รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นราธิวาส เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. นิคมพัฒนา 4(117490)
2. นิคมพัฒนา 6(117493)
3. นิคมพัฒนา10(117492)
4. นิคมพัฒนา2(117496)
5. นิคมพัฒนา5(117494)
6. นิคมพัฒนา7(117503)
7. นิคมพัฒนา9(117504)
8. นิคมสร้างตนเองแว้ง(117497)
9. นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2(117498)
10. บ้านกรือซอ(117501)
11. บ้านกลูบี(117499)
12. บ้านกวาลอซีรา(117500)
13. บ้านกาวะ(117502)
14. บ้านกูบู(117517)
15. บ้านกูวา(ปาดี)(117508)
16. บ้านกูวา(แว้ง)(117505)
17. บ้านกูแบอีแก(117506)
18. บ้านคลองตัน(117510)
19. บ้านฆอเลาะทูวอ(117507)
20. บ้านจะมาแกะ(117509)
21. บ้านจือแร(117513)
22. บ้านจุฬาภรณ์ 12(117512)
23. บ้านซรายอ(117514)
24. บ้านดอเฮะ(117511)
25. บ้านตลิ่งสูง(117519)
26. บ้านตอหลัง(117518)
27. บ้านตอออ(117515)
28. บ้านตอแล(117516)
29. บ้านตะเหลี่ยง(117521)
30. บ้านตะโละบูเก๊ะ(117525)
31. บ้านตาบา(117520)
32. บ้านตาเซะเหนือ(117528)
33. บ้านตาเซะใต้(117523)
34. บ้านตือมายู(117526)
35. บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172(117522)
36. บ้านตําเสาพัฒนา(117524)
37. บ้านน้ำทุเรียน(117534)
38. บ้านน้ำใส(117542)
39. บ้านนูโร๊ะ(117530)
40. บ้านบอเกาะ(117527)
41. บ้านบางขุด(117529)
42. บ้านบางขุนทอง(117538)
43. บ้านบาลูกายาอิง(117531)
44. บ้านบาโง(117532)
45. บ้านบาโงกือเต(117533)
46. บ้านบาโงมาแย(117536)
47. บ้านบาโงฮูมอ(117546)
48. บ้านบือราแง(117535)
49. บ้านบูเกะตา(117537)
50. บ้านปลักปลา(117554)
51. บ้านปอเนาะ(117544)
52. บ้านปะดะดอ(117539)
53. บ้านปะลุกา(117540)
54. บ้านปะลุรู(117545)
55. บ้านปาดังยอ(117541)
56. บ้านปูยู(117543)
57. บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ(117547)
58. บ้านปูโป๊ะ(117550)
59. บ้านภูเขาทอง(117549)
60. บ้านมือบา(117548)
61. บ้านมูโนะ(117551)
62. บ้านยะหอ(117552)
63. บ้านร่วมใจ(117555)
64. บ้านละหาน(117553)
65. บ้านลาแล(117562)
66. บ้านลูโบ๊ะซามา(117556)
67. บ้านลูโบ๊ะลือซง(117561)
68. บ้านศรีพงัน(117559)
69. บ้านศาลาอูมา(117557)
70. บ้านศาลาใหม่(117558)
71. บ้านสะปอม(117564)
72. บ้านสะหริ่ง(117560)
73. บ้านสากอ(117563)
74. บ้านสามแยก(117568)
75. บ้านสายะ(117566)
76. บ้านสุไหงโก-ลก(117565)
77. บ้านหัวคลอง(117573)
78. บ้านเกาะสะท้อน(117572)
79. บ้านเจ๊ะยอ(117567)
80. บ้านเจ๊ะเหม(117569)
81. บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง(117570)
82. บ้านแขยง(117571)
83. บ้านแฆแบ๊ะ(117578)
84. บ้านแม่ดง(117588)
85. บ้านแว้ง(117574)
86. บ้านแอแว(117580)
87. บ้านโคกงู(117576)
88. บ้านโคกตา(117575)
89. บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223(117579)
90. บ้านโคกยามู(117577)
91. บ้านโต๊ะเด็ง(117581)
92. บ้านโต๊ะเวาะ(117582)
93. บ้านโผลง(117591)
94. บ้านไพรวัน(117587)
95. บ้านไม้ฝาด(117593)
96. บ้านไม้แก่น(117583)
97. บ้านไอบาตู(117584)
98. รักไทย(117585)
99. ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน(117589)
100. ราชภักดี(117586)
101. วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)(117590)
102. วัดทรายขาว(117592)
103. วัดประชุมชลธารา(117603)
104. วัดประดิษฐ์บุปผา(117599)
105. วัดพระพุทธ(117594)
106. วัดสิทธิสารประดิษฐ์(117597)
107. วัดเกษตรธิการาม(117606)
108. วัดเกาะสวาด(117595)
109. วัดโคกมะม่วง(117596)
110. วัดโคกมะเฟือง(117605)
111. วัดโบราณสถิตย์(117598)
112. สุคิริน(117604)
113. อิสลามบํารุง(117600)
114. เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)(117601)
115. เทพประทานไทยยืนยง(117602)
116. เพลินพิศ(117610)
117. ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)(117608)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 44.66
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
117 92 0 0

Powered By www.thaieducation.net