รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กมล -เรียม สุโกศล (บ้านผาใต้)(131375)
2. ชุมชนบ้านคาย(131374)
3. ชุมชนบ้านวังจ๊อม(131398)
4. ชุมชนบ้านเมืองงาย(131382)
5. ชุมชนบ้านแม่สูนหลวง(131384)
6. ชุมชนบ้านแม่สูนหลวงสาขาบ้านเด่นเวียงไชย(ไร่ส้ม)(131385)
7. ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง(131394)
8. ชุมชนวัดศรีดงเย็น(131391)
9. ดอยสามหมื่น(131386)
10. ต.ช.ด. ไลออนส์มหาจักร 8(131387)
11. ต.ช.ด.ศึกษานารีอนุสรณ์ 3(131389)
12. บ้านกองลม(131399)
13. บ้านขอบด้ง(131397)
14. บ้านจอง(131413)
15. บ้านดง(131429)
16. บ้านดงป่าลัน(131403)
17. บ้านดอน(131401)
18. บ้านดอนชัย(131402)
19. บ้านต้นผึ้ง(131407)
20. บ้านต้นส้าน(131421)
21. บ้านต้นโชค(131414)
22. บ้านถ้ำ(131419)
23. บ้านถ้ำตับเตา(131415)
24. บ้านท่ามะแกง(131423)
25. บ้านทุ่งข้าวพวง(131417)
26. บ้านทุ่งละคร(131425)
27. บ้านทุ่งหลุก (ฝาง)(131422)
28. บ้านทุ่งหลุก (เชียงดาว)(131428)
29. บ้านนามน(131424)
30. บ้านนาหวาย(131433)
31. บ้านปงตำ(131452)
32. บ้านปงวิทยาสรรค์(131427)
33. บ้านป่าก๊อ(131437)
34. บ้านปางต้นเดื่อ(131430)
35. บ้านปางป๋อ(131435)
36. บ้านปางปอย(131450)
37. บ้านปางมะเยา(131434)
38. บ้านปางสัก(131441)
39. บ้านป่างิ้ว(131439)
40. บ้านปางเฟือง(131445)
41. บ้านปางแดง(131440)
42. บ้านป่าบง (ฝาง)(131444)
43. บ้านป่าบง (เชียงดาว)(131442)
44. บ้านป่าแดง(131448)
45. บ้านผาแดง(131446)
46. บ้านม่วงชุม(131475)
47. บ้านม่วงป๊อก(131453)
48. บ้านม่อนปิ่น(131449)
49. บ้านยาง(131462)
50. บ้านรินหลวง(131455)
51. บ้านลาน(131466)
52. บ้านวังมะริว(131465)
53. บ้านศรีดอนชัย(131473)
54. บ้านสบคาบ(131463)
55. บ้านสันต้นดู่(131467)
56. บ้านสันต้นหมื้อ(131472)
57. บ้านสันต้นเปา(131469)
58. บ้านสันทราย(131471)
59. บ้านสันทรายคองน้อย(131478)
60. บ้านสันปอธง(131479)
61. บ้านสันป่าข่า(131480)
62. บ้านสันป่าเกี๊ยะ(131477)
63. บ้านสันป่าเหียว(131492)
64. บ้านสันป่าแดง(131481)
65. บ้านสันม่วง(131499)
66. บ้านสินชัย(131485)
67. บ้านสุขฤทัย(131486)
68. บ้านหนองขวาง(131484)
69. บ้านหนองขี้นกยาง(131487)
70. บ้านหนองตุ้ม(131493)
71. บ้านหนองบัว(131523)
72. บ้านหนองยาว(131489)
73. บ้านหนองเขียว(131490)
74. บ้านหลวง(131491)
75. บ้านหลวง(131496)
76. บ้านห้วยคอกหมู(131494)
77. บ้านห้วยงูกลาง(131512)
78. บ้านห้วยจะค่าน ตชด.อนุสรณ์(131504)
79. บ้านห้วยต้นตอง(131498)
80. บ้านห้วยทรายขาว(131502)
81. บ้านห้วยบง(131500)
82. บ้านห้วยบอน(131506)
83. บ้านห้วยป่าซาง(131508)
84. บ้านห้วยปู(131510)
85. บ้านห้วยม่วง(131507)
86. บ้านห้วยศาลา(131511)
87. บ้านห้วยหมากเลี่ยม(131520)
88. บ้านห้วยห้อม(131522)
89. บ้านห้วยเฮี่ยน(131517)
90. บ้านห้วยไคร้ (เวียงแหง)(131519)
91. บ้านห้วยไคร้(ฝาง)(131530)
92. บ้านห้วยไผ่(131528)
93. บ้านหัวนา(131526)
94. บ้านหัวฝาย(ฝาง)(131538)
95. บ้านหัวฝาย(ไชยปราการ)(131525)
96. บ้านอรุโณทัย(131524)
97. บ้านออน(131535)
98. บ้านอ่าย(131527)
99. บ้านฮ่างต่ำ(131532)
100. บ้านเชียงดาว(131533)
101. บ้านเปียงหลวง(131537)
102. บ้านเมืองคอง(131536)
103. บ้านเมืองนะ(131557)
104. บ้านเวียงผาพัฒนา(131544)
105. บ้านเวียงฝาง(131549)
106. บ้านเวียงหวาย(131540)
107. บ้านเวียงแหง(131542)
108. บ้านเหมืองแร่(131543)
109. บ้านแม่กอนใน(131552)
110. บ้านแม่ข่า(131578)
111. บ้านแม่ขิ(131556)
112. บ้านแม่คะ(131576)
113. บ้านแม่งอนกลาง(131558)
114. บ้านแม่ทะลบ(131567)
115. บ้านแม่นะ(131559)
116. บ้านแม่ป๋าม(131561)
117. บ้านแม่สาว(131560)
118. บ้านแม่สูนน้อย(131563)
119. บ้านแม่อ้อใน(131565)
120. บ้านแม่แมะ(131581)
121. บ้านแม่ใจ(131570)
122. บ้านโป่งถืบ(131585)
123. บ้านโป่งนก(131588)
124. บ้านโป่งน้ำร้อน(131582)
125. บ้านโป่งไฮ(131584)
126. บ้านโละ(131593)
127. บ้านใหม่(131583)
128. บ้านใหม่หนองบัว(131628)
129. ประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล(บ้านห้วยหลวง)(131601)
130. พัฒนาต้นน้ำขุนคอง(131592)
131. มิตรมวลชนเชียงใหม่(131590)
132. รัฐราษฎร์อุปถัมภ์(131591)
133. วัดจอมคีรี(131602)
134. วัดนันทาราม(131594)
135. วัดบ้านท่า(131598)
136. วัดปางมะโอ(131596)
137. วัดป่าแดง(131597)
138. วัดศรีบุญเรือง(131608)
139. วัดห้วยน้ำเย็น(131639)
140. วัดอรัญญวาสี(131607)
141. วิรุณเทพ(131627)
142. ศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย(131609)
143. ศึกษานารีอนุสรณ์ 2(131625)
144. สันติวนา(131611)
145. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9(131613)
146. เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ 1(131612)
147. เทพศิรินทร์ ๙ โครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์(131629)
148. เบญจม 2 บ้านน้ำรู(131616)
149. เพียงหลวง ๑ (บ้านท่าตอน) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(131619)
150. แกน้อยศึกษา(131632)
151. โครงการหลวงแกน้อย(131637)
152. โชติคุณเกษมบ้านเมืองงาม(131633)
153. ไทยทนุบ้านสันต้นดู่(131659)
154. ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก)(131643)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 33.44
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
154 52 0 0

Powered By www.thaieducation.net