รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ปัตตานี เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)(119754)
2. ชุมชนบ้านบางเก่า(119740)
3. ชุมชนบ้านปาแดปาลัส(119743)
4. ชุมชนบ้านมะนังดาลำ(119745)
5. ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113(119746)
6. ชุมชนบ้านแป้น(119744)
7. ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)(119748)
8. บ้านกระจูด(119747)
9. บ้านกะรุบี(119755)
10. บ้านกะลาพอ(119749)
11. บ้านกาหงษ์(119750)
12. บ้านจะเฆ่(119756)
13. บ้านจ่ากอง(119752)
14. บ้านช่องแมว(119751)
15. บ้านชะเมาสามต้น(119753)
16. บ้านตะบิ้ง(119757)
17. บ้านตะโละดารามัน(119758)
18. บ้านตะโละแมะนา(119761)
19. บ้านตะโละไกรทอง(119759)
20. บ้านตือเบาะ(119765)
21. บ้านท่าช้าง(119766)
22. บ้านทุ่งกินนร(119760)
23. บ้านทุ่งเค็จ(119789)
24. บ้านน้ำดำ(119764)
25. บ้านบน(119769)
26. บ้านบาเลาะ(119763)
27. บ้านบาโงมูลง(119776)
28. บ้านบาโงยือริง(119767)
29. บ้านบาโงยือแบ็ง(119768)
30. บ้านบีติง(119771)
31. บ้านบือจะ(119770)
32. บ้านบือเระ(119772)
33. บ้านบือแต(119775)
34. บ้านปล่องหอย(119774)
35. บ้านปลักแตน(119773)
36. บ้านปากู (มีนาประชาคาร)(119778)
37. บ้านป่าทุ่ง(119777)
38. บ้านป่าม่วง(119782)
39. บ้านปายอ(119784)
40. บ้านป่าไหม้(119779)
41. บ้านพอเหมาะ(119780)
42. บ้านพิเทน(วันครู 2502)(119783)
43. บ้านมะกอ(119781)
44. บ้านมะนังยง(119790)
45. บ้านมะแนดาแล(119788)
46. บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)(119787)
47. บ้านรังมดแดง(119785)
48. บ้านละหาร(119786)
49. บ้านละอาร์(119793)
50. บ้านละเวง(119794)
51. บ้านลานช้าง(119792)
52. บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)(119795)
53. บ้านวังไชย(119791)
54. บ้านสือดัง(119797)
55. บ้านอุแตบือราแง(119798)
56. บ้านเขาดิน(119801)
57. บ้านเจาะกือแย(119796)
58. บ้านแซะโมะ(119803)
59. บ้านแลแวะ(119799)
60. บ้านโคกนิบง(119805)
61. บ้านโต๊ะชูด(119800)
62. บ้านโตะบาลา(119802)
63. บ้านโลทู(119807)
64. พระราชประสงค์บ้านทรายขาว(119806)
65. วัดสารวัน(119820)
66. วัดโชติรส(119804)
67. วัดโบกขรณี(119808)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 32.46
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
67 20 0 0

Powered By www.thaieducation.net