รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ขุนขวากพิทยา(132134)
2. จำไฮบ้านเหล่า(132129)
3. ชุมชนบ้านต้าตลาด(132122)
4. ชุมชนบ้านศรีดอนชัย(132127)
5. ชุมชนบ้านสบเปา(132133)
6. ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)(132167)
7. บรรพตวิทยา(132149)
8. บ้านกระแล(132180)
9. บ้านก๊อ(132175)
10. บ้านขอนซุง(132179)
11. บ้านขุนห้วยไคร้(132177)
12. บ้านครึ่ง(132178)
13. บ้านครึ่งใต้(132182)
14. บ้านงิ้วป่าไผ่(ราษฎร์นุกูล)(132181)
15. บ้านงิ้วใหม่(132206)
16. บ้านชมภู(132202)
17. บ้านดอนดินแดง(132186)
18. บ้านดอนมหาวัน(132190)
19. บ้านดอนแยง(132193)
20. บ้านดอนไชย(132194)
21. บ้านต้นปล้องแดนเมือง(132203)
22. บ้านต้นเขืองโจ้โก้สามัคคี(132208)
23. บ้านตองม่วงชุม(132205)
24. บ้านต้านาล้อม(132212)
25. บ้านต้าหลวง(ต้าประชานุกูล)(132207)
26. บ้านตีนเป็ด(132221)
27. บ้านตุ้มเหนือ(132211)
28. บ้านทรายทอง(132209)
29. บ้านท่าข้าม(132210)
30. บ้านทุ่งคำ(132217)
31. บ้านทุ่งงิ้ว(ประชาสงเคราะห์2)(132228)
32. บ้านทุ่งซางดงหลวง(132213)
33. บ้านทุ่งนาน้อย(132219)
34. บ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง(132222)
35. บ้านทุ่งอ่าง(132227)
36. บ้านทุ่งเจ้า(132231)
37. บ้านทุ่งโห้ง(132230)
38. บ้านน้ำม้า(132239)
39. บ้านบ่อแสง(132233)
40. บ้านบุญนาค(132236)
41. บ้านบุญเรือง(132238)
42. บ้านปล้องตลาด(132289)
43. บ้านปล้องส้าน(132241)
44. บ้านปล้องใต้(132255)
45. บ้านปากอิง(132249)
46. บ้านป่าซาง(132254)
47. บ้านป่าตึงงาม(132256)
48. บ้านป่าม่วง(132263)
49. บ้านป่ารวก(132260)
50. บ้านป่าแดงห้วยหลวง(132265)
51. บ้านผาแล(132266)
52. บ้านพญาพิภักดิ์(132264)
53. บ้านม่วงยาย(132270)
54. บ้านม่อนป่ายาง(132275)
55. บ้านร่องขุ่นป่าข่า(132274)
56. บ้านร่องแช่(132313)
57. บ้านรักแผ่นดิน(132280)
58. บ้านราษฏ์ภักดี(132336)
59. บ้านลุงท่าเจริญ(132282)
60. บ้านศรีลานนา(132284)
61. บ้านสองพี่น้อง(132292)
62. บ้านสันชุม(สหราษฎร์บำรุง)(132295)
63. บ้านสันทรายมูล(132286)
64. บ้านสันหลวงสามัคคี(132291)
65. บ้านส้าน(132304)
66. บ้านหนองบัว(132296)
67. บ้านหนองบัวคำ(132297)
68. บ้านหนองเตา(132299)
69. บ้านหนองเสา(132306)
70. บ้านหลวง(132303)
71. บ้านหลู้(132305)
72. บ้านห้วยก้าง "รัฐประชาสงเคราะห์"(132328)
73. บ้านห้วยคุ(132308)
74. บ้านห้วยซ้อ(132311)
75. บ้านห้วยตุ้ม(ตุ้มใต้ตระการคุณ)(132309)
76. บ้านห้วยลึก(132310)
77. บ้านห้วยสัก(ประชานุกูล)(132312)
78. บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)(132317)
79. บ้านห้วยหาน(132319)
80. บ้านห้วยเม็ง(ประสาทวิทย์)(132318)
81. บ้านห้วยเอียน(132322)
82. บ้านห้วยโป่ง(132333)
83. บ้านห้วยไคร้(132365)
84. บ้านหวาย(132338)
85. บ้านหัวเวียง(โกศัลย์วิทย์)(132323)
86. บ้านเกี๋ยง(132329)
87. บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา)(132332)
88. บ้านเกี๋ยงใต้(132368)
89. บ้านเขียะ(132362)
90. บ้านเชียงคาน (ราษฎร์ประสานมิตร)(132341)
91. บ้านเชียงเคี่ยน(คณาราษฎร์บำรุง)(132340)
92. บ้านเมืองกาญจน์(132345)
93. บ้านเวียงหมอก(132343)
94. บ้านเวียงหวาย(132353)
95. บ้านแก่นวิทยา(132349)
96. บ้านแจมป๋อง(132355)
97. บ้านแผ่นดินทอง(132357)
98. บ้านแม่ต๋ำกลาง(132369)
99. บ้านแม่ลอยไร่(132358)
100. บ้านแม่เปา(132359)
101. บ้านโล๊ะวังผา(132360)
102. บ้านใหม่(132371)
103. บ้านใหม่สุขสันต์(132363)
104. บ้านใหม่โชคชัย(132364)
105. บ้านไทยสมบูรณ์(132366)
106. บ้านไม้ยามิตรภาพที่168(132380)
107. ปอวิทยา(132374)
108. ปางหัดสหศาสตร์(132367)
109. ริมโขงวิทยา(132370)
110. วัดพระเกิดคงคาราม(132372)
111. ศรีดอนไชยวิทยา(132382)
112. ศรีสว่าง(132375)
113. สมถวิลจินตมัยบ้านห้วยแล้ง(ต.ช.ด.อนุสรณ์)(132383)
114. สักสันเชียงใหม่วิทยาคม(132376)
115. สันทรายงามวิทยา(132390)
116. สันสะลีกวิทยา(132397)
117. หนองแรดวิทยา(132378)
118. ห้วยก้างราษฎร์วิทยา(132406)
119. อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)(132384)
120. อนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)(132391)
121. อนุบาลตาดควัน(132387)
122. อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา(132399)
123. อนุบาลบ้านพระเนตร(แก้วสุวรรณประสิทธิ์)(132388)
124. อนุบาลยางฮอม(132398)
125. อนุบาลเชียงของ(132395)
126. อนุบาลเวียงแก่น(132413)
127. เพียงหลวง 16(132403)
128. เพียงหลวง ๑๖ สาขาบ้านขุนต้า(132402)
129. เพียงหลวง 16 สาขาห้องเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง(132407)
130. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านพิทักษ์ไทย(132404)
131. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนบ้านร่มฟ้าไทย(132409)
132. เพียงหลวง 16 ห้องเรียนสาขาบ้านเล่าตาขาว(132419)
133. เวียงเทิง(เทิงทำนุประชา)(132410)
134. แม่หลวงอุปถัมภ์ไทยคีรี(132408)
135. ไตรมิตรวิทยา(132411)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 38.70
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
135 74 0 0

Powered By www.thaieducation.net