รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สมุทรสงคราม ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. วัดดาวโด่ง(เอิบวิทยาคม)
2. วัดคลองโคน
3. วัดธรรมประสิทธิ์
4. วัดท้ายหาด(พลอยเจียเส็ง)
5. บ้านคลองบางกก
6. วัดธรรมาวุธาราม(ประชารัฐสมุทรการอุปถัมภ์)
7. วัดลาดเป้ง
8. ไทยรัฐวิทยา 70(บ้านบางแก้ว)
9. บ้านบางบ่อ
10. วัดศรีสุวรรณคงคาราม(ราษฎร์สงเคราะห์)
11. วัดบางขันแตก(บำเพ็ญอยู่รังสฤษดิ์)
12. วัดธรรมสถิติ์วราราม(ธรรมวิถีสามัคคีราษฎร์อุทิศ)
13. วัดนางพิมพ์(สมกิตติราษฎร์บำรุง)
14. วัดศรัทธาธรรม
15. วัดบางจะเกร็ง(ประโชตประชานุกูล)
16. บ้านฉู่ฉี่
17. วัดคู้สนามจันทร์(สามัคคีราษฎร์รังสรรค์)
18. วัดจันทร์เจริญสุข
19. วัดช่องลม(ธรรมโชติ)
20. วัดโรงธรรม มิตรภาพที่ 70
21. วัดปากลัด(ผลาคารบำรุงวิทย์)
22. เมืองสมุทรสงคราม
23. อนุบาลสมุทรสงคราม
24. บ้านลาดใหญ่สามัคคี
25. วัดน้อยแสงจันทร์(จันทร์ศิริวิทยาคาร)
26. วัดบางประจันต์(หวังเจริญราษฎร์นุกูล)
27. วัดสวนแก้ว
28. บ้านเขตเมือง
29. บ้านตะวันจาก
30. บ้านลาดใหญ่
31. วัดปากสมุทร(ไวยวุฒิชนานุสรณ์)
32. อนุบาลวัดเกาะใหญ่(เลี้ยงล้อมอนุกูล)
33. วัดปากง่าม(ผ่องสอาดราษฎร์นุกูล)
34. วัดบางน้อย(แจ่มประชานุกูล)
35. บ้านรางห้าตำลึง(สายบุญเรืองราษฎร์รังสรรค์)
36. ศาลจ้าวอาม้า
37. วัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล)
38. วัดตะโหนดราย(พรหมสวัสดิ์สาทร)
39. วัดตรีจินดาวัฒนาราม(เฉลิมรัฐราษฎร์นุกูล)
40. วัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล)
41. วัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์)
42. วัดแก่นจันทน์(จันทร์ เอียง ทับทิมราษฎร์บำรุง)
43. คลองตาจ่า(คงจีบอุทิศ)
44. ศาลแม่อากาศ(โรจน์มณี)
45. วัดบางสะแก(ล้อมประชานุกูล)
46. วัดปราโมทย์(พิศสะอาดราษฎร์อำรุง)
47. วัดเกตการาม(พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร)
48. วัดปากน้ำ(อมรวิมลจันทร์)
49. วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส(ฉ่ำบุญรอดชนูทิศ)
50. วัดมณีสรรค์(ไสวประชานุสรณ์)
51. วัดบางแคกลาง(ไพลประชานุกูล)
52. วัดปรกสุธรรมาราม(สามัคคีพิทยาคาร)
53. วัดสาธุชนาราม(สินประชานุกูล)
54. วัดจุฬามณี(มาลยานุสาวรีย์)
55. บ้านบางนางลี่(กมลราษฎร์สามัคคี)
56. วัดประชาโฆสิตาราม(สมบูรณ์ตาบอุทิศวิทยา)
57. วัดสี่แยกราษฎร์บำรุง
58. วัดอมรวดี(อมรวิทยาคาร)
59. วัดโคกเกตุ(เสริมสมบูรณ์วงศ์)
60. บ้านคลองสมบูรณ์
61. บ้านแพรกหนามแดง
62. บ้านต้นลำแพน
63. บ้านดอนจั่น(วาศน์เจริญเรือนอุทิศ)
64. วัดเขายี่สาร(ประมุขเวชกิจ)
65. วัดช่องลมวรรณาราม(สมุทรประชานุกูล)
66. ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
67. วัดบางนางลี่ใหญ่(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
68. วัดวรภูมิ(วรไวทยาวาส)
69. วัดเสด็จ(สุทธิวิทยานุสรณ์)
70. วัดแก้วเจริญ(เฟื้อบำรุง)
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 75.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
70 70 70 0

Powered By www.thaieducation.net