รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นราธิวาส เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนสหพัฒนา(117422)
2. บ้านกอแนะเหนือ(117431)
3. บ้านกาลิซา(117421)
4. บ้านกาหนั๊วะ(117418)
5. บ้านกาเด็ง(117417)
6. บ้านกาแย(117420)
7. บ้านกูจิงลือปะ(117423)
8. บ้านจะแนะ(117419)
9. บ้านจูโวะ(117424)
10. บ้านดุซงยอ(117425)
11. บ้านตราแด๊ะ(117426)
12. บ้านตะโละ(117427)
13. บ้านตันหยงลิมอ(117429)
14. บ้านตาโงะ(117428)
15. บ้านตือกอ(117432)
16. บ้านทํานบ(117430)
17. บ้านน้ำวน(117437)
18. บ้านน้ำหอม(117440)
19. บ้านนิบง(117435)
20. บ้านบระเอ็ง(117433)
21. บ้านบละแต(117434)
22. บ้านบองอ(117438)
23. บ้านบ่อทอง(117439)
24. บ้านบาตาปาเซ(117436)
25. บ้านบาโง(117442)
26. บ้านบาโงกูโบ(117445)
27. บ้านบาโงดุดุง(117444)
28. บ้านบาโงระนะ(117441)
29. บ้านบาโงสะโต(117443)
30. บ้านบำรุงวิทย์(117448)
31. บ้านบือนังกือเปาะ(117449)
32. บ้านบูกิต(117446)
33. บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128(117447)
34. บ้านบูเก๊ะบือแต(117450)
35. บ้านปารี(117460)
36. บ้านปาเซ(117451)
37. บ้านมะรือโบตก(117452)
38. บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199(117453)
39. บ้านยะออ(117454)
40. บ้านยานิง(117455)
41. บ้านริแง(117456)
42. บ้านรือเปาะ(117457)
43. บ้านละหาร(117458)
44. บ้านลาไม(117459)
45. บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ(117461)
46. บ้านลูโบ๊ะดีแย(117463)
47. บ้านลูโบ๊ะบาตู(117467)
48. บ้านลูโบ๊ะเยาะ(117462)
49. บ้านสะโล(117465)
50. บ้านสาเมาะ(117468)
51. บ้านสิโป(117464)
52. บ้านฮูลู(117473)
53. บ้านเขาน้อย(117469)
54. บ้านเขาพระ(117466)
55. บ้านเขาแก้ว(117472)
56. บ้านเจ๊ะเก(117474)
57. บ้านเจาะเกาะ(117470)
58. บ้านเจาะไอร้อง(117475)
59. บ้านแกแม(117471)
60. บ้านแมะแซ(117479)
61. บ้านโคก(117477)
62. บ้านไอกรอส(117476)
63. บ้านไอปาเซ(117489)
64. บ้านไอร์โซ(117478)
65. บ้านไอสะเตียร์(117482)
66. ประชาบํารุง(117480)
67. ผดุงมาตร(117481)
68. พิทักษ์วิทยากุมุง(117486)
69. ร่วมจิตต์ประชา(117483)
70. ราชประสงค์(117484)
71. ราชพัฒนา(117487)
72. วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109(117485)
73. วัดร่อน(117491)
74. อนุบาลระแงะ(117488)
75. ไอยรานุสรณ์(117495)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
75 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net