รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านท่าเสา(128985)
2. ชุมชนบ้านพุเตย(128982)
3. ชุมชนบ้านวังพิกุล(128981)
4. ชุมชนบ้านโคกปรง(128988)
5. ชุมชนบ้านโคกสะอาด(128984)
6. ชุมชนบ้านโภชน์(128983)
7. บ้าน กม.30(128986)
8. บ้าน กม.35(128989)
9. บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์(128991)
10. บ้านกลาง(128987)
11. บ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)(128992)
12. บ้านกันจุ(129005)
13. บ้านคลองกรวด(128990)
14. บ้านคลองกระจังวังไทร(129017)
15. บ้านคลองกะโบน(128993)
16. บ้านคลองดู่(128994)
17. บ้านคลองตะคร้อ(128995)
18. บ้านคลองตะพานหิน(128996)
19. บ้านคลองทราย(128997)
20. บ้านคลองบง(128999)
21. บ้านคลองยาง(128998)
22. บ้านจัดสรร(129002)
23. บ้านซับกระถินทอง(129000)
24. บ้านซับกระโซ่(129001)
25. บ้านซับชมภู(129003)
26. บ้านซับตะเคียนทอง(129004)
27. บ้านซับตะแบก(129006)
28. บ้านซับน้อย(129007)
29. บ้านซับน้อยพัฒนา(129008)
30. บ้านซับบอน(129014)
31. บ้านซับวารินทร์(129009)
32. บ้านซับสมบูรณ์(129010)
33. บ้านซับสวัสดิ์(129013)
34. บ้านซับสามัคคี(129011)
35. บ้านซับสำราญเหนือ(129012)
36. บ้านซับหินเพลิง(129015)
37. บ้านซับอีลุม(129016)
38. บ้านซับเดื่อ(129020)
39. บ้านซับไม้แดง(129021)
40. บ้านดาดอุดม(129019)
41. บ้านด่านเจริญชัย(129018)
42. บ้านด่านไทรสามัคคี(129035)
43. บ้านตะกรุดหิน(129027)
44. บ้านตะกุดงาม(129033)
45. บ้านตะกุดไผ่(129022)
46. บ้านตีบใต้(129024)
47. บ้านถ้ำมงคลชัย(129052)
48. บ้านทรัพย์เกษตร(129028)
49. บ้านท่าด้วง(129029)
50. บ้านท่าสวาย(129034)
51. บ้านท่าเยี่ยม(129030)
52. บ้านท่าแดง(129031)
53. บ้านท่าโรง(129037)
54. บ้านท่าไม้ทอง(129032)
55. บ้านทุ่งเศรษฐี(129039)
56. บ้านทุ่งใหญ่(129077)
57. บ้านนาตะกุด(129047)
58. บ้านนาทุ่ง(129036)
59. บ้านนาน้ำโครม(129043)
60. บ้านนาวังแหน(129149)
61. บ้านนาสนุ่น(129051)
62. บ้านนาสวรรค์(129079)
63. บ้านนาเฉลียง(129050)
64. บ้านนาเฉลียงใต้(129054)
65. บ้านนาไร่เดียว(129058)
66. บ้านน้ำร้อน(129055)
67. บ้านน้ำอ้อม(129060)
68. บ้านน้ำเขียว(129059)
69. บ้านน้ำเดือด(129068)
70. บ้านบ่อรัง(129061)
71. บ้านบ่อไทย(129064)
72. บ้านบัววัฒนา(129074)
73. บ้านบึงกระจับ(129066)
74. บ้านบึงนาจาน(129072)
75. บ้านบึงสามพัน(129070)
76. บ้านบุมะกรูด(129086)
77. บ้านปากตก(129093)
78. บ้านป่าคาย(129078)
79. บ้านปางยาง(129080)
80. บ้านปู่จ้าว(129116)
81. บ้านพงษ์เพชรอนุสรณ์(129089)
82. บ้านพญาวัง(129108)
83. บ้านพนมเพชร(129095)
84. บ้านพรหมยาม(129098)
85. บ้านพระที่นั่ง(129096)
86. บ้านพุขาม(129100)
87. บ้านฟุบสะแก(129099)
88. บ้านภูน้ำหยด(129104)
89. บ้านม่วงชุม(129102)
90. บ้านมาบสมอสามัคคี(129103)
91. บ้านยางสาว(129109)
92. บ้านรวมทรัพย์(129112)
93. บ้านร่องหอยพัฒนา(129117)
94. บ้านรังย้อย(129113)
95. บ้านราษฎร์เจริญ(129124)
96. บ้านราหุล(129120)
97. บ้านลำตะคร้อ(129125)
98. บ้านลำตาเณร(129130)
99. บ้านลำนารวย(129127)
100. บ้านลำพาด(129158)
101. บ้านวังขอน(129126)
102. บ้านวังขาม(129129)
103. บ้านวังท่าดี(129196)
104. บ้านวังน้อย(129145)
105. บ้านวังปลา(129143)
106. บ้านวังลึก(129132)
107. บ้านวังอ่าง(129133)
108. บ้านวังเหว(129136)
109. บ้านวังโบสถ์(129150)
110. บ้านวังใหญ่(129165)
111. บ้านวังไผ่(129147)
112. บ้านวังไลย์(129156)
113. บ้านศรีมงคล(129151)
114. บ้านศรีเทพน้อย(129200)
115. บ้านสระกรวด(129155)
116. บ้านสระประดู่(129171)
117. บ้านสระหมื่นเชียง(129169)
118. บ้านสระเกษ(129160)
119. บ้านสระแก้ว(129161)
120. บ้านสันติธรรม(129162)
121. บ้านสันเจริญโป่งสะทอน(129189)
122. บ้านสามัคคีพัฒนา(129172)
123. บ้านหนองกระทุ่ม(129176)
124. บ้านหนองคล้า(129174)
125. บ้านหนองจอกวังกำแพง(129178)
126. บ้านหนองชุมแสง(129181)
127. บ้านหนองบัว(129182)
128. บ้านหนองบัวขาว(129188)
129. บ้านหนองบัวทอง(129183)
130. บ้านหนองพลวง(129184)
131. บ้านหนองย่างทอย(129185)
132. บ้านหนองสรวง(129197)
133. บ้านหนองสะแก(129190)
134. บ้านหนองสะแกสี่(129207)
135. บ้านหนองหมู(129192)
136. บ้านหนองแจง(129195)
137. บ้านหนองโป่ง(129194)
138. บ้านหนองไม้สอ(129199)
139. บ้านห้วยตลาด(129210)
140. บ้านห้วยทราย(129198)
141. บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง(129211)
142. บ้านหัวโตก(129218)
143. บ้านเกาะแก้ว(129204)
144. บ้านเข็มทอง(129215)
145. บ้านเขาคลัง(129206)
146. บ้านเขาพลวง(129208)
147. บ้านเขายางโปร่ง(129226)
148. บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง(129214)
149. บ้านเฉลียงทอง(129222)
150. บ้านเนินคนธา(129213)
151. บ้านเนินถาวร(129224)
152. บ้านเนินพัฒนา(129216)
153. บ้านเนินมะค่า(129220)
154. บ้านเนินสมบูรณ์(129219)
155. บ้านเนินสวรรค์(129221)
156. บ้านเนินสะอาด(129227)
157. บ้านเพชรละคร(129225)
158. บ้านแก่งหินปูน(129230)
159. บ้านแควป่าสัก(129229)
160. บ้านแสงมณีวิทยา(129267)
161. บ้านโคกกรวด(บึงสามพัน)(129233)
162. บ้านโคกกรวด(วิเชียรบุรี)(129231)
163. บ้านโคกคงสมโภชน์(129234)
164. บ้านโคกตะขบ(129236)
165. บ้านโคกปรือ(129239)
166. บ้านโคกรังน้อย(129245)
167. บ้านโคกสง่า(129269)
168. บ้านโคกสง่านาข้าวดอ(129241)
169. บ้านโคกสะอาด(129242)
170. บ้านโคกสะแกลาด(129258)
171. บ้านโคกสำราญ(129249)
172. บ้านโคกหิน(129253)
173. บ้านโคกเจริญ(129256)
174. บ้านโป่งบุญเจริญ(129251)
175. บ้านโพทะเลประชาสรรค์(129254)
176. บ้านใหม่วิไลวัลย์(129257)
177. บ้านไทรงาม(129262)
178. บ้านไทรทอง(วิเชียรบุรี)(129260)
179. บ้านไทรทอง(หนองไผ่)(129264)
180. บ้านไร่ขอนยางขวาง(129292)
181. บ้านไร่ตาพุฒ(129266)
182. บ้านไร่เหนือ(129272)
183. รัฐประชานุสรณ์(129275)
184. วัดเขาเจริญธรรม(129270)
185. วัลลภานุสรณ์(129271)
186. อนุบาลบึงสามพัน(ซับสมอทอด)(129276)
187. อนุบาลวัดในเรืองศรีวิเชียรบุรี(129273)
188. อนุบาลศรีเทพ(สว่างวัฒนา)(129279)
189. อนุบาลหนองไผ่(129280)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 49.60
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
189 186 0 0

Powered By www.thaieducation.net