รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านหนองฝ้าย(109681)
2. ชุมชนบ้านหลุมรัง(109682)
3. บ้านกรับใหญ่(109679)
4. บ้านช่องกลิ้งช่องกรด(109677)
5. บ้านช่องด่าน(109678)
6. บ้านชุมนุมพระ(109684)
7. บ้านตรอกสะเดา(109680)
8. บ้านตลุงเหนือ(109683)
9. บ้านท่าว้า(109687)
10. บ้านทุ่งกระบ่ำ(109686)
11. บ้านทุ่งโป่ง(109685)
12. บ้านน้ำคลุ้ง(109688)
13. บ้านน้ำลาด(109689)
14. บ้านน้ำโจน(109690)
15. บ้านบะลังกา(109691)
16. บ้านบึงหัวแหวน(109692)
17. บ้านพยอมงาม(109702)
18. บ้านพรหมณี(109693)
19. บ้านพุบอน(109695)
20. บ้านพุพรหม(109694)
21. บ้านยางสูง(109696)
22. บ้านรางขาม(109703)
23. บ้านรางพยอม(109697)
24. บ้านลําอีซู(109698)
25. บ้านวังด้ง(109699)
26. บ้านวังใหญ่(109700)
27. บ้านสระเตยพัฒนา(109701)
28. บ้านสามยอด(109706)
29. บ้านหนองกระทุ่ม(109704)
30. บ้านหนองกร่าง(109707)
31. บ้านหนองกะหนาก(109719)
32. บ้านหนองกุ่ม(109705)
33. บ้านหนองขอน(109709)
34. บ้านหนองขอนเทพพนม(109708)
35. บ้านหนองงูเห่า(109710)
36. บ้านหนองจั่น(109711)
37. บ้านหนองตาก้าย(109712)
38. บ้านหนองตาเดช(109714)
39. บ้านหนองนกแก้ว(109713)
40. บ้านหนองประดู่(109716)
41. บ้านหนองปรือ(109715)
42. บ้านหนองปลาไหล(109725)
43. บ้านหนองปลิง(109717)
44. บ้านหนองผักแว่น(109718)
45. บ้านหนองผือ(109720)
46. บ้านหนองม่วง(109724)
47. บ้านหนองมะสัง(109723)
48. บ้านหนองย่างช้าง(109721)
49. บ้านหนองรี(109722)
50. บ้านหนองสาหร่าย(109736)
51. บ้านหนองสําโรง(109726)
52. บ้านหนองหมู(109729)
53. บ้านหนองหว้า(109727)
54. บ้านหนองหวาย(บ่อพลอย)(109728)
55. บ้านหนองหวาย(เลาขวัญ)(109730)
56. บ้านหนองเข้(109731)
57. บ้านหนองเค็ด(109732)
58. บ้านหนองเตียน(109735)
59. บ้านหนองแกประชาสรรค์(109733)
60. บ้านหนองแกใน(109734)
61. บ้านหนองแสลบ(109750)
62. บ้านหนองโพธิ์(109737)
63. บ้านหนองโสน(109745)
64. บ้านหนองใหญ่(หนองปรือ)(109738)
65. บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ)(109741)
66. บ้านหนองไก่ต่อ(109739)
67. บ้านหนองไก่เหลือง(109742)
68. บ้านหนองไผ่ล้อม(109740)
69. บ้านหลังเขา(109744)
70. บ้านห้วยหวาย(109743)
71. บ้านเขานางสางหัว(109751)
72. บ้านเขามุสิ(109746)
73. บ้านเขาหินตั้ง(109747)
74. บ้านเขาแดง(109752)
75. บ้านเขาแหลม(109748)
76. บ้านเสาหงส์(109749)
77. บ้านโป่งไหม(109754)
78. บ้านไร่เจริญ(109753)
79. ประชาพัฒนา(109756)
80. ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า)(109767)
81. ราษฎร์บํารุงธรรม(109763)
82. วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์)(109755)
83. วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)(109757)
84. วัดหนองไม้เอื้อย(109760)
85. วัดใหม่ภูมิเจริญ(109759)
86. หมู่บ้านป่าไม้(109758)
87. อนุบาลบ่อพลอย(109761)
88. อนุบาลวัดเลาขวัญ(109765)
89. อนุบาลหนองปรือ(109766)
90. เขาวงพระจันทร์(109762)
91. เสรี-สมใจ(109764)
92. ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย)(109768)
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 14.40
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
51 2 0 0

Powered By www.thaieducation.net