รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นนทบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล)
2. วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
3. ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี)
4. อนุบาลบางใหญ่
5. วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง)
6. ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต)
7. วัดเอนกดิษฐาราม
8. บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา)
9. เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
10. วัดอินทร์
11. แก้วอินทร์สุธาอุทิศ
12. คล้ายสอนศึกษา
13. ชุมชนไมตรีอุทิศ
14. ประชารัฐบำรุง
15. แสงประเสริฐ
16. ชุมชนวัดบางไผ่
17. วัดลาดปลาดุก
18. วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี)
19. วัดโมลี(นันทวิมล)
20. สุเหร่าปากคลองลำรี
21. สุเหร่าเขียว
22. ประสานสามัคคีวิทยา
23. แสงประทีปรัฐบำรุง
24. วัดลำโพ
25. เจริญรัฐอุปถัมภ์
26. วัดคลองขุนศรี
27. บ้านคลองพระพิมล
28. วัดยอดพระพิมล
29. บ้านคลองโต๊ะนุ้ย
30. วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง)
31. สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา
32. วัดมะสงมิตรภาพที่ 55
33. วัดคลองเจ้า
34. ชุมชนวัดไทรน้อย
35. วัดคลองตาคล้าย
36. บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร
37. วัดไทรใหญ่
38. ดีมากอุปถัมภ์
39. บ้านราษฎร์นิยม
40. ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
41. วัดลากค้อน
42. วัดเพรางาย
43. บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์)
44. วัดเสนีวงศ์
45. วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)
46. วัดศาลากุล
47. คลองเกลือ
48. วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์)
49. สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์)
50. วัดศรีเขตนันทาราม
51. วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ)
52. วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์)
53. รุ่งเรืองวิทยา
54. วัดเชิงเลน
55. ชลประทานสงเคราะห์
56. ประเสริฐอิสลาม
57. วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์)
58. วัดตาล
59. วัดผาสุกมณีจักร
60. วัดโพธิ์บ้านอ้อย
61. ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน)
62. วัดกลางเกร็ด
63. วัดบางพูดใน (นนทวิทยา)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 74.60
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
63 63 62 0

Powered By www.thaieducation.net