รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. จํารูญเนติศาสตร์(109361)
2. ชุมชนบ้านท่ากระดาน(109358)
3. ดิศกุล(109365)
4. ตชด.บ้านประตูด่าน(109360)
5. ตลาดสํารอง(109359)
6. ท่าพะเนียดกุญชร(109362)
7. บ้านกลอนโด(109369)
8. บ้านจันอุย(109363)
9. บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)(109364)
10. บ้านดงยาง(109366)
11. บ้านดงเสลา(109367)
12. บ้านดอนคราม(109368)
13. บ้านต้นมะพร้าว(109370)
14. บ้านตะเคียนงาม(109371)
15. บ้านถ้ำ(109372)
16. บ้านทับศิลา(109374)
17. บ้านท่าทุ่ม(109373)
18. บ้านท่าพุ(109377)
19. บ้านท่ามะนาว(109376)
20. บ้านท่ามะเฟือง(109375)
21. บ้านท่ามะไฟ(109378)
22. บ้านท่าสนุ่น(109379)
23. บ้านท่าหวี(109382)
24. บ้านท่าเสด็จ(109380)
25. บ้านท่าแย้(109384)
26. บ้านท่าโป่ง(109381)
27. บ้านทุ่งนา(109385)
28. บ้านทุ่งนาคราช(109383)
29. บ้านทุ่งนานางหรอก(109390)
30. บ้านทุ่งมะขามเฒ่า(109387)
31. บ้านทุ่งยาว(109386)
32. บ้านทุ่งศาลา(109388)
33. บ้านนากาญจน์(109389)
34. บ้านนาสวน(109392)
35. บ้านน้ำพุ(109393)
36. บ้านน้ำมุด(109391)
37. บ้านบนเขาแก่งเรียง(109394)
38. บ้านปากนาสวน(109401)
39. บ้านพุน้ำเปรี้ยว(109398)
40. บ้านพุประดู่(109395)
41. บ้านพุเลียบ(109396)
42. บ้านมะกอกหมู่(ปุญสิริวิทยา)(109397)
43. บ้านรางจิก(109399)
44. บ้านรางสะเดา(109407)
45. บ้านรางสาลี่(109400)
46. บ้านวังด้ง(109404)
47. บ้านวังตะเคียน(109402)
48. บ้านวังปลาหมู(109403)
49. บ้านวังลาน(109406)
50. บ้านวังสารภี(109409)
51. บ้านสระเศรษฐี(109405)
52. บ้านสามหลัง(109411)
53. บ้านหนองกลางพง(109408)
54. บ้านหนองกวาง(109410)
55. บ้านหนองตาบ่ง(109414)
56. บ้านหนองน้ำขุ่น(109413)
57. บ้านหนองบัว(109415)
58. บ้านหนองปล้อง(109412)
59. บ้านหนองปากดง(109419)
60. บ้านหนองมงคล(109417)
61. บ้านหนองสองตอน(109416)
62. บ้านหนองสองห้อง(109421)
63. บ้านหนองสะแก(109418)
64. บ้านหนองสามพราน(109427)
65. บ้านหนองหญ้าปล้อง(109420)
66. บ้านหนองหอย(109422)
67. บ้านหนองหิน(109423)
68. บ้านหนองอีเห็น(109425)
69. บ้านหนองเป็ด(109424)
70. บ้านหนองแก(สามัคคีวิทยา)(109426)
71. บ้านหนองโสน(109434)
72. บ้านหนองไผ่(109436)
73. บ้านหม่องกระแทะ(109430)
74. บ้านห้วยตลุง(109428)
75. บ้านห้วยน้ำขาว(109431)
76. บ้านห้วยน้ำโจน(109429)
77. บ้านห้วยไร่(109433)
78. บ้านหัวนา(109432)
79. บ้านหัวหิน(109440)
80. บ้านหินแด้น(109437)
81. บ้านองสิต(109435)
82. บ้านองหลุ(109438)
83. บ้านเกาะแก้ว(การไฟฟ้าอุปถัมภ์)(109439)
84. บ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา)(109443)
85. บ้านเขาปูน(109442)
86. บ้านเจ้าเณร(109444)
87. บ้านเนินไพร(109441)
88. บ้านแก่งหลวง(109445)
89. บ้านแหลมทอง(109447)
90. บ้านโกรกตารอด(109446)
91. บ้านโป่งหวาย(109448)
92. บ้านโป่งโก(109449)
93. บ้านใหม่(จีนาภักดิ์วิทยา)(109450)
94. บ้านไทรทอง(109451)
95. พัฒน์พงศ์(109454)
96. ลุ่มโป่งเสี้ยว(109455)
97. วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ(109452)
98. วัดกาญจนบุรีเก่า(109468)
99. วัดขุนไทยธาราราม(109453)
100. วัดจรเข้เผือก(109460)
101. วัดชุกพี้(109458)
102. วัดถ้ำมังกรทอง(109456)
103. วัดถ้ำองจุ(109457)
104. วัดถ้ำอ่างหิน(109459)
105. วัดท่าตะคร้อ(109461)
106. วัดท่าน้ำตื้น(109473)
107. วัดท่ามะขาม(109462)
108. วัดท่าล้อ(109463)
109. วัดทุ่งลาดหญ้า ลาดหญ้าวิทยา(109464)
110. วัดบ้านยาง(109465)
111. วัดบ้านเก่า(109470)
112. วัดพุน้อย(109466)
113. วัดม่วงชุม(109467)
114. วัดยางเกาะ(109475)
115. วัดลําสำรอง(109469)
116. วัดวังขนายทายิการาม(109472)
117. วัดวังศาลา(109490)
118. วัดศรีสุวรรณาราม(109471)
119. วัดศรีอุปลาราม(109474)
120. วัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง(109480)
121. วัดสระกลอยสามัคคีธรรม(109477)
122. วัดหนองตะครอง(109476)
123. วัดหนองตะโก(109489)
124. วัดหนองบัว(109478)
125. วัดหนองพังตรุ(109479)
126. วัดหนองเสือ(109481)
127. วัดอินทาราม(109486)
128. วัดเขาน้อย(109482)
129. วัดโพธิ์ศรีสุขาราม(109484)
130. วัดไทยวิวัฒนาราม(109483)
131. สมาคมนักเรียนเก่าราชินี(109491)
132. หนองบ้านเก่าสามัคคี(109485)
133. อนุบาลกาญจนบุรี(109487)
134. อนุบาลด่านมะขามเตี้ย(109488)
135. อนุบาลท่าม่วง(109493)
136. อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม(109492)
137. อนุบาลศรีสวัสดิ์(109495)
138. เขาดินวิทยาคาร(109496)
139. ไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)(109494)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 39.03
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
139 78 0 0

Powered By www.thaieducation.net