รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สงขลา เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. วัดคลองแห(127377)
2. ชุมชนบ้านนาสีทอง(127378)
3. ชุมชนบ้านน้ำน้อย(127390)
4. ชุมชนบ้านโคกค่าย(127394)
5. ท่าจีนอุดมวิทยา(127379)
6. ทุ่งปรือพิทยาคม(127389)
7. นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ(127398)
8. บ้านกรอบ(127403)
9. บ้านกําแพงเพชร(127395)
10. บ้านคลองกั่ว(127400)
11. บ้านคลองคล้า(127411)
12. บ้านคลองช้าง(127404)
13. บ้านคลองต่อ(127419)
14. บ้านคลองนกกระทุง(127406)
15. บ้านคลองปอม(127423)
16. บ้านคลองหวะ (ทวีรัตน์ราษฎร์บํารุง)(127440)
17. บ้านคลองหอยโข่ง(127414)
18. บ้านคลองเขาล้อน(127422)
19. บ้านควน(127416)
20. บ้านควนกบ(127443)
21. บ้านควนขัน(127429)
22. บ้านควนดินแดง(127479)
23. บ้านควนนา(127434)
24. บ้านควนสะตอ(127441)
25. บ้านควนเนียง(127452)
26. บ้านควนเนียงใน(127444)
27. บ้านควนโส(127454)
28. บ้านฉลุง(127450)
29. บ้านชายคลอง(127460)
30. บ้านดินลาน(127456)
31. บ้านต้นส้าน(127458)
32. บ้านท่ามะปราง(127466)
33. บ้านท่าหมอไชย(127461)
34. บ้านท่าไทร(127459)
35. บ้านทุ่งคมบาง(127464)
36. บ้านทุ่งงาย(127463)
37. บ้านทุ่งตําเสา(127473)
38. บ้านทุ่งนํ้า(127476)
39. บ้านทุ่งมะขาม(127468)
40. บ้านทุ่งเลียบ(127477)
41. บ้านทุ่งใหญ่(127471)
42. บ้านนาลึก(127486)
43. บ้านนาแสน(127496)
44. บ้านบ่อหว้า(127512)
45. บ้านบางกลํ่า(127495)
46. บ้านบางเหรียง(127482)
47. บ้านบางแฟบ(127488)
48. บ้านบึงพิชัย(127500)
49. บ้านปลักคล้า(127493)
50. บ้านปลายละหาน(127491)
51. บ้านป่ายาง(127498)
52. บ้านพรุพ้อ(127502)
53. บ้านม่วง(127507)
54. บ้านยวนยาง(127513)
55. บ้านยางงาม(ควนเนียง)(127529)
56. บ้านยางงาม(บางกล่ำ)(127508)
57. บ้านลานควาย(127515)
58. บ้านวังพา(127531)
59. บ้านวังหรัง(ประสิทธิ์อุปถัมภ์)(127522)
60. บ้านหนองนายขุ้ย(127518)
61. บ้านหนองปลิง(127519)
62. บ้านหนองม่วง(127526)
63. บ้านหน้าควน(127521)
64. บ้านหน้าควนลัง(127525)
65. บ้านหน้าวัดโพธิ์(127530)
66. บ้านห้วยลึก(127534)
67. บ้านห้วยสมบูรณ์(127527)
68. บ้านห้วยโอน(127528)
69. บ้านหัวปาบ(127536)
70. บ้านหัวไทร(127577)
71. บ้านหาร(127540)
72. บ้านหินผุด(127533)
73. บ้านเก่าร้าง(127550)
74. บ้านเกาะนก(127537)
75. บ้านเกาะหมี(127535)
76. บ้านเกาะใหญ่(127538)
77. บ้านเขาพระ(127539)
78. บ้านเขารักเกียรติ(127543)
79. บ้านเนินนิมิต(127548)
80. บ้านโคกพยอม(127541)
81. บ้านโคกเมา(127558)
82. บ้านโคกเมือง(ธรรมโมลีคณานุสรณ์)(127555)
83. บ้านโปะหมอ(127556)
84. บ้านใต้(127564)
85. บ้านไร่(127553)
86. บ้านไสท้อน(127587)
87. รักเมืองไทย 6 (โตนงาช้าง)(127581)
88. วัดคงคาวดี(ศรีสุวรรณโณศึกษา)(127557)
89. วัดควนลังมิตรภาพที่ 11(127573)
90. วัดควนเนียง(127560)
91. วัดคูหาใน(127561)
92. วัดจังโหลน(127563)
93. วัดชลธารประสิทธิ์(127565)
94. วัดดอน(127584)
95. วัดท่าข้าม(127576)
96. วัดท่าช้าง(127574)
97. วัดท่านางหอม(127575)
98. วัดท่าหยี(127583)
99. วัดท่าแซ(127585)
100. วัดทุ่งคา(127589)
101. วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198(127592)
102. วัดนารังนก(127590)
103. วัดบางทีง(127591)
104. วัดบางลึก(127593)
105. วัดบางศาลา(127596)
106. วัดปรางแก้ว(127594)
107. วัดปากจ่า(127598)
108. วัดพรุเตาะ(127627)
109. วัดม่วงค่อม(127623)
110. วัดรัตนวราราม(127599)
111. วัดศีรษะคีรี(127603)
112. วัดหินเกลี้ยง(127633)
113. วัดหูแร่(127606)
114. วัดเขากลอย(127610)
115. วัดเจริญภูผา(127618)
116. วัดเจริญราษฏร์(127621)
117. วัดเทพชุมนุม(127625)
118. วัดเนินพิชัย(127629)
119. วัดเลียบ(127631)
120. วัดแม่เตย(127630)
121. วัดโคกม่วง(127638)
122. วัดโคกสมานคุณ(127635)
123. วัดโคกเหรียง(127636)
124. วัดโพธิธรรมาราม(127634)
125. วัดไทรใหญ่(127652)
126. สํานักสงฆ์ศรีวิชัย(127651)
127. เสนาณรงค์วิทยา(127642)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 32.09
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
127 36 0 0

Powered By www.thaieducation.net