รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
2. คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
3. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
4. บ้านคลองบางกก
5. บ้านคลองสมบูรณ์
6. บ้านฉู่ฉี่
7. บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
8. บ้านต้นลำแพน
9. บ้านตะวันจาก
10. บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
11. บ้านบางบ่อ
12. บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
13. บ้านลาดใหญ่
14. บ้านลาดใหญ่สามัคคี
15. บ้านเขตเมือง
16. บ้านแพรกหนามแดง
17. วัดคลองโคน
18. วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
19. วัดจันทร์เจริญสุข
20. วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
21. วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
22. วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
23. วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
24. วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
25. วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
26. วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
27. วัดธรรมประสิทธิ์
28. วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
29. วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
30. วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
31. วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
32. วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
33. วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
34. วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
35. วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
36. วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
37. วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
38. วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)
39. วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
40. วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
41. วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
42. วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
43. วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
44. วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
45. วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
46. วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
47. วัดลาดเป้ง
48. วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
49. วัดศรัทธาธรรม
50. วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
51. วัดสวนแก้ว
52. วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
53. วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
54. วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
55. วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
56. วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
57. วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
58. วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
59. วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
60. วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
61. วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
62. วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
63. ศาลจ้าวอาม้า
64. ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
65. อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
66. อนุบาลสมุทรสงคราม
67. เมืองสมุทรสงคราม
68. ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 100.00
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
69 69 69 69

Powered By www.thaieducation.net