รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนตำบลท่าผา(129949)
2. ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง(129989)
3. ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม(129999)
4. นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์(129950)
5. บ้านกองแขก(129945)
6. บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ(129952)
7. บ้านข่วงเปาใต้(129958)
8. บ้านขุนกลาง(129970)
9. บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย(129978)
10. บ้านขุนยะ(129965)
11. บ้านขุนแตะ(129962)
12. บ้านขุนแปะ(129963)
13. บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร(129983)
14. บ้านขุนแม่นาย(129966)
15. บ้านขุนแม่รวม(129977)
16. บ้านขุนแม่หยอด(129972)
17. บ้านจันทร์(129974)
18. บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย(129982)
19. บ้านต่อเรือ(129979)
20. บ้านทัพ(129980)
21. บ้านท่าข้าม(130009)
22. บ้านท่าหลุก(130057)
23. บ้านทุ่งยาว(130006)
24. บ้านทุ่งแก(129984)
25. บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ(129987)
26. บ้านนากลาง(129988)
27. บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด(130014)
28. บ้านนาฮ่อง(129990)
29. บ้านน้ำตกแม่กลาง(129997)
30. บ้านบนนา(130002)
31. บ้านปากทางท่าลี่(130000)
32. บ้านปางหินฝน(130001)
33. บ้านปางอุ๋ง(130003)
34. บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ(130023)
35. บ้านปางเกี๊ยะ(130008)
36. บ้านผานัง(130015)
37. บ้านผาละปิ(130010)
38. บ้านพุย(130012)
39. บ้านพุย สาขาพุยใต้(130011)
40. บ้านวังน้ำหยาด(130049)
41. บ้านสบวาก(130028)
42. บ้านสบเตี๊ยะ(130027)
43. บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย(130036)
44. บ้านสบแปะ(130035)
45. บ้านสบแม่รวม(130030)
46. บ้านสองธาร(130033)
47. บ้านสามสบ(130043)
48. บ้านหนองคัน(130075)
49. บ้านห้วยทราย(130053)
50. บ้านห้วยน้ำดิบ(130072)
51. บ้านห้วยปู(130063)
52. บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้(130064)
53. บ้านห้วยผา(130065)
54. บ้านห้วยม่วง(130117)
55. บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย(130085)
56. บ้านห้วยยา(130076)
57. บ้านห้วยส้มป่อย(130081)
58. บ้านห้วยสะแพด(130105)
59. บ้านหาดนาค(130141)
60. บ้านอมขูด(130103)
61. บ้านอมเม็ง(130090)
62. บ้านเนินวิทยา(130097)
63. บ้านเมืองกลาง(130091)
64. บ้านเมืองอาง(130093)
65. บ้านเฮาะวิทยา(130096)
66. บ้านแจ่มหลวง(130100)
67. บ้านแปะ(130101)
68. บ้านแปะสามัคคี(130107)
69. บ้านแม่ซา(130106)
70. บ้านแม่ตะละเหนือ(130108)
71. บ้านแม่ตูม(130109)
72. บ้านแม่นาจร(130113)
73. บ้านแม่ปอน(130111)
74. บ้านแม่ปาน(130114)
75. บ้านแม่มะลอ(130112)
76. บ้านแม่มุ(130166)
77. บ้านแม่วาก(130119)
78. บ้านแม่ศึก(130121)
79. บ้านแม่สอย(130128)
80. บ้านแม่หงานหลวง(130123)
81. บ้านแม่หอย(130130)
82. บ้านแม่เอาะ(130127)
83. บ้านแม่แดดน้อย(130129)
84. บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น(130137)
85. บ้านแม่แฮเหนือ(130136)
86. บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ(130132)
87. บ้านแม่แฮใต้(130135)
88. บ้านโม่งหลวง(130142)
89. บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน(130138)
90. บ้านโรงวัว(130181)
91. บ้านใหม่สารภี(130139)
92. ป่ากล้วยพัฒนา(130159)
93. วัดพระบาท(130140)
94. วัดพุทธนิมิตร(130156)
95. ศรีจอมทอง(130170)
96. สามัคคีสันม่วง(130148)
97. ออป.13(130154)
98. อินทนนท์วิทยา(130155)
99. ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง)(130163)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 37.37
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
99 49 0 0

Powered By www.thaieducation.net