รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ลำพูน เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านเหมืองจี้(124983)
2. ตำบลบ้านแป้น(124981)
3. ตำบลริมปิง(124982)
4. บ้านกองงาม(124985)
5. บ้านจำบอน(124984)
6. บ้านฉางข้าวน้อย(124986)
7. บ้านดงสารภี(124990)
8. บ้านดอนตอง(124987)
9. บ้านดอยคำ(124988)
10. บ้านดอยแก้ว(124989)
11. บ้านต้นผึ้ง(124993)
12. บ้านทาปลาดุก(124991)
13. บ้านทาป่าสัก(124992)
14. บ้านทาป่าเปา(124995)
15. บ้านน้ำย้อย(124994)
16. บ้านปงแม่ลอบ(124996)
17. บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง(124997)
18. บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม(124999)
19. บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ(124998)
20. บ้านประตูป่า(125000)
21. บ้านป่าซาง(125001)
22. บ้านป่าตาล(125002)
23. บ้านป่าเลา(125006)
24. บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง(125003)
25. บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน(125004)
26. บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ(125005)
27. บ้านป่าเส้า(125010)
28. บ้านผาตั้ง(125007)
29. บ้านมะเขือแจ้(125011)
30. บ้านร้องเรือ(125008)
31. บ้านล้องหนองหอย(125009)
32. บ้านศรีบุญยืน-วังทอง(125012)
33. บ้านศรีป้าน(125021)
34. บ้านศรีย้อย(125016)
35. บ้านศรีสุพรรณ(125013)
36. บ้านศาลาแม่ทา(125014)
37. บ้านสะปุ๋ง(125015)
38. บ้านสันป่าเหียง(125018)
39. บ้านหนองช้างคืน(125017)
40. บ้านหนองดู่(125020)
41. บ้านหนองบัว(125019)
42. บ้านหนองยางไคล(125022)
43. บ้านหนองเกิด(125023)
44. บ้านหนองเงือก(125024)
45. บ้านหมื่นข้าว(125035)
46. บ้านหล่ายทา(125030)
47. บ้านห้วยส้ม(125026)
48. บ้านห้วยไซ(125029)
49. บ้านฮ่องกอม่วง(125031)
50. บ้านเหมืองลึก(125039)
51. บ้านเหล่าป่าก๋อย(125034)
52. บ้านแพะยันต์ดอยแช่(125041)
53. บ้านแม่เมย(125037)
54. บ้านโทกน้ำกัด(125036)
55. บ้านโป่งรู(125038)
56. บ้านไร่ดง(125044)
57. วัดกู่เส้า(125040)
58. วัดขี้เหล็ก(125042)
59. วัดชัยสถาน(125043)
60. วัดช้างค้ำ(125045)
61. วัดต้นโชค(125046)
62. วัดทากาศ(125047)
63. วัดทุ่งยาว(125048)
64. วัดนครเจดีย์(125049)
65. วัดน้ำดิบ(125054)
66. วัดน้ำพุ(125051)
67. วัดบ้านก้อง(125052)
68. วัดบ้านดอน(125050)
69. วัดบ้านธิ(125053)
70. วัดบ้านม้า(125055)
71. วัดบ้านเรือน(125056)
72. วัดบ้านเหล่า(125077)
73. วัดบ้านแจ่ม(125060)
74. วัดป่าตึง-ห้วยยาบ(125057)
75. วัดป่าตึงเชตวัน(125058)
76. วัดป่ายาง(125059)
77. วัดป่าสัก(125062)
78. วัดป่าแดด(125065)
79. วัดศรีดอนชัย(125061)
80. วัดศรีบังวัน(125066)
81. วัดสันคะยอม(125063)
82. วัดสันต้นธง(125070)
83. วัดสันทราย(125064)
84. วัดสันป่าสัก(125080)
85. วัดหนองซิว(125067)
86. วัดหนองสมณะ(125114)
87. วัดหนองหล่ม(125068)
88. วัดห้วยม้าโก้ง(125075)
89. วัดอรัญญาราม(125071)
90. วัดฮ่องกอก(125072)
91. วัดเหมืองง่า(125073)
92. อนุบาลลำพูน(125074)
93. อนุบาลเมืองลำพูน(125081)
94. เชตวันหนองหมู(125076)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 38.56
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
92 53 0 0

Powered By www.thaieducation.net