รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นครนายก ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. ชลนายกสงเคราะห์
2. ชุมชนบ้านคลองเหมือง
3. ชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม)
4. ชุมชนวัดป่าขะ
5. ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
6. ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์
7. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ
8. บ้านกลางคลอง 30
9. บ้านกำแพงเศียร
10. บ้านคลอง 1
11. บ้านคลอง 14
12. บ้านคลอง 22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์)
13. บ้านคลอง 23
14. บ้านคลอง 24
15. บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
16. บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
17. บ้านคลอง 30
18. บ้านคลอง 31
19. บ้านคลอง 33
20. บ้านคลองหกวา
21. บ้านคลองใหญ่
22. บ้านชวดบัว
23. บ้านช่องตะเคียน(ละเอียดวารีอุปถัมภ์)
24. บ้านชะวากยาว
25. บ้านชุมพล(อ้นอารีศึกษาคาร)
26. บ้านดงวิทยาคาร
27. บ้านดงแขวน
28. บ้านดอนกลาง(กิดารีศึกษาคาร)
29. บ้านดอนเจริญ
30. บ้านทำนบ(เลิศสินอนุสรณ์)
31. บ้านบุ่งเข้
32. บ้านปลายคลอง 22
33. บ้านปากคลอง 17
34. บ้านปากคลอง31
35. บ้านลาดช้าง(ระคนกิจศึกษา)
36. บ้านหนองกันเกรา
37. บ้านหัวหมอน
38. บ้านเขาดิน(แสงสว่างวิทยา)
39. บ้านเขาส่องกล้อง
40. บ้านเขาหัวนา
41. บ้านเขาเพิ่ม
42. บ้านเขาไม้ไผ่
43. บ้านเตยใหญ่
44. บ้านโคกสว่าง
45. วังดอกไม้
46. วัดกุฎีเตี้ย
47. วัดกุดตะเคียน
48. วัดคลองโพธิ์
49. วัดคีรีวัน
50. วัดจันทร์เรือง
51. วัดดอนยอ
52. วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
53. วัดทวีพูลรังสรรค์
54. วัดทองจรรยา
55. วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล)
56. วัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร)
57. วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศลวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล))
58. วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร)
59. วัดท่าชัย
60. วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
61. วัดท่าด่าน
62. วัดท่าทราย
63. วัดท่าทราย(พิมพานุสร)
64. วัดท่ามะปราง
65. วัดธรรมปัญญา
66. วัดนาหินลาด
67. วัดบางปรัง
68. วัดบางหอย
69. วัดบ้านพริก
70. วัดประสิทธิเวช
71. วัดปากคลองพระอาจารย์
72. วัดพรหมเพชร
73. วัดพราหมณี
74. วัดพลอยกระจ่างศรี
75. วัดพิกุลแก้ว
76. วัดราษฎร์ประดิษฐ์
77. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
78. วัดลำบัวลอย
79. วัดวังตูม
80. วัดวังทิพย์พันธาราม
81. วัดวังปลาจีด
82. วัดวังยายฉิม
83. วัดวังไทร
84. วัดศรีจุฬา
85. วัดศรีสุวรรณ
86. วัดสบกเขียว
87. วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
88. วัดสว่างอารมณ์(ศรีวัฒนานุกูล)
89. วัดสะพาน(ศิษย์สมพงษ์อุทิศ)
90. วัดสันตยาราม
91. วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง
92. วัดสันติวัฒนาราม
93. วัดสุตธรรมาราม
94. วัดสุนทรพิชิตาราม
95. วัดหนองคันจาม
96. วัดหนองทองทราย
97. วัดหนองรี
98. วัดหนองเคี่ยม
99. วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
100. วัดหุบเมย
101. วัดอรุณรังษี
102. วัดอัมพวัน(ทองโสภณวิทยาคาร)
103. วัดอารีราษฎร์
104. วัดเกาะกระชาย
105. วัดเกาะกา
106. วัดเกาะพิกุล
107. วัดเข็มทอง
108. วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
109. วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
110. วัดเนินสะอาด
111. วัดเนินหินแร่ (เหมยากรนุสรณ์)
112. วัดเลขธรรมกิตต์(กรีเมธอุทิศ)
113. วัดเอี่ยมประดิษฐ์
114. วัดแหลมไม้ย้อย
115. วัดโคกลำดวน
116. วัดโคกสว่าง
117. วัดโบสถ์การ้อง
118. วัดโบสถ์เจริญธรรม
119. วัดโพธิ์
120. วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม
121. วัดโพธิ์แทน
122. วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
123. วันครู 2504
124. สาริกา
125. หัวเขาแก้ว
126. อนุบาลนครนายก
127. อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง)
128. อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา)
129. อนุบาลอำเภอปากพลี(ชุมชนบ้านเกาะหวาย)
130. อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
131. ไทยรัฐวิทยา 73 (วัดบ้านพร้าว)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 100.00
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
131 131 131 131

Powered By www.thaieducation.net