รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คุรุสภา(109597)
2. ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง(109601)
3. บ้านกองม่องทะ(109598)
4. บ้านกุยแหย่(109599)
5. บ้านจันเดย์(109602)
6. บ้านช่องแคบ(109600)
7. บ้านซองกาเรีย(109603)
8. บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์(109604)
9. บ้านดงโคร่ง(109606)
10. บ้านดินโส(109614)
11. บ้านถ้ำดาวดึงส์(109605)
12. บ้านท่าดินแดง(109607)
13. บ้านท่าตาเสือ(109608)
14. บ้านท่าทุ่งนา(109611)
15. บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ)(109609)
16. บ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค)(109610)
17. บ้านทุ่งก้างย่าง(109619)
18. บ้านทุ่งเรือโกลน(109612)
19. บ้านทุ่งเสือโทน(109613)
20. บ้านนามกุย(109617)
21. บ้านบ้องตี้(109620)
22. บ้านประจําไม้(109615)
23. บ้านปากลําปิล็อก(109616)
24. บ้านป่าไม้สะพานลาว(109618)
25. บ้านพุม่วง-พุพง(109625)
26. บ้านพุองกะ(109621)
27. บ้านพุเตย(109624)
28. บ้านยางขาว(109623)
29. บ้านยางโทน(109622)
30. บ้านลิ่นถิ่น(109633)
31. บ้านลุ่มผึ้ง(109626)
32. บ้านวังกระแจะ(109630)
33. บ้านวังผาตาด(109628)
34. บ้านวังสิงห์(109632)
35. บ้านวังโพธิ์(109627)
36. บ้านวังใหญ่(109629)
37. บ้านสารวัตร(109631)
38. บ้านหนองขอน(109634)
39. บ้านหนองปรือ(109635)
40. บ้านหนองปลาซิว(109636)
41. บ้านหนองเจริญ(109637)
42. บ้านห้วยกบ(109638)
43. บ้านห้วยกะทะทอง(109647)
44. บ้านห้วยมาลัย(109655)
45. บ้านห้วยเขย่ง(109639)
46. บ้านห้วยเสือ(109645)
47. บ้านหาดงิ้ว(109640)
48. บ้านหินดาด(109642)
49. บ้านหินดาด(109641)
50. บ้านหินตั้ง(109644)
51. บ้านหินแหลม(109643)
52. บ้านอูล่อง(109646)
53. บ้านเกริงกระเวีย(109650)
54. บ้านเขาช้าง(109648)
55. บ้านเขาพัง(109649)
56. บ้านเขาสามชั้น(109652)
57. บ้านเสาหงษ์(109651)
58. บ้านเหมืองสองท่อ(109657)
59. บ้านแก่งจอ(109654)
60. บ้านแก่งประลอม(109653)
61. บ้านแก่งระเบิด(109656)
62. บ้านใหม่พัฒนา(109660)
63. บ้านไร่(109674)
64. บ้านไร่ป้า(109661)
65. พุทธวิมุติวิทยา(109658)
66. วัดปรังกาสี(109659)
67. วัดปากกิเลน(109662)
68. วัดป่าถ้ำภูเตย(109663)
69. วัดวังก์วิเวการาม(109664)
70. วัดหินดาด(109666)
71. วัดใหม่ดงสัก(109665)
72. สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ(109667)
73. สมาคมไทย-ออสเตรเลียน(109669)
74. สามัคคีธรรมานุสรณ์(109671)
75. หลุงกัง(109668)
76. อนุบาลทองผาภูมิ(109670)
77. อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ)(109672)
78. อนุบาลไทรโยค(109673)
79. เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(109676)
80. ไทรโยคใหญ่(109675)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
80 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net