รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ขอนแก่น เขต 4 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กู่สว่างสามัคคี(111253)
2. คำบอนวิทยา(111254)
3. คูคำพิทยาสรรพ์(111255)
4. ชุมชนกระนวน(111256)
5. ชุมชนดูนสาด(111258)
6. ชุมชนน้ำอ้อม(111257)
7. ชุมชนบ้านบัวใหญ่(111262)
8. ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด(111260)
9. ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา(111265)
10. ชุมชนหนองกุงวิทยา(111259)
11. ชุมชนหนองกุงใหญ่(111263)
12. ชุมชนโนนสมบูรณ์(111261)
13. ทุ่งบ่อวิทยา(111270)
14. นาคำพิทยาสรรพ์(111264)
15. นามูลวิทยาคม(111266)
16. น้ำพอง(111267)
17. น้ำพองประชานุกูล(111268)
18. บ้านกระนวนซำสูง(111269)
19. บ้านกุดกระหนวน(111273)
20. บ้านกุดกว้าง(111271)
21. บ้านกุดน้ำใส(111272)
22. บ้านกุดพังทุย(111274)
23. บ้านกุดพังเครือ(111278)
24. บ้านกุดเชียงมี(111279)
25. บ้านขามป้อมดงเย็น(111275)
26. บ้านขุนด่าน(111276)
27. บ้านคอกคีแสนตอ(111282)
28. บ้านคำครึ่ง(111277)
29. บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)(111281)
30. บ้านคำนางปุ่ม(111288)
31. บ้านคำบง(111280)
32. บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง(111283)
33. บ้านคำป่าก่อ(111289)
34. บ้านคำม่วง(111286)
35. บ้านคำม่วมดงเย็น(111284)
36. บ้านคำมืด(111285)
37. บ้านคำสมบูรณ์(111287)
38. บ้านคำแก่นคูณ(111290)
39. บ้านคำแคนคำเจริญ(111291)
40. บ้านคำแมด(111292)
41. บ้านคำไฮผักแว่น(111293)
42. บ้านจำปาหัวบึง(111296)
43. บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)(111295)
44. บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง(111297)
45. บ้านดงมัน(111294)
46. บ้านดงเย็น(111304)
47. บ้านดงเรืองประชาสรรพ์(111298)
48. บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา(111303)
49. บ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น(111299)
50. บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง(111300)
51. บ้านทรายมูล(111301)
52. บ้านท่ากระเสริม(111302)
53. บ้านทางพาดเขาสวนกวาง(111310)
54. บ้านท่ามะเดื่อ(111305)
55. บ้านท่าลาดคำตานา(111307)
56. บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย(111306)
57. บ้านทุ่งโป่ง(111311)
58. บ้านทุ่งโพธิ์ชัย(111308)
59. บ้านทุ่งใหญ่(111309)
60. บ้านนาขาม(111312)
61. บ้านนาค้อ(111316)
62. บ้านนาคู(111317)
63. บ้านนาง้อง(111315)
64. บ้านนางิ้วนาโพธิ์(111313)
65. บ้านนาฝาย(111314)
66. บ้านนาฝายเหนือ(111319)
67. บ้านนาศรีดงเค็ง(111320)
68. บ้านนาอ่างทอง(111318)
69. บ้านนาเรียง(111323)
70. บ้านน้ำสามวัง(111329)
71. บ้านบ่อ(111321)
72. บ้านบ่อใหญ่(111322)
73. บ้านบะแต้(111328)
74. บ้านบึงกลาง(111324)
75. บ้านป่าติ้ว(111327)
76. บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง(111325)
77. บ้านผักหนาม(111326)
78. บ้านฝางวิทยา(111331)
79. บ้านพระบาทท่าเรือ(111330)
80. บ้านฟากพอง(111332)
81. บ้านภูคำเบ้า(111334)
82. บ้านม่วงหวาน(111343)
83. บ้านวังชัย(111333)
84. บ้านวังโพน(111335)
85. บ้านศรีสุขสำราญ(111336)
86. บ้านศาลาดินห้วยเตย(111337)
87. บ้านสระกุด(111341)
88. บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว(111338)
89. บ้านสว่างซำโอง(111339)
90. บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์(111340)
91. บ้านสะอาดหนองเรือ(111351)
92. บ้านสำโรง(111342)
93. บ้านหนองกุงขี้ควง(111344)
94. บ้านหนองกุงดิ่ง(111347)
95. บ้านหนองคู(111356)
96. บ้านหนองซา(111348)
97. บ้านหนองบัวคำมูล(111345)
98. บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป(111346)
99. บ้านหนองผือ(111349)
100. บ้านหนองหว้าสุขใจ(111350)
101. บ้านหนองหารจาง(111352)
102. บ้านหนองอ้อโคกสว่าง(111355)
103. บ้านหนองแต้(111353)
104. บ้านหนองแวง(111354)
105. บ้านหนองแวงคูป่าชาติ(111360)
106. บ้านหนองแวงเป่ง(111361)
107. บ้านหนองแสง(111365)
108. บ้านหนองแสงน้อย(111357)
109. บ้านหนองโก(111358)
110. บ้านหนองโอง(111359)
111. บ้านหม้อ(111363)
112. บ้านหลุบเลา(111362)
113. บ้านห้วยทรายศึกษา(111364)
114. บ้านห้วยยาง(111369)
115. บ้านห้วยยางสะอาด(111366)
116. บ้านห้วยหินลาด(111367)
117. บ้านห้วยเชือก(111370)
118. บ้านห้วยเตย(111373)
119. บ้านห้วยเสือเต้น(111372)
120. บ้านห้วยไผ่หนองโน(111368)
121. บ้านหัวดง(111371)
122. บ้านหัวนาคำ(111377)
123. บ้านหัวบึง(111384)
124. บ้านหัวฝายประชานุกูล(111374)
125. บ้านหินลาด(111375)
126. บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์(111376)
127. บ้านเวียงแก้ว(111379)
128. บ้านเสียวโคกกลาง(111378)
129. บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล(111381)
130. บ้านแสงสว่าง(111380)
131. บ้านแห้ว(111382)
132. บ้านโคกกลาง(111385)
133. บ้านโคกกลางนาล้อม(111383)
134. บ้านโคกกลางวิทยา(111387)
135. บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์(111388)
136. บ้านโคกสง่านางาม(111389)
137. บ้านโคกสว่าง(111394)
138. บ้านโคกสูงสะอาด(111386)
139. บ้านโคกใหญ่(111393)
140. บ้านโคกใหม่นายม(111392)
141. บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ(111390)
142. บ้านโนน(111391)
143. บ้านโนนจิก(111398)
144. บ้านโนนทองห้วยบาก(111395)
145. บ้านโนนน้ำผึ้ง(111401)
146. บ้านโนนพยอม(111396)
147. บ้านโนนศรีสวัสดิ์(111397)
148. บ้านโนนศิลาราศรี(111399)
149. บ้านโนนสง่า(111403)
150. บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์(111402)
151. บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า(111400)
152. บ้านโนนสว่างหนองตะนา(111404)
153. บ้านโนนสังป่ารัง(111407)
154. บ้านโนนหัวช้าง(111408)
155. บ้านโนนหัวช้าง(111405)
156. บ้านโนนเชือก(111406)
157. บ้านโนนแดงโคกเล้า(111412)
158. บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข(111409)
159. บ้านโสกแสง(111413)
160. พระธาตุขามแก่น(111410)
161. ศรีสมบูรณ์วิทยา(111415)
162. ศรีเมืองแอม(111411)
163. ศิลาโป่งคำ(111414)
164. สองห้องประชาบำรุง(111425)
165. หนองขามพิทยาคม(111416)
166. หนองแวงเรือประชาศึกษา(111419)
167. หนองโนวิทยาคาร(111417)
168. ห้วยยางวิทยาสรรพ์(111418)
169. อนุบาลอุบลรัตน์(111426)
170. อนุบาลเขาสวนกวาง(111424)
171. อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์(111421)
172. โคกสูงกุดน้ำใส(111420)
173. โคกสูงใหญ่วิทยา(111422)
174. โรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่(111423)
175. ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)(111427)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 37.57
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
175 88 0 0

Powered By www.thaieducation.net