รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.สกลนคร เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กุดบากราษฎร์บำรุง(125790)
2. งิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง(125789)
3. ชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์(125791)
4. ชุมชนนิรมัย(125792)
5. ชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211(125793)
6. ชุมชนบ้านกุดไห(125794)
7. ชุมชนบ้านสร้างค้อ(125797)
8. ชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์(125795)
9. ชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม(125796)
10. ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์(125804)
11. ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์(125806)
12. ท่าศาลาราษฎร์วิทยา(125798)
13. ท่าแร่วิทยา(125799)
14. ทุ่งมนพิทยาคาร(125800)
15. ธาตุนาเวงวิทยา(125801)
16. นางอยโพนปลาโหล(125802)
17. นายอวัฒนา(125803)
18. นาอ้อยคำสะอาด(125812)
19. นาเพียงสว่างวิทยานุกูล(125805)
20. นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)(125807)
21. นาแก้วพิทยาคม(125808)
22. น้ำพุงจัดระเบียบวิทยา(125809)
23. บ้านกกปลาซิวนาโด่(125813)
24. บ้านกกส้มโฮง(125810)
25. บ้านกลาง(125811)
26. บ้านกลางนาเดื่อ(125816)
27. บ้านกวนบุ่น(125814)
28. บ้านกุงศรี(125817)
29. บ้านกุดน้ำใส(125815)
30. บ้านกุดสะกอย(125821)
31. บ้านกุดฮู(125818)
32. บ้านกุดแข้(125819)
33. บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง(125820)
34. บ้านค้อน้อย(125824)
35. บ้านค้อใหญ่(125827)
36. บ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง(125822)
37. บ้านจันทร์เพ็ญ(125823)
38. บ้านชมภูพาน(125825)
39. บ้านซ่งเต่า(125826)
40. บ้านดงขวาง(125831)
41. บ้านดงขุมข้าว(125832)
42. บ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ(125828)
43. บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์(125829)
44. บ้านดงหนองเหียน(125835)
45. บ้านดงหลวง(125830)
46. บ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์)(125834)
47. บ้านดอนสัมพันธ์(125833)
48. บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี(125840)
49. บ้านดอนเชียงคูณ(125839)
50. บ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)(125836)
51. บ้านด่านม่วงคำ(125837)
52. บ้านตองโขบ(125843)
53. บ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์(125838)
54. บ้านท่าม่วง(125851)
55. บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์(125841)
56. บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง(125842)
57. บ้านน้อยจอมศรี(125844)
58. บ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน)(125852)
59. บ้านนากับแก้(125845)
60. บ้านนาขาม(125846)
61. บ้านนาคำวิทยาคาร(125848)
62. บ้านนาจาน(125847)
63. บ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา(125856)
64. บ้านนาดี(125849)
65. บ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ(125850)
66. บ้านนาตาลคำข่า(125855)
67. บ้านนามนประชาสามัคคี(125853)
68. บ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา(125854)
69. บ้านนาสีนวล(125859)
70. บ้านนาอ่างม่วงคำ(125857)
71. บ้านนาเดื่อ(125867)
72. บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี(125858)
73. บ้านนาแก(125862)
74. บ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา(125860)
75. บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์(125863)
76. บ้านบอนสหราษฎร์บำรุง(125861)
77. บ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ(125871)
78. บ้านบ่อเดือนห้า(125865)
79. บ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี(125864)
80. บ้านประชาสุขสันติ์(125866)
81. บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา(125873)
82. บ้านป่าผาง(125882)
83. บ้านป่าหว้าน(125868)
84. บ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง(125888)
85. บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม(125869)
86. บ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง(125870)
87. บ้านพะโค(125876)
88. บ้านพังขว้างวัฒนศิลป์(125872)
89. บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์(125875)
90. บ้านพานสหราษฎร์บำรุง(125900)
91. บ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์(125874)
92. บ้านม่วงวิทยา(125893)
93. บ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์(125878)
94. บ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์(125877)
95. บ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์)(125880)
96. บ้านลาดค้อ(125879)
97. บ้านวังปลาเซือม(125881)
98. บ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ(125884)
99. บ้านสนามบิน(125883)
100. บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา(125886)
101. บ้านสะพานสาม(125885)
102. บ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง)(125897)
103. บ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา(125887)
104. บ้านหนองกอมป่าขาว(125889)
105. บ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์(125908)
106. บ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา(125894)
107. บ้านหนองนาเลิศ(125890)
108. บ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร(125891)
109. บ้านหนองบึงทวาย(125892)
110. บ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา(125899)
111. บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)(125895)
112. บ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์)(125896)
113. บ้านหนองมะเกลือ(125904)
114. บ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม)(125898)
115. บ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง(125902)
116. บ้านหนองสระ(125901)
117. บ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์(125903)
118. บ้านหนองหอย(125913)
119. บ้านหนองแข้โนนมาลา(125918)
120. บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา(125905)
121. บ้านหนองไผ่(125920)
122. บ้านหลุบเลา(125906)
123. บ้านห้วยกอกหนองเค็ม(125907)
124. บ้านห้วยยาง(125912)
125. บ้านห้วยหวด(125909)
126. บ้านห้วยหีบวิทยาธาร(125910)
127. บ้านห้วยแคน(125914)
128. บ้านอีกุด(125911)
129. บ้านอุ่มจาน(125915)
130. บ้านฮ่องสิมประชาสรร(125930)
131. บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ(125916)
132. บ้านเชิงดอย(125917)
133. บ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย(125922)
134. บ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา(125919)
135. บ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง(125921)
136. บ้านแมดนาท่ม(125923)
137. บ้านโคกกลาง(125926)
138. บ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร(125935)
139. บ้านโคกภู(125924)
140. บ้านโคกม่วง(125925)
141. บ้านโคกสะอาด(125937)
142. บ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง)(125927)
143. บ้านโคกแก้ว(125940)
144. บ้านโนนกุง(125928)
145. บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท(125929)
146. บ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์(125931)
147. บ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา(125933)
148. บ้านโพนทองประชาอุทิศ(125932)
149. บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา(125934)
150. บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา(125936)
151. บ้านโพนวัฒนาวิทยา(125938)
152. บ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5(125956)
153. บ้านใหม่พัฒนา(125939)
154. บ้านไร่นาดี(125942)
155. ผักแพวบำรุงวิทยา(125945)
156. ศรีบุญเรืองวิทยาคาร(125941)
157. ศิริราษฎร์วิทยาคาร(125943)
158. สกลนคร(วันครู2501)(125944)
159. หนองผือเทพนิมิต(125947)
160. ห้วยทรายวิทยา(125946)
161. ห้วยปลาใยผดุงวิทยา(125951)
162. อนุบาลกุสุมาลย์(125949)
163. อนุบาลภูพาน(125948)
164. อนุบาลสกลนคร(125950)
165. อนุบาลเต่างอย(125955)
166. อนุบาลโคกศรีสุพรรณ(125953)
167. อนุบาลโพนนาแก้ว(125952)
168. เขื่อนน้ำพุง(125954)
169. เชิงชุมราษฎร์นุกูล(125959)
170. เมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง)(125965)
171. แก้งคำประชาสามัคคี(125957)
172. โคกเลาะวิทยาคาร(125961)
173. โพนงามโคกวิทยาคาร(125958)
174. โพนบกผดุงศาสตร์(126017)
175. ไพศาลวิทยา(125960)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 27.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
175 14 0 0

Powered By www.thaieducation.net