รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. บ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร)
2. บ้านแคนสามัคคี
3. ธรรมจารีนิวาส
4. บ้านหนองพานแยบัวห้าว
5. บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)
6. บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)
7. บ้านหนองจิกโคกสูง
8. บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)
9. บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)
10. บ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์)
11. บ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์)
12. สหสามัคคีวิทยา
13. บ้านป่ายาง
14. บ้านหนองผือโพนศรี
15. บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี
16. บ้านโนนรัง
17. บ้านค้อ
18. อนุบาลร้อยเอ็ด
19. เมืองร้อยเอ็ด
20. วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)
21. บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)
22. บ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์)
23. บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)
24. บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)
25. บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)
26. ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)
27. บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)
28. บ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา)
29. บ้านแมตวิทยาคาร
30. โสภโณประชาสรรค์
31. บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)
32. บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)
33. บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)
34. ชุมชนบ้านสีแก้ว
35. บ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง)
36. บ้านหนองตาไก้หนองตุ
37. บ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์)
38. บ้านดงสวอง
39. บ้านเปลือยสีแก้ว
40. บ้านซ้งวิทยาคม
41. บ้านเล้าวิทยาคาร
42. บ้านหนองแวง
43. บ้านแวงวิทยา
44. บ้านหนองยูง
45. บ้านขี้เหล็ก
46. บ้านโนนแท่น
47. บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)
48. บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)
49. บ้านหนองผักแว่น
50. บ้านแดงโนนสว่าง
51. ชุมชนบ้านโคกล่าม
52. บ้านหนองคูบอน
53. บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง).
54. บ้านเหล่ายูง
55. บ้านดงกลาง
56. รัฐประชาวิทยาคาร
57. บ้านหัวนาคำ
58. บ้านดงแดงหนองเพียขันธ์
59. บ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม
60. บ้านงูเหลือม
61. บ้านกอกวิทยาคาร
62. พรหมยานุสรณ์
63. บ้านดู่น้อย
64. ป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย
65. บ้านดงยาง
66. บ้านหนองชาด
67. รัฐทวิคาม
68. บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล
69. บ้านยางเครือ
70. บ้านน้ำใสเที่ยมแข้
71. ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา
72. ร่องคำวิทยานุกูล
73. บ้านโคกมอน
74. หนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ
75. บ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา)
76. ชุมชนบ้านเมืองหงส์
77. บ้านโคกกลาง
78. รัตนประชานุสรณ์
79. ลิ้นฟ้าวิทยาคาร
80. บ้านโนนสำราญ
81. บ้านป่าดวน
82. บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)
83. สหคามวิทยาคาร
84. บ้านดอนแคน
85. บ้านหนองหิน
86. บ้านอุ่มจาน
87. บ้านหนองแอก
88. บ้านหนองแวงหนองหัวคน
89. บ้านข่า
90. บ้านหนองผือ
91. ไตรมิตรวิทยา
92. บ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์
93. หนองตอวิทยา
94. จตุรพักตรพิมาน
95. ราชสารสุธีอนุสรณ์
96. บ้านหนองบั่ว
97. บ้านอีง่อง
98. บ้านสวนมอญ
99. บ้านค้อกุดจอก
100. บ้านเขวาทุ่ง
101. บ้านหนองช้าง
102. บ้านหนองต่าย
103. บ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์)
104. บ้านธวัชบุรี
105. บ้านหนองดู่
106. บ้านหัวโนน
107. บ้านดู่
108. บ้านคางฮุง
109. บ้านหนองบัวดอนไผ่
110. เมืองธวัชบุรี
111. ชุมชนบ้านประตูชัย
112. บ้านไผ่
113. บ้านขาม
114. บ้านสังข์
115. บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร
116. ไพศาลวิทยาคม
117. บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา
118. บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์
119. ชุมชนบ้านยางกู่
120. บ้านมะอึ
121. บ้านหนองเบิด
122. บ้านเมืองน้อย
123. บ้านมะยาง
124. บ้านราชธานี
125. บ้านอีหมุน
126. บ้านหนองโสน
127. บ้านหนองเต่า
128. เวฬุวันวิทยา
129. บ้านตาอุด
130. บ้านหนองสาหร่าย
131. บ้านชาดมะเหลื่อม
132. บ้านไก่ป่า
133. บ้านดอนชัย
134. ขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา
135. นาคำเจริญวิทย์
136. บ้านฝั่งแดง
137. บ้านตรีคาม
138. บ้านป่าสุ่ม
139. บ้านจันทร์สว่าง
140. บ้านอุ่มเม้า
141. บ้านบากหนองแดง
142. บ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย)
143. บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)
144. โพธิ์สัยสว่างวิทย์
145. บ้านโพนทอง
146. บ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์
147. บ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย)
148. อดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา)
149. บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)
150. ชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง)
151. บ้านศรีสมเด็จ
152. บ้านโคกข่าหนองโก
153. บ้านป่าแหนหนองไร่
154. บ้านกล้วยวิทยา
155. บ้านเหล่ากุด
156. บ้านสวนจิก
157. บ้านหนองแวงยาว
158. ไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ
159. หนองคูโคกขุมดิน
160. บ้านหนองใหญ่
161. โนนสีดาวิทยา
162. ทรายทองวิทยา
163. เมืองจังหาร
164. บ้านแคน
165. บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)
166. วัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา)
167. บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)
168. บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล
169. บ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา
170. บ้านหนองเข็ง
171. บ้านป่านหนองอ้อ
172. ดินดำบัวรองวิทยา
173. บ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์)
174. บ้านเลิงคาประชาเนรมิต
175. บ้านขมิ้นจานทุ่ง
176. ดงยางสะแบง
177. บ้านพยอม
178. ดอนแคนดอนหวายสามัคคี
179. บ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา)
180. บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)
181. บ้านเหล่ากล้วย
182. โนนเชียงบังหาดหนองแค
183. บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)
184. บ้านดงเครือวัลย์
185. คางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา
186. บ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า
187. บ้านม่วงท่าลาด
188. หัวนางามวิทยา
189. ไตรคามวิทยา
190. แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)
191. บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์
192. เขวาชีรัฐประชาสรรค์
193. บ้านโนนข่า
194. บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)
195. บ้านเขือง
196. บ้านดอนพยอมน้อย
197. บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)
198. บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร
199. บ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
200. บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม
201. บ้านแมดโพธิ์กลาง
202. บ้านดอนแดง
203. บ้านวังปากบุ่ง
204. บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)
205. บ้านดอนสำราญ
206. วังยาวเจริญวิทย์
207. บ้านหนองแก่ง
208. บ้านเกษมสุข
209. บ้านพลับพลา
210. บ้านมีชัย
211. บ้านหมูม้น
212. บ้านธาตุประทับ
213. ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา
214. บ้านหวายน้อย
215. บ้านจาน
216. บ้านหนาด
217. บ้านยางใต้
218. บ้านอีโก่ม
219. บ้านเทอดไทย
220. บึงงามพัฒนา
221. ประชาราษฏร์รังสรรค์
222. บ้านนางาม
223. บ้านโนนราษี
224. บ้านดอนแก้ว
225. บ้านขว้างใหญ่
226. บ้านขว้างท่าสะแบง
227. บ้านหวายหลึม
228. บ้านซองแมว
229. บ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง)
230. บ้านห้วยสนุกสะพานทอง
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ตรวจแล้ว
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
รอการตรวจ
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง
ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 75.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
230 230 230 0

Powered By www.thaieducation.net