แอดมินประจำโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1
เขต_name_2_RECHECK.php?id_time=6§ion_id=38&id_job_part=2&y=2019&ON=0 เปลี่ยน ON = 1 , 0
1.  โรงเรียน บ้านบึงฉิม...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 4409
2.  โรงเรียน บ้านบึงฉิม...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 4416
3.  โรงเรียนบ้านเต่านอ...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 4461
4.  โรงเรียนบ้านห้วยชัน...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 4481
5.  โรงเรียนพงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 4864
6.  โรงเรียนสว่างศิริพัฒนา...ยุบแล้ว ลบตาราง > > ยุบแล้ว ลบตาราง 30953
4273
4274
4275
4276
4277
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4329
4332
4335
4338
4340
4345
4348
4350
4353
4355
4358
4362
4368
4371
4374
4375
4376
4377
4380
4383
4387
4390
4393
4399
4400
4402
4405
4418
4421
4424
4427
4429
4432
4433
4434
4442
4444
4448
4451
4454
4457
4471
4474
4477
4479
4484
4487
4493
4496
4498
4502
4506
4509
4512
4517
4523
4525
4528
4530
4537
4539
4540
4541
4543
4546
4550
4553
4556
4559
4562
4566
4570
4572
4576
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4827
4830
4832
4835
4838
4841
4844
4846
4847
4849
4852
4855
4858
4861
5172

Powered By www.thaieducation.net