รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นราธิวาส เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านซากอ(117607)
2. ชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ(117609)
3. น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)(117611)
4. บ้านกลูบี(117612)
5. บ้านกะลูแป(117613)
6. บ้านกาบุ๊(117619)
7. บ้านกาเด็ง(117614)
8. บ้านกาเยาะมาตี(117618)
9. บ้านกาแนะ(117615)
10. บ้านกาแร(117621)
11. บ้านกาโดะ(117616)
12. บ้านกูยิ(117617)
13. บ้านกูยิ(117625)
14. บ้านกูเล็ง(117620)
15. บ้านกูแบสาลอ(117622)
16. บ้านกูแว(117623)
17. บ้านกําปงปีแซ(117624)
18. บ้านคลอแระ(117632)
19. บ้านคอลอกาเว(117626)
20. บ้านค่าย(117627)
21. บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์(117630)
22. บ้านจอเบาะ(117641)
23. บ้านจะแลเกาะ(117628)
24. บ้านจืองา(117629)
25. บ้านจือแร(117634)
26. บ้านจูดแดง(117631)
27. บ้านซือเลาะ(117633)
28. บ้านดาฮง(117635)
29. บ้านดือแย(117645)
30. บ้านดือแยหะยี(117637)
31. บ้านดูกู(117636)
32. บ้านต้นตาล(117644)
33. บ้านตอหลัง(117640)
34. บ้านตะมะยูง(117638)
35. บ้านตะโละบาลอ(117639)
36. บ้านตะโละมีญอ(117649)
37. บ้านตะโละแน็ง(117642)
38. บ้านตันหยง(117643)
39. บ้านตามุง(117653)
40. บ้านตายา(117646)
41. บ้านทรายขาว(117656)
42. บ้านทอน(117652)
43. บ้านทุ่งคา(117648)
44. บ้านทุ่งโต๊ะดัง(117647)
45. บ้านทําเนียบ(117650)
46. บ้านธรรมเจริญ(117651)
47. บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)(117676)
48. บ้านนาดา(117654)
49. บ้านนาโอน(117657)
50. บ้านบริจ๊ะ(117655)
51. บ้านบลูกา(117658)
52. บ้านบลูกาสนอ(117661)
53. บ้านบลูกาฮีเล(117660)
54. บ้านบากง(117659)
55. บ้านบางมะนาว(117674)
56. บ้านบาตง(117662)
57. บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66(117663)
58. บ้านบาโงปะแต(117692)
59. บ้านบาโงปูโละ(117666)
60. บ้านบือราเป๊ะ(117664)
61. บ้านบือเจ๊าะ(117667)
62. บ้านบือเระ(117665)
63. บ้านบือเล็งใต้(117668)
64. บ้านบือแนนากอ(117669)
65. บ้านบือแนปีแย(117670)
66. บ้านบือแรง(117705)
67. บ้านบูกิ๊ตยือแร(117671)
68. บ้านบูเกะกอตอ(117672)
69. บ้านบูเกะบากง(117673)
70. บ้านบูเกะสูดอ(117677)
71. บ้านปลักปลา(117675)
72. บ้านปะลุกานากอ(117678)
73. บ้านปะลุกาสาเมาะ(117679)
74. บ้านปะลุกาแปเราะ(117681)
75. บ้านปาลอบาต๊ะ(117680)
76. บ้านปาหนัน(117682)
77. บ้านป่าไผ่(117685)
78. บ้านปูซูตีฆอ(117683)
79. บ้านปูตะ(117684)
80. บ้านปูลากาป๊ะ(117687)
81. บ้านพนาทักษิณ(117686)
82. บ้านมะนังกาหยี(117693)
83. บ้านมะนังปันยัง(117688)
84. บ้านมะยูง(117690)
85. บ้านมือและห์(117689)
86. บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)(117691)
87. บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)(117695)
88. บ้านยาบี(117697)
89. บ้านยารอ(117699)
90. บ้านยาแลเบาะ(117694)
91. บ้านยี่งอ(117698)
92. บ้านยือลอ(117696)
93. บ้านยือลาแป(117707)
94. บ้านรามา(117700)
95. บ้านรือเสาะ(117702)
96. บ้านละหาน(117701)
97. บ้านลาเมาะ(117704)
98. บ้านลาเมาะฮีเล(117703)
99. บ้านลาเวง(117706)
100. บ้านลุโบะดาโต๊ะ(117719)
101. บ้านลุโบะปาเระ(117708)
102. บ้านลูโบ๊ะบาตู(117712)
103. บ้านลูโบะบายะ(117709)
104. บ้านลูโบะบูโละ(117710)
105. บ้านศาลาลูกไก่(117711)
106. บ้านสวนพลู(117713)
107. บ้านสะแนะ(117714)
108. บ้านสาคร(117717)
109. บ้านสายน้ำทิพย์(117722)
110. บ้านสาวอ(117718)
111. บ้านสุเป๊ะ(117716)
112. บ้านสุไหงบาตู(117715)
113. บ้านสุไหงบาลา(117726)
114. บ้านหัวเขา(117720)
115. บ้านอาตะบือเระ(117723)
116. บ้านอีนอ(117721)
117. บ้านอีโยะ(117733)
118. บ้านฮูแตทูวอ(117724)
119. บ้านฮูแตยือลอ(117729)
120. บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)(117725)
121. บ้านเปล(117728)
122. บ้านแคนา(117735)
123. บ้านแป๊ะบุญ(117727)
124. บ้านแยะ(117730)
125. บ้านโคกตีเต(117736)
126. บ้านโคกพะยอม(117731)
127. บ้านโคกศิลา(117732)
128. บ้านโคกสยา(117747)
129. บ้านโคกสุมุ(117734)
130. บ้านโคกแมแน(117739)
131. บ้านโต๊ะนอ(117737)
132. บ้านไร่พญา(117738)
133. บ้านไอร์แยง(117743)
134. ประชาพัฒนา(117744)
135. ประชาวิทยรังสรรค์(117755)
136. ราชประชานุเคราะห์ 10(117740)
137. ราชประชานุเคราะห์ 9(117741)
138. วัดกําแพง(117742)
139. วัดพนาสณฑ์(117745)
140. วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)(117753)
141. วัดลําภู(117746)
142. วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)(117754)
143. วัดโคกโก(117748)
144. สว่างวัฒนา(117749)
145. สามัคคีวิทยา(117750)
146. อนุบาลนราธิวาส(117752)
147. เมืองนราธิวาส(117751)
148. ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)(117756)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 40.37
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
148 91 0 0

Powered By www.thaieducation.net