รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.หนองคาย เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ชุมชนบ้านชุมช้าง(132843)
2. ชุมชนบ้านปากสวย(132842)
3. ชุมชนบ้านโนน-โนนสวรรค์(132848)
4. ทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี(132845)
5. นิคมเจริญชัย(132894)
6. บ้านกลุ่มพัฒนา(132846)
7. บ้านก่องขันธ์(132854)
8. บ้านกุดบง(132864)
9. บ้านกุดแกลบ(132865)
10. บ้านกุดแคนโนนมันปลา(132859)
11. บ้านคำจำปา(132856)
12. บ้านคำตอยูง(132863)
13. บ้านคำปะกั้ง(132896)
14. บ้านคำเจริญ(132862)
15. บ้านคำโคนสว่าง(132867)
16. บ้านจับไม้(132941)
17. บ้านดงกำพี้(132878)
18. บ้านดงดาล(132876)
19. บ้านดงสระพัง(132869)
20. บ้านดอนเหมือด(132872)
21. บ้านต้อน(132880)
22. บ้านต้อนเหนือ(132882)
23. บ้านตาลชุม(132881)
24. บ้านท่าคำบง(132887)
25. บ้านท่าหนองพันทา(132883)
26. บ้านทุ่งหลวงนาขาม(132888)
27. บ้านนาคำมูลชมภูพร(132902)
28. บ้านนาคำมูลชมภูพร สาขาชมภูพร(132889)
29. บ้านนาชุมช้าง(132890)
30. บ้านนาดี(132891)
31. บ้านนาตาล(132892)
32. บ้านนาตาลเหนือโนนสวาท(132893)
33. บ้านนาทับไฮ(132895)
34. บ้านนาทับไฮ สาขา โนนภูทอง(132903)
35. บ้านนายาง(132898)
36. บ้านนาสิงห์(132914)
37. บ้านนาหนัง(132913)
38. บ้านนาฮำ(132911)
39. บ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์(132907)
40. บ้านนาเพียงใหญ่(132908)
41. บ้านนาเมย(132920)
42. บ้านน้ำเป(132910)
43. บ้านนิคมดงบัง(132912)
44. บ้านนิคมดงบัง สาขาบ้านนามะเฮียว(132918)
45. บ้านบัว(132934)
46. บ้านปัก(132916)
47. บ้านปักหมู(132917)
48. บ้านผือ(132936)
49. บ้านพระบาทนาหงส์(132923)
50. บ้านร่องโนร่องแกมคำบอน(132922)
51. บ้านวัดหลวง(132928)
52. บ้านสร้างนางขาว(132924)
53. บ้านสามัคคีชัย(132927)
54. บ้านหนองกุ้ง(132926)
55. บ้านหนองคอน(132952)
56. บ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์(132930)
57. บ้านหนองบัวเงิน(132944)
58. บ้านหนองยาง(132946)
59. บ้านหนองวัวชุม(132943)
60. บ้านหนองหลวง(132951)
61. บ้านหนองหอย(132945)
62. บ้านหนองอั้ว(132968)
63. บ้านหนองเค็ม(132947)
64. บ้านหนองแก้ว(132950)
65. บ้านหนองแคนดอนสนุก(132948)
66. บ้านหนองแหวน(132949)
67. บ้านหนองแอก(132972)
68. บ้านห้วยน้ำเย็น(132955)
69. บ้านห้วยเปลวเงือก(132953)
70. บ้านหาดสั่ง(132971)
71. บ้านเชียงอาด(132954)
72. บ้านเซิม(132956)
73. บ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี(132957)
74. บ้านเหล่าต่างคำ(132975)
75. บ้านเหล่าโพธิ์ศรี(132983)
76. บ้านแบง(132958)
77. บ้านแป้น(132960)
78. บ้านโคกกลาง(132964)
79. บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา(132980)
80. บ้านโคกหัวภู(132977)
81. บ้านโนนยาง-ดอนเม็ก(132979)
82. บ้านโนนฤาษี(132974)
83. บ้านโนนสวรรค์(132984)
84. บ้านโนนสะอาด(132981)
85. บ้านโนนหนามแท่ง(132992)
86. บ้านโปร่งสำราญ(133001)
87. บ้านโพธิ์(132999)
88. บ้านโพนทอง(132990)
89. บ้านโพนทัน(132988)
90. บ้านโพนแพง(132994)
91. บ้านใหม่(132991)
92. ป่าไม้อุทิศ ๘(132993)
93. ยูเนสโกสัมมนา(133002)
94. รสลินคัคณางค์(132998)
95. รุจีจินตกานนท์(133003)
96. สนธิราษฎร์บำรุง(132997)
97. สุทธสิริโสภา(133005)
98. หมู่บ้านตัวอย่าง(133000)
99. อนุบาลจุมพลโพนพิสัย(133007)
100. อนุบาลนิคมเปงจาน(133012)
101. อนุบาลหนองควาย(133032)
102. เตชะไพบูลย์ 1(133004)
103. เฝ้าไร่วิทยา(133008)
104. เพียงหลวง ๑๓ (ประชาบำรุง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(133072)
105. เวทีราษฎร์บำรุง(133009)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 28.33
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
105 14 0 0

Powered By www.thaieducation.net