รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ควนสุบรรณ(130831)
2. จิตประชาราษฎร์(130829)
3. ทรัพย์ทวี(130837)
4. นาสาร(130828)
5. นิคมสร้างตนเองพระราชประสงค์ 1(130852)
6. บ้านกลาง(130832)
7. บ้านกอบแกบ(130833)
8. บ้านขุนราษฎร์(130834)
9. บ้านคลองกา(130843)
10. บ้านคลองจัน(130840)
11. บ้านคลองปราบ(130835)
12. บ้านคลองพังกลาง(130836)
13. บ้านคลองยา(130839)
14. บ้านคลองหาเหนือ(130838)
15. บ้านคลองโร(130845)
16. บ้านคลองโหยน(130842)
17. บ้านควนกลาง(130886)
18. บ้านควนกองเมือง(130841)
19. บ้านควนคีรีวงศ์(130846)
20. บ้านควนนิยม(130848)
21. บ้านควนปราง(130844)
22. บ้านควนพรุพี(130847)
23. บ้านควนพัฒนาประชาสรรค์(130850)
24. บ้านควนมหาชัย(นาสาร)(130851)
25. บ้านควนมหาชัย(พระแสง)(130849)
26. บ้านควนยอ(130868)
27. บ้านควนสระ(130856)
28. บ้านควนสว่างวัฒนา(130854)
29. บ้านควนสามัคคี(130853)
30. บ้านควนสินชัย(130876)
31. บ้านควนสูง(130855)
32. บ้านควนเนียง(130857)
33. บ้านควนใหม่(130860)
34. บ้านช่องช้าง(130859)
35. บ้านดอนงาม(130858)
36. บ้านดอนทราย(130862)
37. บ้านทรายทอง(130861)
38. บ้านทับใหม่(130871)
39. บ้านทุ่งจูด(130863)
40. บ้านทุ่งตำเสา(130864)
41. บ้านทุ่งหญ้าแดง(130865)
42. บ้านทุ่งในไร่(130866)
43. บ้านธารอารี(130875)
44. บ้านนาควน(130867)
45. บ้านนาชุมเห็ด(130869)
46. บ้านบ่อพระ(130870)
47. บ้านบางดี(130881)
48. บ้านบางน้ำเย็น(130873)
49. บ้านบางประสามัคคี(130872)
50. บ้านบางปาน(130879)
51. บ้านบางรูป(130874)
52. บ้านบางหยด(130891)
53. บ้านบางหอย(130877)
54. บ้านบางเหรียง(130878)
55. บ้านบางใหญ่(130882)
56. บ้านบางใหญ่สามัคคี(130884)
57. บ้านบางใหญ่สินปุน(130880)
58. บ้านประตูพลิก(130885)
59. บ้านปลายคลอง(130883)
60. บ้านปลายน้ำ(130887)
61. บ้านปลายศอก(130888)
62. บ้านปลายสาย(130906)
63. บ้านปากด่าน(130892)
64. บ้านปากสาย(130889)
65. บ้านปากหาน(130890)
66. บ้านพรหมรังสิต(130895)
67. บ้านพรุแชง(130893)
68. บ้านยวนปลา(130903)
69. บ้านยางอุง(130897)
70. บ้านย่านดินแดง(130894)
71. บ้านยูงงาม(130898)
72. บ้านยูงงาม(130896)
73. บ้านยูงทอง(130899)
74. บ้านราษฎร์พัฒนา(130900)
75. บ้านลานเข้(130901)
76. บ้านวังหิน(130902)
77. บ้านวังใหญ่(130905)
78. บ้านสวยศรี(130904)
79. บ้านส้อง(130909)
80. บ้านส้องเหนือ(130918)
81. บ้านสาคูมิตรภาพที่ 195(130908)
82. บ้านสี่แยกคลองศิลา(130907)
83. บ้านสี่แยกสามัคคี(130912)
84. บ้านหนองหญ้าปล้อง(130910)
85. บ้านหนองเรียน(130911)
86. บ้านหนองโสน(130913)
87. บ้านหน้าเขา(130917)
88. บ้านหน้าเขาใต้ร่มเย็น 1(130914)
89. บ้านหมาก(130920)
90. บ้านห้วยชัน(130916)
91. บ้านห้วยตอ(130915)
92. บ้านห้วยทรายทอง(130924)
93. บ้านห้วยมะนาว(130919)
94. บ้านห้วยมุด(130921)
95. บ้านห้วยล่วง(130933)
96. บ้านห้วยห้าง(130927)
97. บ้านห้วยแห้ง(130928)
98. บ้านห้วยใหญ่(130922)
99. บ้านหัวสะพานมิตรภาพที่ 217(130925)
100. บ้านหานเพชร(130923)
101. บ้านเกาะน้อย(130926)
102. บ้านเขาตอก(130929)
103. บ้านเขาน้อย(130938)
104. บ้านเขานิพันธ์(130941)
105. บ้านเขาปูน(130930)
106. บ้านเขารักษ์(130935)
107. บ้านเขาสามยอด(130932)
108. บ้านเมรัย(130931)
109. บ้านเหมืองทวด(130937)
110. บ้านโคกมะม่วง(130934)
111. บ้านในปราบราษฎร์ประสงค์(130936)
112. บ้านในไร่(130940)
113. บ้านไทรห้อง(130948)
114. บ้านไร่ยาว(130939)
115. บ้านไร่เหนือ(130964)
116. บ้านไสขรบ(130942)
117. บ้านไสดง(130951)
118. บ้านไสดง(130944)
119. บ้านไสท้อน(130943)
120. ประชาอุทิศ(130945)
121. ปัญญาประชาอุทิศ(130973)
122. มหาราช 2(130946)
123. มิตรประชาราษฎร์(130947)
124. ราชประชานุเคราะห์ 12(130953)
125. วัดคลองฉนวน(130949)
126. วัดคลองตาล(130950)
127. วัดควนท่าแร่(130952)
128. วัดควนศรี(130960)
129. วัดดอนพยอม(130955)
130. วัดท่าเจริญ(130954)
131. วัดทุ่งหลวง(130957)
132. วัดน้ำพุ(130956)
133. วัดบางกำยาน(130959)
134. วัดบางพา(130958)
135. วัดบางสวรรค์(130965)
136. วัดบ้านส้อง(130962)
137. วัดวิเวการาม(130961)
138. วัดสมัยสุวรรณ(130963)
139. วัดสองแพรก(130976)
140. วัดสามพัน(130969)
141. วัดอรัญคามวารี(130970)
142. วัดอินทการาม(130966)
143. วัดเพ็งประดิษฐาราม(130967)
144. วัดเวียงสระ(130968)
145. วัดโสภณประชาราม(130972)
146. วัดไทรโพธิ์งาม(130977)
147. ศึกษาประชาคม(130971)
148. สมบูรณ์ประชาสรรค์(130979)
149. สามัคคีอนุสรณ์(130974)
150. สุธรรมเจริญมิตรภาพที่ 130(130978)
151. หมู่บ้านป่าไม้พระราชประสงค์ 1(130984)
152. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 18(130975)
153. อุดมมิตรพัฒนา(130981)
154. ไทยรัฐวิทยา 22(130983)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 41.40
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
154 101 0 0

Powered By www.thaieducation.net