รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.น่าน เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. จอมจันทร์วิทยาคาร(117901)
2. ชุมชนบ้านดู่ใต้(117902)
3. ชุมชนบ้านนาคา(117903)
4. ชุมชนบ้านนาทะนุง(117906)
5. ชุมชนบ้านนาหลวง(117905)
6. ชุมชนบ้านน้ำปั้ว(117910)
7. ชุมชนบ้านบ่อแก้ว(117909)
8. ชุมชนบ้านหลวง(117915)
9. ชุมชนบ้านอ้อย(117928)
10. ชุมชนบ้านใหม่(117913)
11. ดอนสะไมย์วิทยา(117911)
12. ตาลชุมศึกษาลัย(117924)
13. ทุ่งศรีทอง(117912)
14. บ้านก้อ(117914)
15. บ้านกาใส(117916)
16. บ้านกิ่วน้ำ(117917)
17. บ้านขึ่งงามมงคล(117918)
18. บ้านครกคำ(117920)
19. บ้านค้างอ้อย(117919)
20. บ้านคำเรือง(117922)
21. บ้านจะเข้ภูหอม(117921)
22. บ้านชมพู(117925)
23. บ้านซาวหลวง(117923)
24. บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)(117926)
25. บ้านดอนหล่ายทุ่ง(117933)
26. บ้านดอนเฟือง(117927)
27. บ้านดอนไพรวัลย์(117938)
28. บ้านดู่พงษ์(117932)
29. บ้านตอง(117929)
30. บ้านต้าม(117934)
31. บ้านถืมตอง(117931)
32. บ้านทัพม่าน(117939)
33. บ้านท่ามงคล(117940)
34. บ้านท่าล้อ(ราษฎร์ประดิษฐ์)(117936)
35. บ้านท่าลี่(117935)
36. บ้านทุ่งน้อย(117937)
37. บ้านธงหลวง(117943)
38. บ้านนวราษฎร์(117942)
39. บ้านนา(117948)
40. บ้านนากอก(117941)
41. บ้านนาก้า(117945)
42. บ้านนาคา(117944)
43. บ้านนาซาว(117950)
44. บ้านนาบอน(117946)
45. บ้านนาผา(117955)
46. บ้านนายาง(117958)
47. บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)(117947)
48. บ้านนาสา(117949)
49. บ้านนาหล่าย(117951)
50. บ้านนาเคียน(117965)
51. บ้านนาเหลืองใน(117952)
52. บ้านนาเหลืองไชยราม(117953)
53. บ้านนาไค้(117954)
54. บ้านนาไลย(117956)
55. บ้านน้ำครกใหม่(117957)
56. บ้านน้ำงาว(117975)
57. บ้านน้ำตวง(117960)
58. บ้านน้ำปาย(117962)
59. บ้านน้ำปูน(117959)
60. บ้านน้ำพาง(117961)
61. บ้านน้ำพุ(117963)
62. บ้านน้ำมวบ(117969)
63. บ้านน้ำลัด(117964)
64. บ้านน้ำลัดสบแก่น(117967)
65. บ้านน้ำลี(117966)
66. บ้านน้ำหก(117971)
67. บ้านน้ำหิน(117968)
68. บ้านน้ำอูน(117970)
69. บ้านน้ำเกี๋ยน(117972)
70. บ้านน้ำเคิม(117974)
71. บ้านน้ำเลา(117980)
72. บ้านน้ำแก่นกลาง(117973)
73. บ้านน้ำแก่นเหนือ(117978)
74. บ้านน้ำแพะ(117977)
75. บ้านน้ำโค้ง(117976)
76. บ้านบ่อหอย(117979)
77. บ้านบุ้ง(117981)
78. บ้านปงสนุก(117985)
79. บ้านป่าคา(117982)
80. บ้านปางช้าง(117984)
81. บ้านปางสา(117983)
82. บ้านปางเป๋ย(117987)
83. บ้านป่าสัก(เวียงสา)(117988)
84. บ้านป่าสัก(แม่จริม)(117986)
85. บ้านป่าหุ่ง(117991)
86. บ้านป่าแดด(117989)
87. บ้านปิงหลวง(117994)
88. บ้านปิงใน(117990)
89. บ้านผาขวาง(117992)
90. บ้านผาตูบ(117999)
91. บ้านผาสิงห์(118001)
92. บ้านฝั่งหมิ่น(117993)
93. บ้านฝายแก้ว(117996)
94. บ้านพรหม(117995)
95. บ้านพะเยา(117998)
96. บ้านพี้เหนือ(117997)
97. บ้านพี้ใต้(118006)
98. บ้านพืชเจริญ(118003)
99. บ้านฟ้า(118000)
100. บ้านม่วงตึ๊ด(118004)
101. บ้านม่วงเจริญราษฎร์(118002)
102. บ้านม่วงเนิ้ง(118010)
103. บ้านม่วงใหม่(118011)
104. บ้านร่มเกล้า(118007)
105. บ้านวังตาว(118005)
106. บ้านวังยาว(118009)
107. บ้านวังหมอ(118017)
108. บ้านวัวแดง(118008)
109. บ้านศรีนาม่าน(118012)
110. บ้านศรีบุญเรือง(118021)
111. บ้านศาลา(118015)
112. บ้านสถาน(118013)
113. บ้านสบยาง(118014)
114. บ้านสองแคว(118016)
115. บ้านสะละภูเวียง(118018)
116. บ้านสะเลียม(118019)
117. บ้านสันติภาพ(118020)
118. บ้านสันทะ(118027)
119. บ้านสาคร(118023)
120. บ้านส้าน(118024)
121. บ้านส้านนาหนองใหม่(118022)
122. บ้านสาลี่(118028)
123. บ้านสาลีก(118025)
124. บ้านหนองบัว(118026)
125. บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107(118034)
126. บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125(118033)
127. บ้านหลับมืนพรวน(118029)
128. บ้านห้วยนาย(118037)
129. บ้านห้วยน้ำอุ่น(118031)
130. บ้านห้วยบง(118030)
131. บ้านห้วยปุก(118032)
132. บ้านห้วยมอญ(118038)
133. บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน(118036)
134. บ้านห้วยละเบ้ายา(118035)
135. บ้านห้วยส้ม(118042)
136. บ้านห้วยหลอด(118039)
137. บ้านห้วยเลา(118040)
138. บ้านห้วยเฮือ(118056)
139. บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี(118046)
140. บ้านห้วยแฮ้ว(118047)
141. บ้านห้วยไฮ(118041)
142. บ้านหัวนา(ภูเพียง)(118044)
143. บ้านหัวนา(เวียงสา)(118043)
144. บ้านหัวเมือง(118052)
145. บ้านหัวเวียงเหนือ(118045)
146. บ้านหาดเค็ด(118049)
147. บ้านอ่ายนาผา(118048)
148. บ้านฮากฮาน(118050)
149. บ้านเชตวัน(118054)
150. บ้านเชียงของ(118051)
151. บ้านเชียงยืน(118053)
152. บ้านเปา(118058)
153. บ้านเป้า(118055)
154. บ้านเมืองจัง(118057)
155. บ้านเรือง(118078)
156. บ้านแคว้ง(118059)
157. บ้านแม่ขะนิง(118062)
158. บ้านโป่งคำ(118067)
159. บ้านใหม่(118061)
160. บ้านไชยสถาน(เมืองน่าน)(118060)
161. บ้านไพรอุดม(118063)
162. บ้านไหล่น่าน(118088)
163. ประกิตเวชศักดิ์(118064)
164. ป่าแลวหลวงวิทยา(118065)
165. ภูเค็งพัฒนา(118068)
166. ราชานุบาล(118066)
167. ราษฎร์รัฐพัฒนา(118072)
168. ริมฝั่งน่านวิทยา(118069)
169. ริมฝั่งว้าวิทยา(118071)
170. วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์(118070)
171. ศรีนาชื่น(118075)
172. ศรีเวียงสาวิทยาคาร(118073)
173. หาดทรายทองวิทยาคาร(118074)
174. อนุบาลเมืองลี(118080)
175. ไตรธารวิทยา(118076)
176. ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)(118077)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.43
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
176 3 0 0

Powered By www.thaieducation.net