รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.แพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
2. บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
3. วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
4. บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
5. วัดต้นไคร้
6. บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
7. บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
8. บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
9. รัฐราษฎร์บำรุง
10. บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
11. บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
12. อนุบาลแพร่
13. บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
14. บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
15. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
16. บ้านในเวียง
17. บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
18. บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)
19. บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
20. บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
21. บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
22. วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
23. วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
24. บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
25. บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
26. บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
27. บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
28. บ้านร่องฟอง
29. บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
30. บ้านปากห้วย ยุบแล้ว
31. บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
32. บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
33. บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
34. บ้านแม่แคม
35. บ้านนาคูหา
36. บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
37. บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
38. วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
39. บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
40. บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
41. บ้านกาซ้อง
42. ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
43. วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
44. บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
45. ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
46. บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
47. บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
48. บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
49. บ้านห้วยฮ่อม
50. บ้านอ้อยวิทยาคาร
51. บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
52. บ้านป่ากล้วย
53. บ้านห้วยอ้อย
54. บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
55. บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
56. บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
57. บ้านแม่กระทิง
58. บ้านวังปึ้ง
59. บ้านทุ่งคัวะ
60. บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
61. บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)
62. บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
63. บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
64. บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
65. บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
66. บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
67. บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
68. บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
69. บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
70. บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
71. บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
72. ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
73. บ้านใหม่จัดสรร
74. บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
75. บ้านห้วยโรงนอก
76. บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
77. บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
78. บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
79. บ้านแม่แรม
80. บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
81. วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
82. ไทยรัฐวิทยา 31
83. บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
84. ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
85. อนุบาลเทพสุนทรินทร์
86. บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
87. ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)
88. บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
89. บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
90. บ้านแม่พร้าว
91. บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
92. บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
93. บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
94. บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
95. บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
96. บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
97. บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)
98. วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
99. บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
100. บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)
101. บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
102. บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
103. บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
104. บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
105. บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
106. บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)
107. วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
108. แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
109. บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
110. บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
111. บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
112. บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
113. บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
114. บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
115. บ้านหนองม่วงไข่
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2
ตรวจแล้ว 2

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 99.78
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
115 115 115 114

Powered By www.thaieducation.net