รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. คำเที่ยงอนุสสรณ์(131175)
2. ชลประทานผาแตก(131188)
3. ชุมชนบ้านบวกครกน้อย(131185)
4. ชุมชนวัดท่าเดื่อ(131182)
5. ท่าศาลา(131177)
6. ทาเหนือวิทยา(131189)
7. บ้านกอสะเลียม(131204)
8. บ้านดอนปิน(131194)
9. บ้านดอนปีน(131195)
10. บ้านตลาดขี้เหล็ก(131199)
11. บ้านท่าหลุกสันทราย(131197)
12. บ้านบวกค้าง(131203)
13. บ้านบ่อสร้างนรากรประสาท(131201)
14. บ้านบ่อหิน(131232)
15. บ้านปงป่าเอื้อง(131216)
16. บ้านป่าขุย(131210)
17. บ้านปางน้ำถุ(131215)
18. บ้านป่างิ้ว(131218)
19. บ้านปางแดง(131219)
20. บ้านป่าป้อง(131225)
21. บ้านป่าสักงาม(131224)
22. บ้านป่าเสร้า(131222)
23. บ้านป่าเหมือด(131228)
24. บ้านป่าไม้แดง(131231)
25. บ้านมอญ(131239)
26. บ้านร้องขี้เหล็ก(131236)
27. บ้านลวงเหนือ(131243)
28. บ้านสันกำแพง(131238)
29. บ้านสันต้นม่วงเหนือ(131257)
30. บ้านสันทราย(131252)
31. บ้านหนองโค้ง(131240)
32. บ้านห้วยทราย(131258)
33. บ้านออนกลาง(131256)
34. บ้านออนหลวย(131260)
35. บ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)(131273)
36. บ้านเชิงดอยสุเทพ(131266)
37. บ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล)(131263)
38. บ้านแม่จ้อง(131295)
39. บ้านแม่ดอกแดง(131267)
40. บ้านแม่ปูคา(131270)
41. บ้านแม่หวาน(131279)
42. บ้านแม่ฮ้อยเงิน(131272)
43. บ้านแม่เหียะสามัคคี(131276)
44. บ้านโป่งกุ่ม(131281)
45. บ้านโป่งน้อย(131282)
46. พุทธิโศภน(131285)
47. วัดข่วงสิงห์(131308)
48. วัดขะจาว(131303)
49. วัดช่างเคี่ยน(131289)
50. วัดดอนจั่น(131305)
51. วัดดอนชัย(131309)
52. วัดทรายมูลรัตนศึกษา(131307)
53. วัดบ้านน้อย(131317)
54. วัดบ้านโห้ง(131313)
55. วัดป่าข่อยใต้(131310)
56. วัดป่าตัน(131314)
57. วัดป่าตาล(131311)
58. วัดป่าแดด(131315)
59. วัดร้องวัวแดงศรีจันทร์วิทยาคาร(131316)
60. วัดร้องอ้อ(131325)
61. วัดล้านตอง(131327)
62. วัดวังสิงห์คำ(131320)
63. วัดสวนดอก(131323)
64. วัดสันกลางเหนือ(131322)
65. วัดสันป่าค่า(131340)
66. วัดสันมะฮกฟ้า(131324)
67. วัดสันโค้ง(131326)
68. วัดหนองป่าครั่ง(131330)
69. วัดห้วยทราย(131332)
70. วัดห้วยแก้ว(131338)
71. วัดเจ็ดยอด(131373)
72. วัดเปาสามขา(131337)
73. วัดเมืองสาตร(131336)
74. วัดเสาหิน(131359)
75. วัดแม่ผาแหน(131341)
76. ศรีเนห์รู(131345)
77. ศิริมังคลาจารย์(131362)
78. สังวาลย์วิทยา(131356)
79. สันกำแพงคันธาอนุสรณ์(131370)
80. หมู่บ้านสหกรณ์ 2(131365)
81. อนุบาลบ้านท่อเมืองลัง(131361)
82. อนุบาลเชียงใหม่(131392)
83. เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 1(131368)
84. เทพเสด็จวิทยา(131364)
85. แม่คือวิทยา(131369)
86. แม่ตะไคร้(131372)
87. แม่โป่งประชาสามัคคี(131393)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
87 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net