รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ขอนแก่น เขต 3 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียน 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
1. บ้านดอนหันนาจาน
2. บ้านหนองวัดป่า
3. บ้านโนนตะโก
4. ขอนสักตอประดู่ระหอกโพธิ์
5. จตุคามวิทยา
6. ชุมชนบ้านชาด
7. ชุมชนบ้านดอนหัน
8. ชุมชนบ้านห้วยค้อมิตรภาพที่ 206
9. ชุมชนบ้านแวงใหญ่
10. ชุมชนบ้านโคกสี
11. ชุมชนวังหิน
12. ชุมชนหนองสองห้องคุรุราษฎร์รังสรรค์
13. ชุมชนหนองเม็ก
14. นาโพธิ์ชีวิทยา
15. บ้านกระหนวนดอนดั่ง
16. บ้านกอกโนนแต้
17. บ้านกุดรู
18. บ้านกุดหมากเห็บ
19. บ้านกุดหว้า
20. บ้านกุดหอยกาบ
21. บ้านคอนฉิม
22. บ้านคึมชาตหนองผงนาดี
23. บ้านชาดศรีสมบูรณ์
24. บ้านชาดหนองเหล็ก
25. บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์
26. บ้านดงเค็ง
27. บ้านดอนชาด
28. บ้านดอนดู่
29. บ้านดอนโจด
30. บ้านตลาดหนองแก
31. บ้านตะกั่วป่า
32. บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว
33. บ้านถลุงเหล็ก
34. บ้านทับบา
35. บ้านทางขวาง
36. บ้านท่านางแนว
37. บ้านท่าหนองหว้า
38. บ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย
39. บ้านทุ่งแค
40. บ้านบ่อตะครองโนนฝ้ายสามัคคี
41. บ้านบะแหบหญ้าคา
42. บ้านปอแดง
43. บ้านป่าพร้าว-บูรณะ
44. บ้านป่าเป้งน้ำซับ
45. บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว
46. บ้านป่าเป้า
47. บ้านผักหวาน
48. บ้านฝาผนังวังจาน
49. บ้านยานางโนนแต้
50. บ้านรวงโนนไทโนนโจด
51. บ้านรัตนะ
52. บ้านลอมคอม
53. บ้านละหานนา
54. บ้านวังขอนพาดหนองแวง
55. บ้านวังคูณ
56. บ้านวังยาวสามัคคี
57. บ้านศุภชัย
58. บ้านสวองหนองไผ่ล้อม
59. บ้านสว่างวิทยา
60. บ้านสำราญ
61. บ้านสำโรง
62. บ้านหญ้าคาท่าหลวง
63. บ้านหนองกาว
64. บ้านหนองกุงสว่าง
65. บ้านหนองกุงโนนทัน
66. บ้านหนองขี้เห็น
67. บ้านหนองคลองดอนแดง
68. บ้านหนองคลองหนองทุ่ม
69. บ้านหนองดู่ประชาสรรค์
70. บ้านหนองตะครองบ้านโกรก
71. บ้านหนองทุ่มหนองสะแบง
72. บ้านหนองทุ่มหนองหว้า
73. บ้านหนองบะโคกสว่าง
74. บ้านหนองบัวทวิคามบำรุง
75. บ้านหนองบัวแดง
76. บ้านหนองบัวแดงวิทยา
77. บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า
78. บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว
79. บ้านหนองยาง
80. บ้านหนองสองห้อง
81. บ้านหนองสะแบงศรีชุมพร
82. บ้านหนองสะแบงสามัคคี
83. บ้านหนองหญ้าขาว
84. บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา
85. บ้านหนองหว้าสามัคคี
86. บ้านหนองห้าง
87. บ้านหนองอรุณ
88. บ้านหนองเปล่ง
89. บ้านหนองเรือ
90. บ้านหนองแขมอีโล
91. บ้านหนองแซงแสงอรุณ
92. บ้านหนองแดง
93. บ้านหนองแปน
94. บ้านหนองแวงตอตั้ง
95. บ้านหนองแวงท่าวัด
96. บ้านหนองแวงนอก
97. บ้านหนองแวงน้อย
98. บ้านหนองแวงนางเบ้า
99. บ้านหนองแวงมน
100. บ้านหนองแวงยาว
101. บ้านหนองแวงโสกพระ
102. บ้านหนองแสง
103. บ้านหนองโกโสกกระหนวน
104. บ้านหนองไทร
105. บ้านหนองไผ่น้อย
106. บ้านหนองไผ่วิทยา
107. บ้านหนองไฮประชาสรรค์
108. บ้านหลักด่าน
109. บ้านหลุบคา
110. บ้านห้วยทรายทุ่งมน
111. บ้านห้วยแคน
112. บ้านห้วยโจด
113. บ้านหันน้อย
114. บ้านหันศิลางาม
115. บ้านหันโจดหนองกุง
116. บ้านหันโสกเชือก
117. บ้านหันใหญ่
118. บ้านหัวนาหนองแวง
119. บ้านหินลาดนาดี
120. บ้านหินแร่
121. บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
122. บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
123. บ้านเตาเหล็กประดู่หัวคู
124. บ้านเปาะ
125. บ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ
126. บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)
127. บ้านเมย
128. บ้านเหล่านกชุม
129. บ้านเหล่าโนนคูณ
130. บ้านแฝก
131. บ้านแวงน้อย
132. บ้านโคกกลางประชาสรรค์
133. บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)
134. บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี
135. บ้านโคกสง่า
136. บ้านโคกสูงประชาสรรค์
137. บ้านโคกสูงวิทยา
138. บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง
139. บ้านโจดหนองแกหนองสิม
140. บ้านโจดใหญ่
141. บ้านโนนกราด
142. บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์
143. บ้านโนนขามป้อม
144. บ้านโนนข่าวิทยา
145. บ้านโนนชาดวิทยา
146. บ้านโนนทองหลางโคกสูง
147. บ้านโนนท่อน
148. บ้านโนนธาตุ
149. บ้านโนนรังหนองบอน
150. บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์
151. บ้านโนนสะอาดห้วยตะกั่ววิทยา
152. บ้านโนนหอมโนนศาลา
153. บ้านโนนเขวาประชาศึกษา
154. บ้านโนนเมืองโคกกุง
155. บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว
156. บ้านโนนแดง
157. บ้านโสกนกเต็น
158. บ้านโสกน้ำขาว
159. บ้านโสกไผ่
160. บ้านใหม่นาเพียง
161. ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง
162. ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)
163. มิตรภาพ 2
164. วังบงน้อยวิทยา
165. วัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์)
166. วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
167. สหราษฎร์อนุกูล
168. หนองกุงห้วยเสียววิทยา
169. หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร
170. หนองพลวงมิตรประชา
171. หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี
172. หนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา
173. เบญจคามสามัคคี
174. โนนจันทึกห้วยแกวิทยา
175. โนนชาดหนองช้างน้ำ
176. โนนทองวิทยา
177. โพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ
178. ไตรคามราษฎร์บำรุง
179. ไตรมิตรพัฒนศึกษา
180. ไตรมิตรวิทยา
181. ไตรราษฎร์สามัคคี
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
รอการตรวจ
ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 73.62
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
134 133 133 133

Powered By www.thaieducation.net