รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.พังงา ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. นิคมสร้างตนเอง 1(120994)
2. บ้านช่องหลาด(120976)
3. บ้านทับช้าง(120981)
4. วัดสุวรรณคูหา(120978)
5. วัดอินทนิน(120982)
6. เกาะหมากน้อย(120980)
7. กะปง(120995)
8. คุระบุรี(120983)
9. ชาวไทยใหม่(โดม-ทักษิณอนุสรณ์)(120986)
10. นิคมสร้างตนเอง 2(120991)
11. บ้านกระโสม (ผดุงนิคมวิทยา)(120985)
12. บ้านกลาง(120992)
13. บ้านกะปง(120987)
14. บ้านกะไหล(120988)
15. บ้านคลองดินเหนียว(120989)
16. บ้านคลองบอน(120990)
17. บ้านคลองเคียน(121000)
18. บ้านคลองเหีย(120993)
19. บ้านคลองไส(121018)
20. บ้านควน(120996)
21. บ้านควนแรด(121005)
22. บ้านคอกช้าง(120997)
23. บ้านคุรอด(121002)
24. บ้านคุระ(120998)
25. บ้านช้างเชื่อ(121010)
26. บ้านดอน(121003)
27. บ้านตากแดด(121001)
28. บ้านตำหนัง(121009)
29. บ้านติเตะ(121004)
30. บ้านถ้ำทองหลาง(121007)
31. บ้านทองหลาง(121008)
32. บ้านท่าจูด(121006)
33. บ้านท่าดินแดง(121013)
34. บ้านท่านุ่น(121012)
35. บ้านท่าปากแหว่ง(121019)
36. บ้านท่าสนุก(121014)
37. บ้านท่าหัน(121011)
38. บ้านท่าเขา(121015)
39. บ้านท่าเรือ(121022)
40. บ้านทุ่งดอน(121017)
41. บ้านทุ่งต่อเรือ(121020)
42. บ้านทุ่งรักชัยพัฒน์(121016)
43. บ้านทุ่งละออง(121027)
44. บ้านทุ่งเจดีย์(121025)
45. บ้านทุ่งไทรงาม(121024)
46. บ้านนอกนา(121041)
47. บ้านนาแฝก(121026)
48. บ้านนาใน(121023)
49. บ้านน้ำจืด(121038)
50. บ้านน้ำเค็ม(121029)
51. บ้านบ่อดาน(121032)
52. บ้านบ่อแสน(121042)
53. บ้านบากัน(121030)
54. บ้านบางกรัก(121031)
55. บ้านบางกัน(121035)
56. บ้านบางครั่ง(121033)
57. บ้านบางคลี(121034)
58. บ้านบางจัน(121037)
59. บ้านบางด้ง(121040)
60. บ้านบางติบ(121036)
61. บ้านบางทอง(121039)
62. บ้านบางนายสี(121044)
63. บ้านบางมรวน(121048)
64. บ้านบางม่วง(121053)
65. บ้านบางวัน(121043)
66. บ้านบางหลาม(121045)
67. บ้านบางหว้า(121054)
68. บ้านบางเนียง(121047)
69. บ้านบางแก้ว(121051)
70. บ้านบางใหญ่(121049)
71. บ้านปากคลอง(121055)
72. บ้านปากถัก(121052)
73. บ้านปากพู่ (รองหงส์ทองรัฐรังสรรค์)(121071)
74. บ้านปากวีปมิตรภาพที่ 124(121057)
75. บ้านป่ายาง(121056)
76. บ้านฝ่ายท่า(121058)
77. บ้านพรุใน(121061)
78. บ้านพอแดง(121059)
79. บ้านย่านสะบ้า(121060)
80. บ้านย่าหมี(121065)
81. บ้านรมณีย์(121063)
82. บ้านริมทะเล(121062)
83. บ้านลำวะ(121067)
84. บ้านลำแก่น(121066)
85. บ้านสวนใหม่(121084)
86. บ้านห้วยทรัพย์มิตรภาพที่ 61(121072)
87. บ้านห้วยทราย(121077)
88. บ้านหินร่ม(121068)
89. บ้านหินลาด(121069)
90. บ้านอ่าวมะขาม(121073)
91. บ้านเกาะกลาง(121070)
92. บ้านเกาะนก(121079)
93. บ้านเขาน้อย(121088)
94. บ้านเขาปิหลาย(121074)
95. บ้านเขาเฒ่า(121076)
96. บ้านเขาเปาะ(121075)
97. บ้านเจ้าขรัว(121078)
98. บ้านเตรียม(121080)
99. บ้านแหลมหิน(121091)
100. บ้านโคกยาง(121081)
101. บ้านโคกเจริญ(121082)
102. บ้านในวัง(121089)
103. บ้านในหยง(121083)
104. บ้านในไร่(121087)
105. บ้านใหญ่(121092)
106. บุญสูงอุปถัมภ์(121085)
107. พระราชทานทับละมุ(121086)
108. วัดคมนียเขต(121094)
109. วัดชนาธิการาม(121099)
110. วัดช้างนอน(121090)
111. วัดดิตถาราม(121097)
112. วัดตรัยรัตนากร(121105)
113. วัดนากลางมิตรภาพที่ 163(121093)
114. วัดนารายณิการาม(121095)
115. วัดนิโครธคุณากร(121096)
116. วัดนิโครธาราม(121098)
117. วัดประชาธิการาม(121100)
118. วัดประชุมศึกษา(121109)
119. วัดปัจจันตคาม(121101)
120. วัดปัตติการาม(121111)
121. วัดราษฎร์สโมสร(121102)
122. วัดราษฎร์อุปถัมภ์(121106)
123. วัดศรีรัตนาราม(121103)
124. วัดสองแพรก(121107)
125. วัดสุวรรณาวาส(121116)
126. วัดเหมืองประชาราม(121117)
127. วัดโคกสวย(121108)
128. วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 ฯ(121112)
129. อนุบาลทับปุด(121125)
130. อนุบาลพังงา(121110)
131. อ่าวกะพ้อ(121115)
132. อ่าวมะม่วง(121113)
133. เกาะปันหยี(121118)
134. เกาะยาว(121114)
135. เกาะเคี่ยม(121122)
136. เกาะไม้ไผ่(121119)
137. เกียรติประชา(121120)
138. เมืองพังงา(121121)
139. ไทยรัฐวิทยา 54 (วัดไสเสียด)(121124)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
139 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net