รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.มหาสารคาม เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน(122307)
2. ชุมชนบ้านดงเค็ง(122314)
3. ชุมชนบ้านมะค่า(122310)
4. ชุมชนบ้านลาด(เมือง)(122305)
5. ชุมชนบ้านลาดวิทยาคม(122304)
6. ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่(122320)
7. ชุมชนบ้านหมากค่า(122309)
8. ชุมชนมิตรภาพ(122308)
9. บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์(122316)
10. บ้านกุดซุย(122313)
11. บ้านกุดแคน(122311)
12. บ้านขอนแก่นตะคุ(122315)
13. บ้านขามเฒ่า(122312)
14. บ้านขีศรีสง่าโนนเสียว(122317)
15. บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา(122319)
16. บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี(122328)
17. บ้านคอกม้า(122318)
18. บ้านคันธาร์(122334)
19. บ้านจำนัก(122321)
20. บ้านซองแมว(122329)
21. บ้านดงน้อย(122322)
22. บ้านดงมัน(122323)
23. บ้านดงเค็งดอนหัน(122324)
24. บ้านดอนก่อ(122325)
25. บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม(122327)
26. บ้านดอนงัว(122333)
27. บ้านดอนดู่(กันทรวิชัย)(122326)
28. บ้านดอนดู่(เมือง)(122330)
29. บ้านดอนตูมดอนโด(122332)
30. บ้านดอนนาห้วยซัน(122331)
31. บ้านดอนบม(122342)
32. บ้านดอนพยอม(122336)
33. บ้านดอนหน่อง(122335)
34. บ้านดอนหว่านหัวหนอง(122348)
35. บ้านตำแยหนองคู(122341)
36. บ้านติ้วสันติสุข(122338)
37. บ้านทัน(122361)
38. บ้านท่าขอนยาง(122337)
39. บ้านท่าตูมดอนเรือ(122339)
40. บ้านท่าปะทายโนนตูม(122340)
41. บ้านท่าสองคอน(122346)
42. บ้านนาดีศรีสุข(122344)
43. บ้านนานกเขียน(122343)
44. บ้านนาสีนวน(122347)
45. บ้านนาแพงดอนไฮ(122345)
46. บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์(122350)
47. บ้านน้ำใสม่วงวิทยา(122354)
48. บ้านบกพร้าว(122349)
49. บ้านบรบือ(122351)
50. บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์(122353)
51. บ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์)(122352)
52. บ้านบัวมาศ(122362)
53. บ้านบุ่งคล้าท่างาม(122358)
54. บ้านปอแดง(122355)
55. บ้านป่ากุงหนานาเจริญ(122356)
56. บ้านป่าข่างโนนลาน(122360)
57. บ้านฝายป่าบัว(122357)
58. บ้านพงโพด(122359)
59. บ้านภูดิน(122367)
60. บ้านม่วงขี้เหล็กยานาง(122378)
61. บ้านม่วงโพธิ์ศรี(122364)
62. บ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์)(122363)
63. บ้านยาง(ยางทวงวิทยา)(122370)
64. บ้านยางสามัคคี(122365)
65. บ้านร่วมใจ 1(122366)
66. บ้านลิ้นฟ้า(122374)
67. บ้านวังบัวสามัคคีวิทยา(122368)
68. บ้านวังปลาโด(122369)
69. บ้านวังแสง(122377)
70. บ้านวังไผ่ป่าจั่น(122372)
71. บ้านวังไฮวังทอง(122371)
72. บ้านศาลา(122375)
73. บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว(122380)
74. บ้านสมศรี(122373)
75. บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง(122379)
76. บ้านส้มโฮง(122376)
77. บ้านสองห้องฮ่องน้อย(122382)
78. บ้านหนองกุงเต่า(122381)
79. บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี(122384)
80. บ้านหนองขามแสบง(122394)
81. บ้านหนองข่าหนองคูโปโล(122383)
82. บ้านหนองขุ่น(122385)
83. บ้านหนองค้อสวนอ้อย(122387)
84. บ้านหนองคู(122389)
85. บ้านหนองคูขาด(122386)
86. บ้านหนองคูณน้ำจั้น(122390)
87. บ้านหนองจิก(122388)
88. บ้านหนองตื่น(122396)
89. บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง(122393)
90. บ้านหนองบัว(122416)
91. บ้านหนองบัวโนนมี้(122391)
92. บ้านหนองบัวโนนสว่าง(122392)
93. บ้านหนองปลิง(122406)
94. บ้านหนองสิม(122400)
95. บ้านหนองหญ้าปล้อง(122395)
96. บ้านหนองหล่ม(122398)
97. บ้านหนองหวาย(122401)
98. บ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก(122397)
99. บ้านหนองหว้าโนนทอง(122399)
100. บ้านหนองหิน(122402)
101. บ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี(122407)
102. บ้านหนองเขื่อนช้าง(122405)
103. บ้านหนองเจริญ(122403)
104. บ้านหนองแก(122413)
105. บ้านหนองแวง(122404)
106. บ้านหนองแวง-หนองตุ(122419)
107. บ้านหนองโก(122409)
108. บ้านหนองโจดสวนมอน(122408)
109. บ้านหนองโดนหอกลอง(122410)
110. บ้านหนองโดนอ้อยช้าง(122412)
111. บ้านหนองโนอีดำ(122411)
112. บ้านหนองโพด(122414)
113. บ้านหนองใหญ่(122415)
114. บ้านหมี่เหล่าน้อย(122436)
115. บ้านห้วยทราย(122418)
116. บ้านหันเชียงเหียน(122424)
117. บ้านหัวขัว(กันทรวิชัย)(122417)
118. บ้านหัวขัว(บรบือ)(122421)
119. บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี(122420)
120. บ้านหัวช้างหนองแสง(122422)
121. บ้านหัวนา(122423)
122. บ้านหัวหนอง(122426)
123. บ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา)(122437)
124. บ้านหินลาด(122425)
125. บ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น(122442)
126. บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)(122428)
127. บ้านฮ่องไผ่(122427)
128. บ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด(122429)
129. บ้านเก่าใหม่(122432)
130. บ้านเกิ้ง(122430)
131. บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)(122431)
132. บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี(122435)
133. บ้านเขวาใหญ่(122433)
134. บ้านเชือกคุยเพ็ก(122434)
135. บ้านเปลือยน้ำสามัคคี(122440)
136. บ้านเปลือยหนองตูบ(122447)
137. บ้านเม่นใหญ่(122438)
138. บ้านเลิงบ่อ(122444)
139. บ้านเสือกินวัวโคกน้อย(122458)
140. บ้านเหล่า(122439)
141. บ้านเหล่าจั่นนาภู(122473)
142. บ้านเหล่าตามาอุดมชัย(122441)
143. บ้านเหล่าผักหวาน(122454)
144. บ้านเหล่ายาว(122443)
145. บ้านเหล่าหนาด(122445)
146. บ้านเหล่าโง้ง(122446)
147. บ้านเอียด(122451)
148. บ้านแก่นเท่า(122448)
149. บ้านแดง(122449)
150. บ้านแสนสุข(122450)
151. บ้านโขงกุดหวาย(122452)
152. บ้านโขงใหญ่(122453)
153. บ้านโคกกลาง(บรบือ)(122457)
154. บ้านโคกกลาง(แกดำ)(122461)
155. บ้านโคกกลางบ่อหลุบ(122455)
156. บ้านโคกก่อ(122478)
157. บ้านโคกกุง(122456)
158. บ้านโคกบัวค้อ(122465)
159. บ้านโคกล่าม(122460)
160. บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ(122459)
161. บ้านโคกลิ่น(122462)
162. บ้านโคกศรี(122470)
163. บ้านโคกไร่(122464)
164. บ้านโดท่างาม(122463)
165. บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า(122467)
166. บ้านโนนทอง(122474)
167. บ้านโนนทองโนนสะอาด(122466)
168. บ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า(122468)
169. บ้านโนนราษีฝางวิทยา(122469)
170. บ้านโนนศรีภิบาล(122481)
171. บ้านโนนสวรรค์(122471)
172. บ้านโนนสำราญ(122472)
173. บ้านโนนเกษตร(122482)
174. บ้านโนนแดงมะขามหวาน(122475)
175. บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด(122490)
176. บ้านโพธิ์เงิน(122484)
177. บ้านโพนงาม(122476)
178. บ้านโพนละออม(122477)
179. บ้านโพนสวาง(122479)
180. บ้านโสกภารา(122480)
181. บ้านโสกแดง(122487)
182. บ้านใคร่นุ่น(122491)
183. บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง(122485)
184. บ้านไผ่น้ำเที่ยง(122483)
185. บ้านไพรวัลย์ปอแดง(122498)
186. บ้านไส้จ่อ(122499)
187. วัดนาดีวราราม(122486)
188. วันครู 2502(122488)
189. หลักเมืองมหาสารคาม(122489)
190. อนุบาลกันทรวิชัย(122492)
191. อนุบาลบรบือ(122494)
192. อนุบาลมหาสารคาม(122500)
193. อนุบาลแกดำ(122493)
194. โรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์(122496)
195. โรงเรียนบ้านเป้า(122495)
196. โรงเรียนบ้านแดงน้อย(122497)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 42.35
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
196 136 0 0

Powered By www.thaieducation.net