รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ภูเก็ต ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านไม้ขาว(121243)
2. ถลางพระนางสร้าง(121242)
3. ท่าฉัตรไชย(121248)
4. บ้านกะตะ(ตรีทศยุทธอุปถัมภ์)(121245)
5. บ้านกะหลิม(121244)
6. บ้านกู้กู(121246)
7. บ้านคอเอน(121249)
8. บ้านฉลอง(121247)
9. บ้านท่าเรือ(121250)
10. บ้านทุ่งคา(121252)
11. บ้านบางคู(121251)
12. บ้านบางทอง(121253)
13. บ้านบางเทา(121256)
14. บ้านบางโรง(121254)
15. บ้านป่าครองชีพ(121259)
16. บ้านป่าคลอก(121255)
17. บ้านพรุจำปา(121258)
18. บ้านพารา(121257)
19. บ้านม่าหนิก(121260)
20. บ้านลิพอน(121261)
21. บ้านสะปำ (121266)
22. บ้านสาคู(121262)
23. บ้านหมากปรก(121263)
24. บ้านอ่าวน้ำบ่อ(121264)
25. บ้านอ่าวปอ(121265)
26. บ้านเชิงทะเล(ตันติวิท)(121267)
27. บ้านแหลมทราย(121275)
28. บ้านโคกวัดใหม่(121268)
29. บ้านในทอน(186033)
30. วัดมงคลวราราม(121276)
31. วัดลัฎฐิวนาราม(121269)
32. วัดศรีสุนทร(มิตรภาพ 15)(121270)
33. วัดสว่างอารมณ์(121271)
34. วัดสุวรรณคีรีวงก์(121272)
35. วัดสุวรรณคีรีเขต(121273)
36. วัดเก็ตโฮ่(121278)
37. วัดเทพกระษัตรี(121274)
38. วัดเทพนิมิตร(121282)
39. วัดเมืองใหม่(121277)
40. วิชิตสงคราม(121279)
41. สิทธิ์สุนทรบำรุง(121281)
42. หงษ์หยกบำรุง(121284)
43. อนุบาลภูเก็ต(121280)
44. เกาะนาคา(121288)
45. เกาะมะพร้าว(121283)
46. เกาะสิเหร่(121285)
47. เกาะโหลน(121293)
48. แหลมพันวา(121286)
49. ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้)(121290)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
49 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net