รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
2. คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
3. จตุรพักตรพิมาน
4. ชุมชนบ้านประตูชัย
5. ชุมชนบ้านยางกู่
6. ชุมชนบ้านสีแก้ว
7. ชุมชนบ้านเมืองหงส์
8. ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
9. ชุมชนบ้านโคกล่าม
10. ดงยางสะแบง
11. ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
12. ดินดำบัวรองวิทยา
13. ทรายทองวิทยา
14. ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
15. ธรรมจารีนิวาส
16. นาคำเจริญวิทย์
17. บ้านกล้วยวิทยา
18. บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
19. บ้านกอกวิทยาคาร
20. บ้านขมิ้นจานทุ่ง
21. บ้านขว้างท่าสะแบง
22. บ้านขว้างใหญ่
23. บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
24. บ้านข่า
25. บ้านขาม
26. บ้านขี้เหล็ก
27. บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
28. บ้านค้อ
29. บ้านค้อกุดจอก
30. บ้านคางฮุง
31. บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
32. บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
33. บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
34. บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
35. บ้านงูเหลือม
36. บ้านจันทร์สว่าง
37. บ้านจาน
38. บ้านชาดมะเหลื่อม
39. บ้านซ้งวิทยาคม
40. บ้านซองแมว
41. บ้านดงกลาง
42. บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
43. บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
44. บ้านดงยาง
45. บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
46. บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
47. บ้านดงสวอง
48. บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
49. บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
50. บ้านดงเครือวัลย์
51. บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
52. บ้านดอนชัย
53. บ้านดอนพยอมน้อย
54. บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
55. บ้านดอนสำราญ
56. บ้านดอนแก้ว
57. บ้านดอนแคน
58. บ้านดอนแดง
59. บ้านดู่
60. บ้านดู่น้อย
61. บ้านตรีคาม
62. บ้านตาอุด
63. บ้านธวัชบุรี
64. บ้านธาตุประทับ
65. บ้านนางาม
66. บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
67. บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
68. บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
69. บ้านบากหนองแดง
70. บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
71. บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
72. บ้านป่าดวน
73. บ้านป่านหนองอ้อ
74. บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
75. บ้านป่ายาง
76. บ้านป่าสุ่ม
77. บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
78. บ้านป่าแหนหนองไร่
79. บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
80. บ้านฝั่งแดง
81. บ้านพยอม
82. บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
83. บ้านพลับพลา
84. บ้านม่วงท่าลาด
85. บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
86. บ้านมะยาง
87. บ้านมะอึ
88. บ้านมีชัย
89. บ้านยางเครือ
90. บ้านยางใต้
91. บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
92. บ้านราชธานี
93. บ้านวังปากบุ่ง
94. บ้านศรีสมเด็จ
95. บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
96. บ้านสวนจิก
97. บ้านสวนมอญ
98. บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
99. บ้านสังข์
100. บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
101. บ้านหนองคูบอน
102. บ้านหนองจิกโคกสูง
103. บ้านหนองช้าง
104. บ้านหนองชาด
105. บ้านหนองดู่
106. บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
107. บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
108. บ้านหนองต่าย
109. บ้านหนองตาไก้หนองตุ
110. บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
111. บ้านหนองบั่ว
112. บ้านหนองบัวดอนไผ่
113. บ้านหนองผักแว่น
114. บ้านหนองผือ
115. บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
116. บ้านหนองผือโพนศรี
117. บ้านหนองพานแยบัวห้าว
118. บ้านหนองยูง
119. บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
120. บ้านหนองสาหร่าย
121. บ้านหนองหิน
122. บ้านหนองเข็ง
123. บ้านหนองเต่า
124. บ้านหนองเบิด
125. บ้านหนองแก่ง
126. บ้านหนองแวง
127. บ้านหนองแวงยาว
128. บ้านหนองแวงหนองหัวคน
129. บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
130. บ้านหนองแอก
131. บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
132. บ้านหนองโสน
133. บ้านหนองใหญ่
134. บ้านหนาด
135. บ้านหมูม้น
136. บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
137. บ้านหวายน้อย
138. บ้านหวายหลึม
139. บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
140. บ้านหัวนาคำ
141. บ้านหัวโนน
142. บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
143. บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
144. บ้านอีง่อง
145. บ้านอีหมุน
146. บ้านอีโก่ม
147. บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
148. บ้านอุ่มจาน
149. บ้านอุ่มเม้า
150. บ้านเกษมสุข
151. บ้านเขวาทุ่ง
152. บ้านเขือง
153. บ้านเทอดไทย
154. บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
155. บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
156. บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
157. บ้านเปลือยสีแก้ว
158. บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
159. บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
160. บ้านเมืองน้อย
161. บ้านเล้าวิทยาคาร
162. บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
163. บ้านเหล่ากล้วย
164. บ้านเหล่ากุด
165. บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
166. บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
167. บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
168. บ้านเหล่ายูง
169. บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
170. บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
171. บ้านแคน
172. บ้านแคนสามัคคี
173. บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
174. บ้านแดงโนนสว่าง
175. บ้านแมดโพธิ์กลาง
176. บ้านแมตวิทยาคาร
177. บ้านแวงวิทยา
178. บ้านโคกกลาง
179. บ้านโคกข่าหนองโก
180. บ้านโคกมอน
181. บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
182. บ้านโนนข่า
183. บ้านโนนรัง
184. บ้านโนนราษี
185. บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
186. บ้านโนนสำราญ
187. บ้านโนนแท่น
188. บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
189. บ้านโพนทอง
190. บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
191. บ้านไก่ป่า
192. บ้านไผ่
193. บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
194. บึงงามพัฒนา
195. ประชาราษฏร์รังสรรค์
196. ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
197. ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
198. พรหมยานุสรณ์
199. ร่องคำวิทยานุกูล
200. รัฐทวิคาม
201. รัฐประชาวิทยาคาร
202. รัตนประชานุสรณ์
203. ราชสารสุธีอนุสรณ์
204. ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
205. วังยาวเจริญวิทย์
206. วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
207. วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
208. สหคามวิทยาคาร
209. สหสามัคคีวิทยา
210. หนองคูโคกขุมดิน
211. หนองตอวิทยา
212. หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
213. หัวนางามวิทยา
214. อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
215. อนุบาลร้อยเอ็ด
216. เขวาชีรัฐประชาสรรค์
217. เมืองจังหาร
218. เมืองธวัชบุรี
219. เมืองร้อยเอ็ด
220. เวฬุวันวิทยา
221. แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
222. โนนสีดาวิทยา
223. โนนเชียงบังหาดหนองแค
224. โพธิ์สัยสว่างวิทย์
225. โสภโณประชาสรรค์
226. ไตรคามวิทยา
227. ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
228. ไตรมิตรวิทยา
229. ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
230. ไพศาลวิทยาคม
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 100.00
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
230 230 230 230

Powered By www.thaieducation.net