รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์)(130161)
2. บ้านเขาอ่างแก้ว(130191)
3. เขื่อนเพชร (ชลประทานสงเคราะห์)(130167)
4. ชลประทานแก่งกระจาน(130240)
5. ชาวไร่(130174)
6. นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑)(130171)
7. บ้านซ่อง(130245)
8. บ้านซ่อง (ประชากรบำรุง)(130193)
9. บ้านดงห้วยหลวง(130198)
10. บ้านดอน(130182)
11. บ้านดอนขุนห้วย(130192)
12. บ้านดอนมะกอก(130194)
13. บ้านดอนเตาอิฐ(130204)
14. บ้านด่านโง(130195)
15. บ้านต้นเกด(130197)
16. บ้านตะเคียนงาม(130211)
17. บ้านท่ากระเทียม(130203)
18. บ้านท่ามะริด(130265)
19. บ้านท่าลาว (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)(130209)
20. บ้านท่าหัวลบ(130214)
21. บ้านท่าเรือ (ประสาทอนุสรณ์)(130221)
22. บ้านท่าโล้(130228)
23. บ้านท่าไม้รวก(130223)
24. บ้านทุ่งขาม(130231)
25. บ้านทุ่งเคล็ด(130232)
26. บ้านทุ่งโป่ง(130230)
27. บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์)(130233)
28. บ้านน้ำทรัพย์(130239)
29. บ้านบ่อหลวง(130236)
30. บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล)(130243)
31. บ้านบางเกตุ(130244)
32. บ้านบางเก่า(130242)
33. บ้านป่าเด็ง(130258)
34. บ้านพุตุม(130251)
35. บ้านพุสวรรค์(130255)
36. บ้านพุหวาย(130247)
37. บ้านพุเข็ม(130249)
38. บ้านมะขามโพรง(130253)
39. บ้านยางชุม(130256)
40. บ้านร่องระกำ(130257)
41. บ้านรางจิก(130270)
42. บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์)(130259)
43. บ้านวังนางนวล(130260)
44. บ้านสระพระ(130263)
45. บ้านสองพี่น้อง (สายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินูปถัมภ์)(130279)
46. บ้านสารเห็ด(130261)
47. บ้านหนองขานาง(130271)
48. บ้านหนองขาม(130262)
49. บ้านหนองคอไก่(130402)
50. บ้านหนองจอก(อุดมธรรมอุปถัมภ์)(130269)
51. บ้านหนองชุมแสง (พัชรศาสน์ราษฎร์นุเคราะห์)(130266)
52. บ้านหนองตาฉาว(จตฺตราษฎร์บำรุง)(130273)
53. บ้านหนองน้ำถ่าย(130268)
54. บ้านหนองบ้วย(130275)
55. บ้านหนองปืนแตก(130272)
56. บ้านหนองมะกอก(130274)
57. บ้านหนองยาว (ราษฎร์สามัคคีรังสรรค์)(130292)
58. บ้านหนองสะแก(130276)
59. บ้านหนองหงษ์(130277)
60. บ้านหนองเกตุ(130278)
61. บ้านหนองเขาอ่อน(130280)
62. บ้านหนองเขื่อน(130282)
63. บ้านหนองเตียน(130289)
64. บ้านหนองเผาถ่าน (ประชาประสิทธิ์)(130290)
65. บ้านหนองแขม(130281)
66. บ้านหนองโรง(130327)
67. บ้านหนองโสน (รัฐราษฎร์บำรุง)(130286)
68. บ้านหนองไก่เถื่อน(130285)
69. บ้านห้วยกวางจริง(130300)
70. บ้านห้วยปลาดุก(130298)
71. บ้านห้วยไผ่(130297)
72. บ้านหันตะเภา(130293)
73. บ้านหุบกะพง(130296)
74. บ้านอ่างหิน(130330)
75. บ้านเขากระปุก(130301)
76. บ้านเขากลิ้ง(130308)
77. บ้านเนินทราย(130306)
78. บ้านแม่คะเมย(130342)
79. บ้านแม่ประจันต์(130307)
80. บ้านแหลมทอง(130310)
81. บ้านโป่งสลอด(130316)
82. บ้านโป่งเกตุ(130311)
83. บ้านโป่งแย้(130314)
84. บ้านโพรงเข้(130334)
85. บ้านในดง(130319)
86. บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง)(130325)
87. บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์)(130332)
88. บ้านไร่ใหม่พัฒนา(130329)
89. วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา)(130328)
90. วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์)(130331)
91. วัดช่อม่วง(130339)
92. วัดช้างแทงกระจาด (จันทร์จำนง)(130706)
93. วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์)(130336)
94. วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร)(130352)
95. วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง)(130340)
96. วัดท่าขาม (สะเทื้อนราษฎร์อุปถัมภ์)(130360)
97. วัดท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์)(130343)
98. วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย)(130346)
99. วัดท่าเหว(130359)
100. วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง)(130348)
101. วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง (พิพิธพัฒนานุเคราะห์)(130350)
102. วัดม่วงงาม(130349)
103. วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง)(130351)
104. วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128)(130353)
105. วัดวังไคร้(130354)
106. วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร)(130368)
107. วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิตร)(130361)
108. วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช)(130427)
109. วัดหนองบัว(130382)
110. วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท)(130431)
111. วัดหนองแก (กล่อมวิทยาคาร)(130365)
112. วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์)(130367)
113. วัดหว้า(130369)
114. วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์)(130381)
115. วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103(130391)
116. วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี)(130390)
117. วัดเขาปากช่อง(130414)
118. วัดเขื่อนเพชร (วชิรเวทประชาสรรค์)(130428)
119. วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา)(130396)
120. วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง)(130397)
121. วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง)(130409)
122. สหกรณ์บำรุงวิทย์(130400)
123. อ.ฮ.ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)(130401)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
123 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net