รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.แพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)(126302)
2. ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)(126304)
3. ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)(126303)
4. ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา)(126314)
5. ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)(126320)
6. บ้านกาซ้อง(126353)
7. บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)(126316)
8. บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)(126321)
9. บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)(126322)
10. บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)(126325)
11. บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)(126329)
12. บ้านดอนดี(ประชานุกูล)(126336)
13. บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)(126347)
14. บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)(126349)
15. บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)(126362)
16. บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)(126355)
17. บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)(126356)
18. บ้านทุ่งคัวะ(126357)
19. บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)(126361)
20. บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)(126377)
21. บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)(126365)
22. บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)(126367)
23. บ้านนาคูหา(126371)
24. บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)(126372)
25. บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)(126373)
26. บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)(126374)
27. บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)(126376)
28. บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)(126378)
29. บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)(126403)
30. บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)(126385)
31. บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)(126379)
32. บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)(126388)
33. บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)(126408)
34. บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)(126391)
35. บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)(126393)
36. บ้านป่ากล้วย(126488)
37. บ้านปากห้วย(126398)
38. บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)(126399)
39. บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)(126405)
40. บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)(126429)
41. บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)(126404)
42. บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)(126411)
43. บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)(126420)
44. บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)(126413)
45. บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)(126415)
46. บ้านร่องฟอง(126419)
47. บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)(126417)
48. บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)(126418)
49. บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)(126425)
50. บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)(126427)
51. บ้านวังปึ้ง(126434)
52. บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)(126431)
53. บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)(126435)
54. บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)(126447)
55. บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)(126437)
56. บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)(126436)
57. บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)(126439)
58. บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)(126445)
59. บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)(126457)
60. บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)(126449)
61. บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)(126451)
62. บ้านหนองม่วงไข่(126456)
63. บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)(126455)
64. บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)(126463)
65. บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)(126514)
66. บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)(126467)
67. บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)(126465)
68. บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)(126468)
69. บ้านห้วยอ้อย(126470)
70. บ้านห้วยฮ่อม(126469)
71. บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)(126475)
72. บ้านห้วยโรงนอก(126480)
73. บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)(126481)
74. บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)(126476)
75. บ้านอ้อยวิทยาคาร(126479)
76. บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)(126483)
77. บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)(126490)
78. บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)(126497)
79. บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)(126492)
80. บ้านแม่กระทิง(126513)
81. บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)(126503)
82. บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)(126505)
83. บ้านแม่พร้าว(126504)
84. บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)(126520)
85. บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)(126506)
86. บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)(126511)
87. บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)(126508)
88. บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)(126516)
89. บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)(126527)
90. บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)(126521)
91. บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)(126517)
92. บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)(126522)
93. บ้านแม่แคม(126519)
94. บ้านแม่แรม(126528)
95. บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)(126530)
96. บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)(126559)
97. บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)(126539)
98. บ้านในเวียง(126541)
99. บ้านใหม่จัดสรร(126537)
100. บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)(126547)
101. รัฐราษฎร์บำรุง(126543)
102. วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)(126549)
103. วัดต้นไคร้(126551)
104. วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)(126546)
105. วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)(126560)
106. วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)(126552)
107. วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)(126553)
108. วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)(126554)
109. วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)(126557)
110. วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)(126561)
111. อนุบาลเทพสุนทรินทร์(126562)
112. อนุบาลแพร่(126558)
113. แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)(126563)
114. โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)(126599)
115. ไทยรัฐวิทยา 31(126602)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 40.22
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
115 70 0 0

Powered By www.thaieducation.net