รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ลำปาง เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กอรวกพิทยาสรรค์(124737)
2. ชุมชนบ้านทราย(124732)
3. ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา(124744)
4. ชุมชนบ้านสันกำแพง(124734)
5. ชุมชนบ้านแม่ฮาว(124736)
6. ชุมชนบ้านแหง(124735)
7. ทุ่งฝางวิทยา(124748)
8. ทุ่งหนองขามวิทยา(124739)
9. ธงชัยวิทยา(124747)
10. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1(124740)
11. นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3(124741)
12. บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา(124742)
13. บ้านกาศเมฆ(124749)
14. บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110(124745)
15. บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว(124746)
16. บ้านจำค่า(124758)
17. บ้านจำปุย(124773)
18. บ้านทรายมูล(124751)
19. บ้านทาน(124750)
20. บ้านท่าโทก(124757)
21. บ้านทุ่ง(124754)
22. บ้านทุ่งกล้วย(124752)
23. บ้านทุ่งฝาย(124753)
24. บ้านทุ่งหก(124755)
25. บ้านนาสัก(124759)
26. บ้านนาแช่(124756)
27. บ้านบ่อห้อ(124763)
28. บ้านบุญนาค(124761)
29. บ้านปงวัง(124760)
30. บ้านปงสนุก(124762)
31. บ้านปันง้าว(124765)
32. บ้านป่าตันกุมเมือง(124774)
33. บ้านยางอ้อย(124764)
34. บ้านวังตม(124767)
35. บ้านศรีหมวดเกล้า(124766)
36. บ้านสบค่อม(124768)
37. บ้านสบพลึง(124770)
38. บ้านสบเติ๋น(124769)
39. บ้านสัน(124771)
40. บ้านสันทราย(124789)
41. บ้านสำเภา(124772)
42. บ้านหมากหัววัง(124791)
43. บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล(124775)
44. บ้านหลวงใต้(124776)
45. บ้านหวด(124777)
46. บ้านห้วยอูน(124780)
47. บ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร)(124778)
48. บ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง)(124792)
49. บ้านอ้อน(124779)
50. บ้านเหล่า(124781)
51. บ้านแม่กวัก(124783)
52. บ้านแม่งาวใต้(124782)
53. บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า(124785)
54. บ้านแม่จาง(124784)
55. บ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย(124787)
56. บ้านแม่ตีบ(124786)
57. บ้านแม่ส้าน(124790)
58. บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง(124788)
59. บ้านแม่อาง(124793)
60. บ้านแม่เฟือง(124806)
61. บ้านโทกหัวช้าง(124797)
62. บ้านโป่งขวาก(124795)
63. บ้านใหม่(124796)
64. บ้านใหม่รัตนโกสินทร์(124794)
65. ปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์)(124799)
66. ผาแดงวิทยา(124831)
67. พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)(124800)
68. วัดค่ากลาง(124798)
69. วัดท่าสี(124801)
70. วัดทุ่งโจ้(124802)
71. วัดน้ำโท้ง(124810)
72. วัดบ้านสัก(124803)
73. วัดบ้านฮ่อง(124807)
74. วัดบ้านแขม(124804)
75. วัดบ้านแลง(124805)
76. วัดพระเจ้านั่งแท่น(124816)
77. วัดศรีปรีดานุเคราะห์(124808)
78. วัดสบจาง(124819)
79. วัดหลวงวิทยา(124809)
80. วัดหัวฝาย(124813)
81. วัดเสด็จ(124811)
82. สบป้าดวิทยา(124814)
83. สบมายสามัคคีวิทยา(124812)
84. สบเมาะวิทยา(124817)
85. อนุบาลงาว (ภาณุนิยม)(124821)
86. อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)(124815)
87. อนุบาลห้างฉัตร(124823)
88. อนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา)(124822)
89. อนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1)(124818)
90. เมืองยาววิทยา(124820)
91. แม่ก๋งวิทยา(124825)
92. แม่ฮ่างวิทยา(124824)
93. แม่แป้นวิทยา(124839)
94. ไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก)(124826)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 50.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
94 94 0 0

Powered By www.thaieducation.net