รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.อุดรธานี เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กมลศิลป์สามัคคี(135919)
2. กำแมดคำเจริญ(135909)
3. ชุมชนกุดค้า(135913)
4. ชุมชนคำตานาหนองกุง(135910)
5. ชุมชนดงเย็นพรมประชาสรรค์(135911)
6. ชุมชนบ้านหนองเม็ก(135915)
7. ชุมชนวังทอง(135914)
8. ชุมชนสะงวย(135935)
9. ธาตุดอนตูม(135916)
10. ธาตุน้อยก่อสำราญ(135917)
11. นานกหงส์เสรีมีชัย(135918)
12. บ้านกล้วย(135944)
13. บ้านกั้งโนนสะอาด(135920)
14. บ้านกุดดู่อุดมวิทย์(135921)
15. บ้านขาวัว(135922)
16. บ้านค้อดอนแคน(135926)
17. บ้านคำน้ำทิพย์(135924)
18. บ้านคำบอน(135925)
19. บ้านคำบอนโนนสมโภชน์(135929)
20. บ้านคำม่วง(135927)
21. บ้านคำยาง(135928)
22. บ้านคำสง่าประชาสรรค์(135933)
23. บ้านคำอ้อ(135931)
24. บ้านคำเจริญ(135930)
25. บ้านคำเลาะ(135932)
26. บ้านคำแคนแก่นคูณ(135940)
27. บ้านงิ้วมีชัย(135934)
28. บ้านจันทน์(135952)
29. บ้านชัย(135957)
30. บ้านช้าง(135937)
31. บ้านซำป่ารัง(135938)
32. บ้านซำป่าหัน(135939)
33. บ้านดงค้าพัฒนา(135943)
34. บ้านดงคำ(135941)
35. บ้านดงดารา(135942)
36. บ้านดงบังหนองเขื่อน(135948)
37. บ้านดงบากโนนสวรรค์(135946)
38. บ้านดงพัฒนา(135945)
39. บ้านดงยาง(135958)
40. บ้านดงยางน้อยโนนตาล(135947)
41. บ้านดงยางพรพิบูลย์(135950)
42. บ้านดงวังพัง(135949)
43. บ้านดงวัฒนา(135951)
44. บ้านดงหวาย(135953)
45. บ้านดงแสนสุข(135959)
46. บ้านดงโพนยอ(135961)
47. บ้านดงไพรวัลย์(135954)
48. บ้านดอนกลอย(135955)
49. บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว(135956)
50. บ้านดอนขี้เหล็ก(135960)
51. บ้านดอนนางคำ(135970)
52. บ้านดอนม่วง(135968)
53. บ้านดอนยางเดี่ยว(135969)
54. บ้านดูนประชารัฐ(135965)
55. บ้านต้องหนองสระปลา(135963)
56. บ้านตาดโนนทองหลาง(135962)
57. บ้านต้ายสวรรค์ดงหว้าน(135967)
58. บ้านตูม(135964)
59. บ้านถ่อนคำหวด(135966)
60. บ้านถ่อนนาเพลิน(135976)
61. บ้านทรายมูล(135973)
62. บ้านท่าช่วง(135983)
63. บ้านท่าบ่อยาง(135972)
64. บ้านทุ่ง(135971)
65. บ้านทุ่งใหญ่(135979)
66. บ้านทุ่งใหญ่โพธิ์ชัย(135974)
67. บ้านนาคำพรสันติ(135980)
68. บ้านนาคำวัง(135975)
69. บ้านนางิ้ว(135977)
70. บ้านนาจาน(136004)
71. บ้านนาชุมแสง(135978)
72. บ้านนาดี(บ้านดุง)(135984)
73. บ้านนาดี(หนองหาน)(135982)
74. บ้านนาทม(135981)
75. บ้านนาทรายน้ำรอด(135985)
76. บ้านนาปู-นากลาง(135989)
77. บ้านนามั่ง(135988)
78. บ้านนายม(135990)
79. บ้านนาสีนวล(135986)
80. บ้านนาอุดม(135987)
81. บ้านนาฮัง(135992)
82. บ้านนาเยีย(135996)
83. บ้านนาโฮง(135994)
84. บ้านนาไหม(136010)
85. บ้านน้ำผึ้งประชาสรรค์(135991)
86. บ้านนิคมหนองตาล(135993)
87. บ้านบ่อคํา(136006)
88. บ้านบ่อปัทม์(135995)
89. บ้านปอพาน(136012)
90. บ้านปากดง(135997)
91. บ้านป่าก้าว(หนองหาน)(135998)
92. บ้านป่าก้าว(ไชยวาน)(135999)
93. บ้านป่าเป้า(136000)
94. บ้านปูลู(136001)
95. บ้านผักตบประชานุกูล(136002)
96. บ้านฝาง(136005)
97. บ้านพังงู(136003)
98. บ้านพังซ่อน(136015)
99. บ้านม่วง(บ้านดุง)(136019)
100. บ้านม่วง(หนองหาน)(136007)
101. บ้านม่วงคอนสาย(136008)
102. บ้านม่วงประชาบํารุง(136009)
103. บ้านยา(136020)
104. บ้านยาง (อาสาพัฒนา 3)(136011)
105. บ้านยางเหล่าสวนกล้วย(136014)
106. บ้านวังคางฮูง(136013)
107. บ้านวังชมภู(136016)
108. บ้านวังฮาง(136034)
109. บ้านวังแข้(136018)
110. บ้านศรีเมือง(136017)
111. บ้านศาลา(136030)
112. บ้านสมวิไล(136022)
113. บ้านสร้อยพร้าว(136023)
114. บ้านสะคาม(136021)
115. บ้านสะแบง(136024)
116. บ้านหงษาวดี(136039)
117. บ้านหนองกล้า(136025)
118. บ้านหนองกาโนนสิมมา(136026)
119. บ้านหนองกุงดอนบาก(136027)
120. บ้านหนองงิ้ว(136028)
121. บ้านหนองช้างคาวหนองบง(136029)
122. บ้านหนองตาใกล้(136031)
123. บ้านหนองนกทา(136040)
124. บ้านหนองบ่อ (พอลพิทยาประชานุสรณ์)(136032)
125. บ้านหนองบัว(136037)
126. บ้านหนองบัวน้อย(136033)
127. บ้านหนองบัวสะอาดโพธิ์คำ(136042)
128. บ้านหนองบัวแดง(136035)
129. บ้านหนองผักแว่นดอนเขือง(136036)
130. บ้านหนองผือ(136038)
131. บ้านหนองลาด(136051)
132. บ้านหนองลาดหนองแปนคำผักกูด(136046)
133. บ้านหนองสว่าง(136061)
134. บ้านหนองสองห้อง(136041)
135. บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี(136043)
136. บ้านหนองสะหนาย(136049)
137. บ้านหนองหญ้ารังกา(136044)
138. บ้านหนองหลัก(136045)
139. บ้านหนองหาน (วันครู 2502)(136047)
140. บ้านหนองอิอู(136060)
141. บ้านหนองเต่าดอนหายโศก(136052)
142. บ้านหนองแซง(136048)
143. บ้านหนองแวงตาด(136050)
144. บ้านหนองไผ่(วัดเวฬุวันอุปถัมภ์)(136058)
145. บ้านหนองไผ่พิทยาคม(136054)
146. บ้านหนองไฮโนนสำราญ(136057)
147. บ้านห้วยปลาโดศรีสามารถ(136053)
148. บ้านห้วยยางชัยพร(136056)
149. บ้านหันน้อย(136055)
150. บ้านหัวดงยาง(136063)
151. บ้านหัวหนอง(136075)
152. บ้านหัวหนองยาง(136059)
153. บ้านอ้อมกอ(136062)
154. บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)(136064)
155. บ้านเชียงงาม(136072)
156. บ้านเพ็กคำบากหายโศก(136067)
157. บ้านเม็กดงเรือง(136065)
158. บ้านเมืองนาซำ(136068)
159. บ้านเมืองไพร(136066)
160. บ้านเรืองชัย(136090)
161. บ้านเหล่าหลวง(136076)
162. บ้านเหล่าอุดม(136069)
163. บ้านโคกกลาง(136070)
164. บ้านโคกคำไหล(136071)
165. บ้านโคกถาวรทรายงาม(136083)
166. บ้านโคกทุ่งยั้ง(136073)
167. บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์(136074)
168. บ้านโคกสว่างนาดี(136098)
169. บ้านโนนงามอุดมวิทย์(136077)
170. บ้านโนนชัยศิลป์(136078)
171. บ้านโนนทองอินทร์(136081)
172. บ้านโนนนาสร้าง(136079)
173. บ้านโนนศรีทอง(136082)
174. บ้านโนนสมบูรณ์ (บ้านดุง)(136080)
175. บ้านโนนสมบูรณ์(ทุ่งฝน)(136084)
176. บ้านโนนสมบูรณ์(ไชยวาน)(136085)
177. บ้านโนนสะอาด (ทุ่งฝน)(136091)
178. บ้านโนนสะอาด (บ้านดุง)(136093)
179. บ้านโนนหอม(136088)
180. บ้านโพธิ์(136086)
181. บ้านโพธิ์ท่าเมือง(136087)
182. บ้านโพธิ์เหล่าวิชาคำสีดา(136089)
183. บ้านโพนงาม(136092)
184. บ้านโพนสูง(136105)
185. บ้านโพนสูงโนนสวรรค์(136103)
186. บ้านโสกหมู(136100)
187. บ้านไชยวานโนนลือชัย(136094)
188. บ้านไทย(136095)
189. บ้านไผ่ล้อมโนนสมบัติ(136096)
190. บุญมีศรีสว่าง(136097)
191. พัฒนาศรีผดุงอุดมวิทย์(136099)
192. ร่มเกล้า 2(136113)
193. ศรีขวัญเมือง(136104)
194. สยามกลการ 3(136101)
195. หนองแวงวิทยา(136102)
196. หว้านใหญ่ประชาคม(136114)
197. อนุบาลกู่แก้ว(136108)
198. อนุบาลทุ่งฝน(136106)
199. อนุบาลพิบูลย์รักษ์(136111)
200. อนุบาลศรีสุทโธ(136107)
201. อนุบาลหนองหานวิทยายน(136110)
202. อนุบาลไชยวาน(136109)
203. เพียปู่หนองเรือ(136112)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 47.29
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
203 181 0 0

Powered By www.thaieducation.net