รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กุดสระวิทยานุกูล(123318)
2. ขวัญเมือง(123320)
3. คำนางตุ้มโนนสวรรค์(123322)
4. คำพระโคกก่งวิทยา(123321)
5. จุมจังนาคำชลประทานวิทยา(123327)
6. ชุมชนนาทมโคกก่อง(123325)
7. ชุมชนบัวคำ(123324)
8. ชุมชนบ้านขวาว(123333)
9. ชุมชนบ้านชมสะอาด(123326)
10. ชุมชนบ้านบุ่งเลิศ(123329)
11. ชุมชนบ้านสว่าง(123346)
12. ชุมชนบ้านโคกกลางมิตรภาพที่ 84(123330)
13. ชุมชนหนองแสงโนนสว่าง(123335)
14. ชุมชนเชียงใหม่พัฒนา(123331)
15. ชุมพรนาเจริญ(123332)
16. ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน(123340)
17. ถนนชัยสามัคคี(123336)
18. ทรายทองเฉลิมวิทย์(123334)
19. ท่าสีดาวิทยา(123337)
20. นาแพงวิทยาคาร(123343)
21. น้ำคำสมศรี(123338)
22. บัวดงมันวิทยา(123344)
23. บ้านกกตาลดงบังวิทยา(123341)
24. บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์(123342)
25. บ้านกุดขุ่น(123345)
26. บ้านกุดเต่าวิทยา(123349)
27. บ้านกุดเรือ(123347)
28. บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา(123352)
29. บ้านกุดแห่(123348)
30. บ้านขว้างวิทยากร(123361)
31. บ้านคอกควายหนองแห้ววิทยา(123356)
32. บ้านคำนาดี(123351)
33. บ้านคำพอุง(ประชาราษฎร์บำรุง)(123350)
34. บ้านคำอุปราช(123355)
35. บ้านคำโพนสูง(123375)
36. บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา(123353)
37. บ้านงิ้วหว่านศึกษาคาร(123366)
38. บ้านจัมปาพระอุ้ย(123354)
39. บ้านดงกลาง(123365)
40. บ้านดงดิบ(123357)
41. บ้านดงประเสริฐ(123358)
42. บ้านดงยาง(123359)
43. บ้านดงหวาย(123360)
44. บ้านดงแจ้งโนนสูง(123384)
45. บ้านดอนควาย(123364)
46. บ้านดอนชาด(123362)
47. บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม(123363)
48. บ้านดอนหวาย(123367)
49. บ้านดอนเรือ(123370)
50. บ้านดอนโองท่าวารีวิทยาสรรค์(123376)
51. บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์(123368)
52. บ้านทรายมูล(123369)
53. บ้านท่าม่วง(123385)
54. บ้านท่าลาดหนองผักตบ(123371)
55. บ้านท่าสำราญ(123373)
56. บ้านท่าสี(123372)
57. บ้านท่าเยี่ยม(123382)
58. บ้านท่าเสียว(123374)
59. บ้านท่าไคร้(123377)
60. บ้านนากระตึบ(123381)
61. บ้านนางาม(123379)
62. บ้านนาทม(123378)
63. บ้านนาวีน้อยสามัคคีโนนหนามแท่ง(123380)
64. บ้านนาศรีนวล(123383)
65. บ้านนาสีใส(123387)
66. บ้านนาอุ่ม(123390)
67. บ้านนาเมือง(123386)
68. บ้านนาเลา(123391)
69. บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี(123393)
70. บ้านนาแซง(นาแซงราษฎร์บำรุง)(123389)
71. บ้านนาแพง(123388)
72. บ้านนาโพธิ์(123406)
73. บ้านน้ำจั้นน้อยบึงเกลือ(123392)
74. บ้านน้ำเกลี้ยง(123399)
75. บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง(123401)
76. บ้านบ่อแกนางเลา(123394)
77. บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี(123396)
78. บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)(123395)
79. บ้านบากหนองเทา(123409)
80. บ้านบาโคหนองแคน(123397)
81. บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ(123398)
82. บ้านปลาโด(123403)
83. บ้านป้องสร้างบุ(123400)
84. บ้านปากช่อง(123402)
85. บ้านปากบุ่งคุยจั่นมหาศาลจิตตรังสรรค์(123405)
86. บ้านป่าขีหนองขุ่น(123437)
87. บ้านผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ(123404)
88. บ้านพรมสวรรค์(123408)
89. บ้านพรหมจรรย์(123420)
90. บ้านพันขาง(123407)
91. บ้านภูเขาทอง(123410)
92. บ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)(123440)
93. บ้านยาง(123411)
94. บ้านราษฎร์ดำเนิน(123412)
95. บ้านลาด(123413)
96. บ้านวังม่วย(123427)
97. บ้านวังยาว(123414)
98. บ้านวังเข(123415)
99. บ้านสองห้องหนองดงหนองหิน(123416)
100. บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์(123417)
101. บ้านสะอาด(สะอาดวิทยาคาร)(123418)
102. บ้านสะอาดนาดี(123431)
103. บ้านสำโรงหนองจอก(123419)
104. บ้านสีเสียด(123422)
105. บ้านหนองกุง(123421)
106. บ้านหนองขอนแก่น(123423)
107. บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก(123424)
108. บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา(123425)
109. บ้านหนองขี้ม้า(123430)
110. บ้านหนองขุ่นวิทยาคาร(123426)
111. บ้านหนองตอ(123429)
112. บ้านหนองตาไก้(123428)
113. บ้านหนองนกทา(123435)
114. บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)(123436)
115. บ้านหนองนกเป็ด(123432)
116. บ้านหนองบก(123433)
117. บ้านหนองบัว(123434)
118. บ้านหนองผักแว่น(123444)
119. บ้านหนองฟ้า(123439)
120. บ้านหนองม่วง(123441)
121. บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี(123438)
122. บ้านหนองสองห้อง(123442)
123. บ้านหนองสำราญหนองเรือ(123449)
124. บ้านหนองสิม(123452)
125. บ้านหนองหงษ์หนองงู(123457)
126. บ้านหนองหว้านาคำพัฒนา(123443)
127. บ้านหนองหิ่งหาย(123446)
128. บ้านหนองอิโล(123445)
129. บ้านหนองอึ่งโปโล(123448)
130. บ้านหนองเดิ่น(123447)
131. บ้านหนองเม็ก(123450)
132. บ้านหนองแข้ดง(123461)
133. บ้านหนองแวงแห่(123451)
134. บ้านหนองแวงใหญ่(123454)
135. บ้านหนองแสงท่าดอนม่วย(123453)
136. บ้านหนองแสงทุ่ง(123463)
137. บ้านหนองแสงสว่างวิทย์(123458)
138. บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด(123455)
139. บ้านหนองโน(123456)
140. บ้านหนองใหญ่ทับครัว(123473)
141. บ้านหนองไผ่หนองหว้า(123459)
142. บ้านหนองไฮ(123460)
143. บ้านห้วยทราย(123469)
144. บ้านหวาย(หวายวิทยานุกูล)(123464)
145. บ้านหันหน่องสามัคคี(123462)
146. บ้านหัวคู(123468)
147. บ้านอุ่มเม่า(123465)
148. บ้านเหล่าน้อย(123479)
149. บ้านเหล่าแขมดงกลาง(123470)
150. บ้านเหล่าโพนงาม(123466)
151. บ้านแก้งศรีสว่าง(123467)
152. บ้านแฝก(123482)
153. บ้านแห่ประชานุกูล(123472)
154. บ้านโคกกกม่วง(123471)
155. บ้านโคกกุงดอนกอก(123476)
156. บ้านโคกนาคำ(123490)
157. บ้านโคกสมบูรณ์(123474)
158. บ้านโคกสี(123475)
159. บ้านโคกหนองบัว(123478)
160. บ้านโคกใหญ่(123477)
161. บ้านโจด(123494)
162. บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่(123480)
163. บ้านโนนปลาเข็ง(123487)
164. บ้านโนนยาง(123481)
165. บ้านโนนลาด(123483)
166. บ้านโนนสวรรค์(123500)
167. บ้านโนนสว่าง(123485)
168. บ้านโนนแก้ว(123484)
169. บ้านโนนโพธิ์(123497)
170. บ้านโนนใหญ่(123486)
171. บ้านโนนไชยศรี(123488)
172. บ้านโป่งประชาพัฒน์(123489)
173. บ้านโพธิ์งาม(123491)
174. บ้านโพธิ์ชัน(123492)
175. บ้านโพธิ์ตาก(123493)
176. บ้านโพธิ์ศรี(123498)
177. บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว(123495)
178. บ้านโพนงามหนองน้ำกิน(123496)
179. บ้านโพนทอง(123506)
180. บ้านโพนเฒ่า(123504)
181. บ้านโสกเตย(123502)
182. บึงอุดมบึงคำ(123499)
183. ป่าไม้อุทิศ 11(123503)
184. พนาลัยวิทยาเสริม(123501)
185. วังหลวง(123505)
186. วังใหญ่หนองผักแว่น(123507)
187. ศรีสวัสดิ์(123538)
188. สะอาดเจริญใหม่สามัคคี(123508)
189. สามพานประชาสรรค์(123514)
190. สีดากระพี้ประชาสรรค์(123511)
191. หนองคำวิทยา(123521)
192. หนองจอกวิทยา(123509)
193. หนองพอกพัฒนาประชานุสรณ์(123510)
194. หนองหลวงประชาบำรุง(123512)
195. หนองแวงบึงงาม(123513)
196. หนองโนราษฎร์บำรุง(123516)
197. หนองไฮภูเขาทอง(123515)
198. อนุบาลเมืองหนองพอก(123526)
199. อนุบาลเมืองเมยวดี(123517)
200. อนุบาลเมืองเสลภูมิ(123518)
201. อนุบาลโพนทอง(123524)
202. อัคคะวิทยา(123519)
203. เมืองโพธิ์ชัย(123520)
204. เมืองไพรวิทยาคาร(123522)
205. เสลภูมิสามัคคี(123523)
206. เหล่าขุมมันท่าสะอาด(123530)
207. โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ(123525)
208. โคกล่ามวิทยาคาร(123534)
209. โคกสว่างหาญไพรวัลย์(123528)
210. โนนเพชรพัฒนา(123527)
211. โรงเรียนบ้านหนองตุ(123529)
212. โรงเรียนบ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา(123531)
213. ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด(123532)
214. ไตรมิตรวิทยา(123539)
215. ไทยรัฐวิทยา ๓๖ (บ้านบะตากา)(123533)
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 0.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
0 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net