รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พัทลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. วัดดอนศาลา(121123)
2. วัดเขาป้าเจ้(121127)
3. ชุณหะวัณ(121126)
4. ชุมชนบ้านควนปริง(121143)
5. ทุ่งยางเปล(121129)
6. บ้านขัน(121128)
7. บ้านขันหมู่(121130)
8. บ้านควนกุฎ(121131)
9. บ้านควนขนุน(121132)
10. บ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์)(121133)
11. บ้านควนดินแดง(121136)
12. บ้านควนพนางตุง (สินประชา)(121134)
13. บ้านควนพลี(121135)
14. บ้านชายคลอง(121145)
15. บ้านต้นไทร(121137)
16. บ้านตลิ่งชัน(121138)
17. บ้านถ้ำลา(121139)
18. บ้านท่าช้าง(121140)
19. บ้านทุ่งชุมพล(121142)
20. บ้านธรรมเถียร(121141)
21. บ้านนาวง(121153)
22. บ้านนาโหนด(121146)
23. บ้านบ่อทราย(121144)
24. บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา)(121148)
25. บ้านปากสระ(121149)
26. บ้านปากเหมือง(121147)
27. บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์)(121152)
28. บ้านระหว่างควน(121150)
29. บ้านลานข่อย(121151)
30. บ้านศาลาน้ำ(121161)
31. บ้านสวนโหนด(121164)
32. บ้านสํานักกอ(121155)
33. บ้านหยีในสามัคคี(121154)
34. บ้านห้วยกรวด(121159)
35. บ้านห้วยน้ำดำ(121163)
36. บ้านหัวป่าเขียว(121156)
37. บ้านหัสคุณ(121157)
38. บ้านอ่างทอง(121158)
39. บ้านเขาปู่(121179)
40. บ้านเตง(121160)
41. บ้านเตาปูน(121162)
42. บ้านเนินทราย(121165)
43. บ้านเหรียงงาม(121175)
44. บ้านแหลมยาง(121167)
45. บ้านโคกโดน(121181)
46. บ้านโตน(121178)
47. บ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์)(121166)
48. บ้านโหละหนุน(121170)
49. บ้านโหล๊ะเร็ด(121168)
50. บ้านใสอ้อย(121169)
51. บ้านไทรทอง(121171)
52. บ้านไสกุน(121172)
53. บ้านไสถั่ว(121173)
54. บ้านไสเลียบ(121174)
55. ประชารัฐบำรุง 2(121176)
56. วัดกลาง(121177)
57. วัดคลองใหญ่(121186)
58. วัดควนถบ(121180)
59. วัดควนปันตาราม(121197)
60. วัดควนอินทร์นิมิตร(121194)
61. วัดควนแพรกหา(121182)
62. วัดควนแร่(121183)
63. วัดตะแพน(121185)
64. วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์)(121184)
65. วัดทะเลน้อย (ลอยประชาคาร)(121192)
66. วัดท่าสำเภาเหนือ(121187)
67. วัดท่าสำเภาใต้(121188)
68. วัดทุ่งขึงหนัง(121190)
69. วัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี)(121189)
70. วัดนาท่อม(121196)
71. วัดนาโอ่ปิปฺผลิกประชาสรรค์(121191)
72. วัดบ่วงช้าง(121193)
73. วัดบ้านนา(121200)
74. วัดบ้านสวน(121199)
75. วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร)(121195)
76. วัดประจิมทิศาราม(121201)
77. วัดประดู่ทอง(121218)
78. วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์)(121198)
79. วัดประดู่เรียง(121212)
80. วัดปากประ(121202)
81. วัดปากสระ(121206)
82. วัดป่าตอ(121209)
83. วัดพังดาน(121203)
84. วัดพิกุลทอง(121204)
85. วัดร่มเมือง(121208)
86. วัดลานแซะ(121205)
87. วัดลำใน(121213)
88. วัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล)(121207)
89. วัดสุนทราวาส(121210)
90. วัดสุวรรณวิหารน้อย(121211)
91. วัดหรังแคบ(121221)
92. วัดหัวหมอน(121216)
93. วัดอภยาราม(121214)
94. วัดอัมพวนาราม(มิตรภาพที่89)(121217)
95. วัดเกษตรนิคม(121215)
96. วัดเกาะยาง(121219)
97. วัดเขาทอง(121222)
98. วัดเขาอ้อ(121236)
99. วัดเขาแดง(121220)
100. วัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์)(121224)
101. วัดแหลมโตนด(121228)
102. วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย)(121223)
103. วัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ)(121233)
104. วัดโคกแย้ม(121225)
105. วัดโงกน้ำ(121226)
106. วัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์)(121231)
107. วัดโพรงงู(121227)
108. วัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา)(121229)
109. วัดใสประดู่(121230)
110. วัดไทรงาม(121240)
111. วัดไทรโกบ(121232)
112. อนุบาลควนขนุน(121237)
113. อนุบาลป่าพะยอม(121235)
114. อนุบาลพัทลุง(121234)
115. อนุบาลศรีนครินทร์(121239)
116. อนุบาลศรีบรรพต(121241)
117. อนุบาลเมืองพัทลุง(121238)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 28.21
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
117 15 0 0

Powered By www.thaieducation.net