รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.แพร่ เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
2. บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)
3. บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)
4. บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)
5. ปากจอกวิทยา
6. บ้านวังเลียง
7. บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)
8. ประชารัฐวิทยาคาร
9. บ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์)
10. บ้านค้างตะนะวิทยา
11. บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)
12. บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
13. บ้านบ่อ
14. อนุสรณ์รัฐประชา
15. บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)
16. บ้านปิน(ปินประชาราษฎร์)
17. บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)
18. บ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์)
19. บ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์)
20. บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)
21. บ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง)
22. บ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี)
23. บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)
24. บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)
25. รักเมืองไทย 2
26. บ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา)
27. บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)
28. บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)
29. บ้านนาแก
30. อนุบาลจรูญลองรัตนาคาร
31. บ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร)
32. บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)
33. บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)
34. บ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46
35. ดอนมูลวิทยาคาร
36. บ้านหัวดง
37. บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)
38. บ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
39. ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)
40. ชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)
41. บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)
42. วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)
43. บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)
44. บ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล)
45. บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)
46. บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)
47. บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)
48. วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)
49. วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)
50. บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)
51. ชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)
52. บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)
53. วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)
54. บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)
55. บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)
56. บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)
57. บ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา)
58. บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)
59. สูงเม่นวิทยาคาร
60. วัดสร่างโศก
61. วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)
62. บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)
63. บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)
64. ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์
65. วัดศรีดอก(ประชาพัฒนา)
66. บ้านห้วยกูด
67. เด่นทัพชัย
68. เด่นไชยประชานุกูล
69. บ้านน้ำโค้ง
70. บ้านบ่อแก้ว
71. บ้านป่าไผ่
72. บ้านปางเคาะ
73. บ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์)
74. บ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์)
75. บ้านเด่นชุมพล
76. ชุมชนบ้านปงป่าหวาย
77. บ้านแม่ยุ้น
78. บ้านสวนหลวง
79. บ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์)
80. บ้านห้วยไร่
81. บ้านห้วยลากปืน
82. บ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์)
83. บ้านแม่แปง
84. บ้านนาปลากั้ง
85. บ้านวังลึก
86. บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)
87. บ้านไร่หลวง
88. บ้านนาพูน
89. บ้านป่าสักปางไม้
90. บ้านแม่กระต๋อม
91. บ้านสองแคว
92. บ้านค้างใจ
93. บ้านแม่สิน
94. บ้านสบป้าก
95. บ้านสลก
96. บ้านแช่ฟ้า
97. บ้านแม่บงเหนือ
98. ชุมชนบ้านแม่ป้าก
99. บ้านแม่จอก
100. บ้านแม่บงใต้
101. บ้านวังขอนป่าไผ่
102. บ้านวังกวาง
103. บ้านค้างปินใจ
104. บ้านค้างคำปัน
105. บ้านขุนห้วย
106. บ้านปางมะโอ
107. สวนป่าแม่สรอย
108. บ้านแม่แฮด
109. บ้านแม่ตื้ด
110. บ้านป่าคาป่าม่วง
111. บ้านปางไฮ
112. บ้านวังชิ้น
113. บ้านวังเบอะ
114. บ้านวังแฟน
115. บ้านป่ายุบ
116. บ้านหาดรั่ว
117. บ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์)
118. บ้านนาใหม่
119. บ้านแพะทุ่งเจริญ
120. บ้านแม่ขมิง
121. บ้านม่วงคำ
122. ชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 100.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
122 122 122 122

Powered By www.thaieducation.net