รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.นนทบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. วัดลานนาบุญ (น้อม หงสะเดชอุปถัมภ์)
2. วัดบัวขวัญ(มีทับราษฎร์บำรุง)
3. ท่าทรายประชาอุปถัมภ์
4. วัดตำหนักใต้(วิลาศโอสถานนท์นุเคราะห์)
5. ทานสัมฤทธิ์วิทยา
6. ประชาอุปถัมภ์
7. ชุมชนวัดไทรม้า
8. วัดแจ้งศิริสัมพันธ์(สโมสรสากลอุทิศ)
9. ชุมชนวัดสมรโกฏิ(อยู่พูนราษฎร์บำรุง)
10. อนุราชประสิทธิ์
11. วัดบางระโหง(ภิรมย์ศิริ)
12. วัดปราสาท
13. ไทยรัฐวิทยา ๕๕ (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
14. วัดฝาง
15. วัดทางหลวงโพธิ์ทอง
16. วัดโชติการาม
17. ป่าไม้อุทิศ 9
18. วัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์
19. วัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบำรุง)
20. อนุบาลนนทบุรี
21. กลาโหมอุทิศ
22. วัดปากน้ำ(พิบูลสงคราม)
23. วัดจันทร์(ผาดไสวประชาอุทิศ)
24. วัดเชิงกระบือ
25. วัดสำโรง(หิรัญราษฎร์ภักดีวิทยา)
26. วัดบางไกรนอก(แย้มพร้อมอุปถัมภ์)
27. ชุมชนวัดบางไกรใน(ศีลพิบูลย์วิทยา)
28. วัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์)
29. อนุบาลบางกรวย
30. มหาสวัสดิ์(ราษฎร์บำรุง)
31. วัดใหม่ผดุงเขต
32. นุ่มประสงค์วิทยา
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 100.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
32 32 32 32

Powered By www.thaieducation.net