รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 2 (บ้านพนานิคม)(129560)
2. คลองห้วยนาพัฒนาการ(129570)
3. ชุมชนบ้านน้ำร้อน(129561)
4. ชุมชนบ้านวังกระดาษเงิน(129595)
5. ตาดหมอกวิทยา(129563)
6. ธาราคีรี(129575)
7. น้ำอ้อมประชาสรรค์(129564)
8. บ้าน กม.2(129565)
9. บ้าน กม.28(129569)
10. บ้านกกจั่น(129566)
11. บ้านกกไทร(129567)
12. บ้านกงกะยาง(129574)
13. บ้านกล้วย(129576)
14. บ้านกุฏิพระ(129577)
15. บ้านขมวด(129618)
16. บ้านคลองน้ำคัน(129580)
17. บ้านคลองบง(129578)
18. บ้านคลองปลาหมอ(129585)
19. บ้านคลองสาร(129582)
20. บ้านคลองสำโรง(129608)
21. บ้านคลองห้วยนา(129596)
22. บ้านชอนไพร(129594)
23. บ้านชัยมงคล(129599)
24. บ้านซับขลุง(129644)
25. บ้านซับข่อย(129602)
26. บ้านซับสีทอง(129598)
27. บ้านซับเจริญ(129600)
28. บ้านซับเปิบ(129601)
29. บ้านดง(129604)
30. บ้านดงขุย(129616)
31. บ้านดงขุยใต้(129619)
32. บ้านดงมูลเหล็ก(129605)
33. บ้านดงลาน(129609)
34. บ้านดงลึก(129634)
35. บ้านดงหลง(129621)
36. บ้านด่านช้าง(129625)
37. บ้านตะกุดจั่น(129623)
38. บ้านตะกุดเป้า(129626)
39. บ้านตะเบาะ(129640)
40. บ้านถ้ำน้ำบัง(129657)
41. บ้านถ้ำแก้ว(129630)
42. บ้านทรัพย์พุทรา(129636)
43. บ้านท่ากกตาล(129656)
44. บ้านท่าข้าม(129637)
45. บ้านทางข้าม(129653)
46. บ้านท่าพล(129659)
47. บ้านทุ่งหินปูน(129649)
48. บ้านนางั่ว(129669)
49. บ้านนาป่า(129658)
50. บ้านนายม(129661)
51. บ้านน้ำลัด(129660)
52. บ้านน้ำเดื่อ(129688)
53. บ้านน้ำเดื่อใต้(129664)
54. บ้านน้ำเลา(129667)
55. บ้านบง(129677)
56. บ้านบุ่งกกเรียง(129672)
57. บ้านบุ่งคล้า(129673)
58. บ้านบุฉนวน(129686)
59. บ้านปากน้ำ(129675)
60. บ้านป่าบง(129678)
61. บ้านป่าม่วง(129684)
62. บ้านป่าเลา(129690)
63. บ้านป่าแดง(129708)
64. บ้านผาทอง(129687)
65. บ้านพลำ(129732)
66. บ้านพี้(129694)
67. บ้านยางกุด(129719)
68. บ้านยางลาด(129715)
69. บ้านยางหัวลม(129713)
70. บ้านยาวี-ห้วยโป่ง(129705)
71. บ้านระวิง(129711)
72. บ้านลาดน้อย(129717)
73. บ้านลาดแค(129723)
74. บ้านวังขอน(129728)
75. บ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137(129722)
76. บ้านวังจาน(129744)
77. บ้านวังชะนาง(129727)
78. บ้านวังซอง(129736)
79. บ้านวังทอง(129735)
80. บ้านวังปลาช่อน(129730)
81. บ้านวังพลับ(129748)
82. บ้านวังรวก(129740)
83. บ้านวังศาล(129750)
84. บ้านวังหิน(129737)
85. บ้านวังหินซอง(129786)
86. บ้านวังแช่กลอย(129739)
87. บ้านวังโค้ง(129741)
88. บ้านวังใหญ่(129749)
89. บ้านศาลาลาย(129743)
90. บ้านสะเดียง(129747)
91. บ้านสะแกงาม(129756)
92. บ้านสักแห้ง(129758)
93. บ้านสามแยกวังชมภู(129753)
94. บ้านหนองกลอย(129751)
95. บ้านหนองตาด(129755)
96. บ้านหนองระมาน(129759)
97. บ้านหนองแหวน(129757)
98. บ้านหนองใหญ่(129763)
99. บ้านห้วยงาช้าง(129770)
100. บ้านห้วยตูม(129762)
101. บ้านห้วยนาค(129764)
102. บ้านห้วยผักไล(129765)
103. บ้านห้วยสะแก(129766)
104. บ้านห้วยแหน(129767)
105. บ้านห้วยใหญ่(129768)
106. บ้านห้วยไคร้(129771)
107. บ้านหัวนา(129769)
108. บ้านอมกง(129774)
109. บ้านเขาขาด(129772)
110. บ้านเขาคณฑา(129775)
111. บ้านเขาชะโงก(129782)
112. บ้านเขาน้อย(129776)
113. บ้านเขาบ่อทอง(129778)
114. บ้านเขาสัก(129784)
115. บ้านเฉลียงลับ(129779)
116. บ้านเนินสง่า(129777)
117. บ้านเนินสว่าง(129780)
118. บ้านโคก(129781)
119. บ้านโคกยาว(129789)
120. บ้านโคกสำราญ(129783)
121. บ้านโคกสูง(129785)
122. บ้านโคกหนองจอก(129791)
123. บ้านโคกเจริญ(129790)
124. บ้านโตก(129788)
125. บ้านโตกใต้(129806)
126. บ้านโนนตะแบก(129787)
127. บ้านโนนตูม(129801)
128. บ้านโนนสะอาด(129793)
129. บ้านโป่งตาเบ้า(129792)
130. บ้านโป่งนกแก้ว(129805)
131. บ้านโป่งหว้า(129794)
132. บ้านโพธิ์งาม(129802)
133. บ้านโพธิ์ทอง(129795)
134. บ้านใหม่วังตะเคียน(129796)
135. บ้านไร่ฝาย(129798)
136. ลูกจันทน์ปิยะอุย(129799)
137. สายสมร(129800)
138. อนุบาลชนแดน(129803)
139. อนุบาลวังโป่ง(129804)
140. อนุบาลเพชรบูรณ์(129808)
141. เมืองเพชรบูรณ์(129807)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
141 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net