รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านติ้ว(129304)
2. ธรรมนูญกองช่างวิทยา(129290)
3. บ้านกกกะบก(129296)
4. บ้านกกโอ(129285)
5. บ้านกลาง(129286)
6. บ้านคลองสีฟัน(129306)
7. บ้านจางวาง(129302)
8. บ้านช้างตะลูด(129297)
9. บ้านซำภู(129309)
10. บ้านซำม่วง(129324)
11. บ้านดงขวาง(129312)
12. บ้านดงคล้อ(129314)
13. บ้านดงทิพย์(129313)
14. บ้านดงน้ำเดื่อ(129315)
15. บ้านดอนสว่าง(129326)
16. บ้านดอยน้ำเพียงดิน(129322)
17. บ้านตาดกลอย(129360)
18. บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน(129323)
19. บ้านทรัพย์สว่าง(129349)
20. บ้านทับเบิกร่วมใจ(129329)
21. บ้านท่าขาม(หล่มสัก)(129327)
22. บ้านท่าข้าม(หล่มเก่า)(129332)
23. บ้านท่าช้าง(129330)
24. บ้านท่าดินแดง(129331)
25. บ้านท่าผู(129337)
26. บ้านท่าอิบุญ(129351)
27. บ้านท่าโก(129347)
28. บ้านทุ่งสมอ(129343)
29. บ้านธารทิพย์(129340)
30. บ้านนครเดิด(129341)
31. บ้านนาซำ(129358)
32. บ้านนายาว(129350)
33. บ้านนาเกาะ(129352)
34. บ้านน้ำก้อ(129409)
35. บ้านน้ำคำ(129374)
36. บ้านน้ำชุน(129369)
37. บ้านน้ำดุกเหนือ(129372)
38. บ้านน้ำพุ(129391)
39. บ้านน้ำสร้าง(129376)
40. บ้านน้ำอ้อย(129377)
41. บ้านบุ่ง(129378)
42. บ้านบุ่งคล้า(129383)
43. บ้านปากดุก(129408)
44. บ้านปากห้วยขอนแก่น(129388)
45. บ้านปากออก(129384)
46. บ้านป่าบง(129390)
47. บ้านป่าแกเครือ(129397)
48. บ้านป่าแดง(เขาค้อ)(129392)
49. บ้านฝาย(129393)
50. บ้านฝายนาแซง(129407)
51. บ้านฟองใต้(129396)
52. บ้านภูผักไซ่(129412)
53. บ้านร่องกะถิน(129399)
54. บ้านร่องดู่(129403)
55. บ้านลานบ่า(129411)
56. บ้านวังก้นหวด(129414)
57. บ้านวังกวาง(129410)
58. บ้านวังขอน(129417)
59. บ้านวังบาล(129472)
60. บ้านวังมล(129413)
61. บ้านวังยาว(129420)
62. บ้านวังร่อง(129429)
63. บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )(129426)
64. บ้านวังเวิน(129419)
65. บ้านวังเวินพัฒนา(129421)
66. บ้านศิลา(129434)
67. บ้านสงเปลือย(129433)
68. บ้านส้มเลา(129430)
69. บ้านสะเดาะพงมิตรภาพที่ 229(129435)
70. บ้านสักหลง(129443)
71. บ้านหนองคัน(129440)
72. บ้านหนองบัว(129436)
73. บ้านหนองปลา(129447)
74. บ้านหนองยาว(129456)
75. บ้านหนองสว่าง(129449)
76. บ้านหนองเขียว(129450)
77. บ้านหนองเล(129455)
78. บ้านหนองแม่นา(129462)
79. บ้านหนองไขว่(129453)
80. บ้านหลักด่าน(129454)
81. บ้านห้วยกอก(129463)
82. บ้านห้วยกะโปะ(129457)
83. บ้านห้วยขอนหาด(129458)
84. บ้านห้วยข่อย(129459)
85. บ้านห้วยคนทา(129496)
86. บ้านห้วยน้ำขาว(129464)
87. บ้านห้วยผักกูด(129466)
88. บ้านห้วยระหงส์(129465)
89. บ้านห้วยลาด(129481)
90. บ้านห้วยลาน(129485)
91. บ้านห้วยสนามทราย(129467)
92. บ้านห้วยสวิง(129477)
93. บ้านห้วยหญ้าเครือ(129478)
94. บ้านห้วยหินลับ(129498)
95. บ้านห้วยอีจีน(129482)
96. บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ(129491)
97. บ้านหัวนา(129489)
98. บ้านหัวนาเลา(129486)
99. บ้านหินกลิ้ง(129500)
100. บ้านหินฮาว(129492)
101. บ้านหินโง่น(129494)
102. บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า(129505)
103. บ้านอีเลิศ(129503)
104. บ้านอุ่มกะทาด(129508)
105. บ้านเนินมิตรภาพที่ 47(129522)
106. บ้านเหมืองแบ่ง(129506)
107. บ้านเหล่าหญ้า(129507)
108. บ้านแก่งโตน(129513)
109. บ้านโคกมน(129556)
110. บ้านโจะโหวะ(129511)
111. บ้านโนนทอง(129518)
112. บ้านโป่งสามขา(129514)
113. บ้านโสก(129515)
114. บ้านโสกเดื่อ(129519)
115. บ้านไร่นางาม(129517)
116. พ่อขุนผาเมืองรำลึก(129524)
117. พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์(129520)
118. วัดทุ่งธงไชย(129521)
119. วัดศรีจันดาธรรม(129547)
120. วัดศรีทอง(129533)
121. วัดหนองปลาซิว(129542)
122. หน้าศูนย์เครื่องมือกล(129541)
123. อนุบาลน้ำหนาว(129557)
124. อนุบาลหล่มสัก(ชุมชนบ้านศรีสะอาด)(129562)
125. อนุบาลหล่มเก่า(129546)
126. อนุบาลเขาค้อ(เจริญทองนิ่มวิทยา)(129543)
127. โรงเรียนบ้านตาดข่าพัฒนา(129559)
128. โรงเรียนบ้านเข็กน้อย(129552)
129. ไทยรัฐวิทยา 25(129555)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 47.48
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
129 116 0 0

Powered By www.thaieducation.net