รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สมุทรสาคร ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. บ้านดอนไก่ดี
2. วัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
3. วัดศิริมงคล
4. วัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
5. สหกรณ์กสิกรรมชายทะเล
6. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
7. ทํานบแพ้ว
8. บ้านคลองกระทุ่มแบน
9. บ้านคลองซื่อ
10. บ้านคลองตัน
11. บ้านคลองสําโรง
12. บ้านคลองหลวง
13. บ้านคลองแค
14. บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
15. บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
16. บ้านดอนไผ่(อุดม-สอางค์อุ่นสุวรรณ)
17. บ้านดําเนินสะดวก(กิมลี้มณีฉาย)
18. บ้านท้องคุ้ง
19. บ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
20. บ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
21. บ้านบางนํ้าจืด
22. บ้านบางปิ้ง
23. บ้านปลายคลองน้อย
24. บ้านยกกระบัตร
25. บ้านรางสายบัว
26. บ้านวังจรเข้
27. บ้านสวนหลวง
28. บ้านสันดาบ
29. บ้านหนองหาดใหญ่
30. บ้านอ้อมโรงหีบ
31. บ้านเจริญสุข
32. บ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
33. บ้านโคก
34. บ้านโรงเข้
35. วังนกไข่
36. วัดกระซ้าขาว
37. วัดกระโจมทอง
38. วัดกาหลง ( พึ่งสุนทรอุทิศ )
39. วัดคลองครุ
40. วัดคลองตันราษฎร์บํารุง
41. วัดชัยมงคล
42. วัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์)
43. วัดดอนโฆสิตาราม
44. วัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
45. วัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์)
46. วัดธรรมเจดีย์ศรีพิพัฒน์
47. วัดธรรมโชติ
48. วัดธัญญารามราษฎร์บํารุง
49. วัดน่วมกานนท์
50. วัดนาขวาง
51. วัดนางสาว
52. วัดบางกระเจ้า
53. วัดบางขุด (อุ่นพิทยาคาร)
54. วัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
55. วัดบางปลา
56. วัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
57. วัดบางพลี
58. วัดบางหญ้าแพรก
59. วัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
60. วัดป้อมวิเชียรโชติการาม
61. วัดปัจจันตาราม
62. วัดปากบ่อ(เหลืองราษฎร์บํารุง)
63. วัดพันธุวงษ์
64. วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)
65. วัดราษฎร์ธรรมาราม
66. วัดราษฎร์บํารุง
67. วัดราษฎร์รังสรรค์
68. วัดวิสุทธาราม
69. วัดศรีสุทธาราม
70. วัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
71. วัดศรีเมือง
72. วัดสวนส้ม(ชื่นสินอนุสรณ์)
73. วัดสามัคคีศรัทธาราม
74. วัดสุวรรณรัตนาราม
75. วัดหนองนกไข่
76. วัดหนองบัว
77. วัดหนองสองห้อง(สายชนูปถัมภ์)
78. วัดหลักสองราษฎร์บํารุง
79. วัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
80. วัดอ่างทอง(อ่างทองพิทยาคาร)
81. วัดเกตุมดีศรีวราราม
82. วัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
83. วัดเจ็ดริ้ว
84. วัดเจริญสุขาราม
85. วัดโคกขาม(นรสิงห์อนุสรณ์)
86. วัดโพธิ์แจ้
87. วัดโรงเข้
88. วัดโสภณาราม(ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง)
89. วัดใต้บ้านบ่อ
90. วัดใหญ่จอมปราสาท
91. วัดใหม่หนองพะอง
92. สมุทรมณีรัตน์
93. สหกรณ์นิคมเกลือ
94. หลวงสินธุ์ราษฎร์รังสฤษฏ์
95. หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
96. อนุบาลบ้านแพ้ว(วันครู2500)
97. อนุบาลสมุทรสาคร
98. เทพนรรัตน์
99. เมืองสมุทรสาคร
100. เอกชัย
101. โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
102. ไทยรัฐวิทยา 9 (วัดใหม่ราษฎร์นุกูล)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 99.76
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
103 103 103 102

Powered By www.thaieducation.net