รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านจรเข้สามพัน(129864)
2. บ้านดงกะเชา(129880)
3. บ้านดอนกลาง(129862)
4. บ้านดอนตำลึง(129863)
5. บ้านดอนพุทรา(129874)
6. บ้านทะเลบก(129867)
7. บ้านทุ่งดินดำ(129868)
8. บ้านนเรศ(129877)
9. บ้านบ่อสำราญ(129875)
10. บ้านบัวขาว(129882)
11. บ้านประทุนทอง(129883)
12. บ้านยมเบือ(129893)
13. บ้านรางโพธิ์(129888)
14. บ้านสระกระโจม(129907)
15. บ้านสระบัวทอง(129892)
16. บ้านสระหลวง(129901)
17. บ้านสะพังกร่าง(129895)
18. บ้านหนองกระดี่(129933)
19. บ้านหนองกระทู้(129916)
20. บ้านหนองกุฏิ(129911)
21. บ้านหนองจิก(129914)
22. บ้านหนองจิกรากข่า(129932)
23. บ้านหนองฝ้าย(129918)
24. บ้านหนองวัลย์เปรียง(129919)
25. บ้านหนองสลัดได(129920)
26. บ้านหนองสานแตร(129923)
27. บ้านหนองเฝ้า(129929)
28. บ้านหนองแขม(129927)
29. บ้านหนองแหน(129938)
30. บ้านหนองโพธิ์(129936)
31. บ้านห้วยม้าลอย(129964)
32. บ้านห้วยหิน(129934)
33. บ้านหัวทำนบ(129937)
34. บ้านหัววัง(129939)
35. บ้านหัวเขา(129940)
36. บ้านเขากำแพง(129955)
37. บ้านเขาชานหมาก(129941)
38. บ้านโคก 7 ลูก(129942)
39. บ้านโคกงูเห่า(129943)
40. บ้านโคกหม้อ(129946)
41. บ้านโป่ง(129948)
42. บ้านโป่งพรานอินทร์(129951)
43. บ้านไผ่ตาโม้(129954)
44. บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี(129953)
45. พลับพลาไชย(129991)
46. พานิชชีวะอุปถัมภ์(129956)
47. วัดกกม่วง(129957)
48. วัดกลางบ้านดอน(130022)
49. วัดคณฑี(129967)
50. วัดคลองตัน(129959)
51. วัดคอกวัว(129960)
52. วัดคีรีรัตนาราม(129961)
53. วัดคีรีเจริญผล(129973)
54. วัดจันทราวาส(129969)
55. วัดจำปา(129968)
56. วัดช่องลม(129993)
57. วัดชีธาราม(129971)
58. วัดดอนมะนาว(129976)
59. วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)(129975)
60. วัดดอนสงวน(129981)
61. วัดดอนสุโข(129986)
62. วัดทองประดิษฐ์(129985)
63. วัดทับกระดาน(129992)
64. วัดท่ากุ่ม(130007)
65. วัดท่าข้าม(129994)
66. วัดท่าจัด(130004)
67. วัดท่าไชย(ประชานุกูล)(129995)
68. วัดทุ่งคอก(129996)
69. วัดทุ่งเข็น(130048)
70. วัดธัญญวารี(129998)
71. วัดนันทวัน(130013)
72. วัดบ่อคู่(130005)
73. วัดบางบอน(130016)
74. วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)(130018)
75. วัดบางสาม(130019)
76. วัดบ้านกรวด(130017)
77. วัดบ้านหนองโอ่ง(130021)
78. วัดปทุมวนาราม(130020)
79. วัดปทุมสราวาส(130044)
80. วัดพรสวรรค์(130024)
81. วัดยางยี่แส(130037)
82. วัดยางสว่างอารมณ์(130025)
83. วัดย่านซื่อ(130026)
84. วัดรางกร่าง(130031)
85. วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)(130029)
86. วัดราษฎรบำรุง(130034)
87. วัดลาดประทุมทอง(130032)
88. วัดศรีสร้อยเพชร(130045)
89. วัดศรีเฉลิมเขต(130038)
90. วัดสระกร่างเจริญธรรม(130050)
91. วัดสระด่าน(130040)
92. วัดสระพังลาน(130039)
93. วัดสระยายโสม(130041)
94. วัดสระศรีเจริญ(130042)
95. วัดสว่างอารมณ์(130046)
96. วัดสองพี่น้อง(130047)
97. วัดสามัคคีธรรม(130071)
98. วัดสำเภาทอง(130051)
99. วัดหนองตาสาม(130059)
100. วัดหนองพันเทา(130058)
101. วัดหนองยายทรัพย์(130052)
102. วัดหนองหลอด(130086)
103. วัดหนองหลุม(130054)
104. วัดหนองแจง(130055)
105. วัดห้วยคู้สามัคคี(130056)
106. วัดหัวกลับ(130061)
107. วัดหัวโพธิ์(130066)
108. วัดเขาดีสลัก(130060)
109. วัดเขาพนมนาง(130067)
110. วัดเขาพระ(130062)
111. วัดเทพพิทักษ์(130082)
112. วัดเนินพระปรางค์(130068)
113. วัดเวฬุวัน(130077)
114. วัดโคกยายเกตุ(130069)
115. วัดโคกสำโรง(130087)
116. วัดโพธิ์ทองเจริญ(130070)
117. วัดโพธิ์เขียว(130073)
118. วัดโภคาราม(130074)
119. วัดใหม่นพรัตน์(130080)
120. วัดใหม่บำรุงธรรม(130078)
121. วัดใหม่ปทุมสูตร(130079)
122. วัดใหม่พิบูลย์ผล(130083)
123. วัดใหม่สิทธาวาส(130126)
124. วัดใหม่เพชรรัตน์(130095)
125. วัดไชยนาราษฎร์(130084)
126. วัดไผ่ขาด(130131)
127. วัดไผ่โรงวัว(130089)
128. สองพี่น้อง(130088)
129. หรรษาสุจิตต์วิทยา 1(130092)
130. อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร(130157)
131. อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์(130098)
132. อนุบาลวัดดงตาล(130094)
133. อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว(130115)
134. อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู(130099)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 37.13
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
134 65 0 0

Powered By www.thaieducation.net