รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ยะลา เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. นิคมสร้างตนเองธารโต 5(122501)
2. นิคมสร้างตนเองธารโต 6(122505)
3. บ้านจาเราะซูซู(122508)
4. บ้านจาเราะปะไต(122503)
5. บ้านจุโป(122502)
6. บ้านด่านสันติราษฎร์(122504)
7. บ้านตาเนาะแมเราะ(122506)
8. บ้านธารน้ำทิพย์(122528)
9. บ้านธารน้ำใส(122510)
10. บ้านธารมะลิ(122507)
11. บ้านนาข่อย(122509)
12. บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต(122511)
13. บ้านบ่อหิน(122512)
14. บ้านบัวทอง(122516)
15. บ้านบาแตตูแง(122513)
16. บ้านปะเด็ง(122517)
17. บ้านมาลา(122514)
18. บ้านยะรม(122515)
19. บ้านราโมง(122521)
20. บ้านวังศิลา(122523)
21. บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)(122518)
22. บ้านศรีท่าน้ำ(122519)
23. บ้านศรีนคร(122520)
24. บ้านอัยเยอร์เวง(122522)
25. บ้านเยาะ(122525)
26. บ้านแหร(122524)
27. บ้านโต(122527)
28. บ้านใหม่ (วันครู 2503)(122526)
29. บ้านไทยพัฒนา(122532)
30. สังวาลย์วิท 5(122530)
31. อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)(122529)
32. ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)(122533)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 34.38
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
32 12 0 0

Powered By www.thaieducation.net