รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ชุมพร เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ค่ายลูกเสืออำเภอสวี(113204)
2. ชุมชนบ้านเขาหลาง(113203)
3. ชุมชนวัดขันเงิน(113206)
4. ชุมชนวัดท่าสุธาราม(113205)
5. ชุมชนวัดธรรมถาวร(113207)
6. ชุมชนวัดหาดสำราญ(113208)
7. ชุมชนสวี(113209)
8. บ้านคลองกก(113212)
9. บ้านคลองน้อย(113210)
10. บ้านคลองระ(113211)
11. บ้านคลองสง(113213)
12. บ้านคลองเหนก(113214)
13. บ้านควนตะวันออก(113215)
14. บ้านคู(113217)
15. บ้านดวด(113216)
16. บ้านดอนนน(113223)
17. บ้านดอนแค(113219)
18. บ้านตรัง(จันทสิงห์อุทิศ)(113218)
19. บ้านต่อตั้ง(113221)
20. บ้านทรายทอง(113220)
21. บ้านทับช้าง(113228)
22. บ้านทับใหม่(113222)
23. บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา(113225)
24. บ้านทุ่งคาโตนด(113229)
25. บ้านทุ่งเขาสะบ้า(113224)
26. บ้านนาเหรี่ยง(113232)
27. บ้านน้ำฉา(113226)
28. บ้านน้ำตก(113227)
29. บ้านน้ำลอด(113230)
30. บ้านน้ำลอดน้อย(113235)
31. บ้านบางหยี(113234)
32. บ้านปังหวาน(113231)
33. บ้านปากทรง(113238)
34. บ้านปากน้ำหลังสวน 'ประชานุเคราะห์'(113233)
35. บ้านปากเลข(113236)
36. บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง(113237)
37. บ้านพังเหา(113239)
38. บ้านยางงาม(113240)
39. บ้านวังปลา(113242)
40. บ้านสวนจันทน์(113243)
41. บ้านสวนสมบูรณ์(113248)
42. บ้านสะพานยูง(113241)
43. บ้านสามแยกจำปา(113245)
44. บ้านหนองปลา(สวี)(113244)
45. บ้านหนองปลา(หลังสวน)(113255)
46. บ้านหนองโพธิ์ มิตรภาพที่ 129(113246)
47. บ้านหนองไก่ปิ้ง(113247)
48. บ้านห้วยกลาง(113253)
49. บ้านห้วยชัน(113249)
50. บ้านห้วยทรายขาว(113250)
51. บ้านห้วยทับทอง(113251)
52. บ้านห้วยมุด(113252)
53. บ้านห้วยหลอด(113254)
54. บ้านห้วยใหญ่(113261)
55. บ้านหาดทรายรี(113256)
56. บ้านอ่าวมะม่วง(113270)
57. บ้านเขาค่าย(113258)
58. บ้านเขาตะเภาทอง(113257)
59. บ้านเขาตากุน(113260)
60. บ้านเขาทะลุ(113259)
61. บ้านเขาน้อยสามัคคี(113263)
62. บ้านเขาล้าน(113265)
63. บ้านเขาวงกรด(113262)
64. บ้านเขาแงน(113264)
65. บ้านเล็บกะรอก(113266)
66. บ้านแก่งกะทั่ง(113269)
67. บ้านแพรกแห้ง(113267)
68. บ้านแหลมยางนา(113268)
69. บ้านแหลมสันติ(113272)
70. บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา(113271)
71. บ้านในกริม(113279)
72. บ้านในหุบ(113273)
73. บ้านในเหมือง(113274)
74. บ้านไทยพัฒนา(113277)
75. บ้านไทรล่า(113278)
76. ประชาบุษยวิทย์(113276)
77. ประชาเอื้ออารี(113275)
78. พัฒนศึกษา(113283)
79. ราชประชานุเคราะห์ ๓(113281)
80. วัดจันทราวาส(113284)
81. วัดชลธารวดี(113296)
82. วัดชลธีนิมิตร(113280)
83. วัดชลธีพฤกษาราม(113282)
84. วัดชุมแสง(113293)
85. วัดดอนชัย(113285)
86. วัดถ้ำเขาล้าน(113286)
87. วัดท้องตม(113289)
88. วัดท่าทอง(113290)
89. วัดท่าหิน (ดรุณศึกษา)(113287)
90. วัดธัญญาราม(113288)
91. วัดนพคุณ(113292)
92. วัดนาทิการาม(113301)
93. วัดนาสัก(113291)
94. วัดบรรพตวารีเขต(113294)
95. วัดประสาทนิกร(113295)
96. วัดปากน้ำละแม(113300)
97. วัดปิยะวัฒนาราม(113298)
98. วัดผุสดีภูผาราม(113303)
99. วัดพะงุ้น(113297)
100. วัดมุจลินทาราม(113304)
101. วัดราชบุรณะ(113299)
102. วัดราษฎร์บำรุง(113302)
103. วัดราษฎร์อรุณ(113306)
104. วัดวาลุการาม(113309)
105. วัดสมุหเขตตาราม(113305)
106. วัดสว่างมนัส(113315)
107. วัดสุวรรณนิมิต(113308)
108. วัดหนองบัว(113307)
109. วัดอัมพาวาส(113310)
110. วัดเชิงคีรี(113311)
111. วัดเทพนิมิตวนาราม(113316)
112. วัดแหลมปอ(113312)
113. วัดโสมสิริวัฒนาราม(113314)
114. สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์(113313)
115. สหกรณ์พัฒนา(113317)
116. สามัคคีวัฒนา(113321)
117. อนุบาลพะโต๊ะ(113318)
118. อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์)(113324)
119. เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(113322)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 27.73
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
119 13 0 0

Powered By www.thaieducation.net