รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.บึงกาฬ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กัลยาณิวัฒนา 2(118081)
2. ชุมชนบ้านซาง(118082)
3. ชุมชนบ้านตูม(118079)
4. ชุมชนบ้านหนองยองวิทยา(118085)
5. ชุมชนบ้านหนองหิ้ง(118084)
6. ชุมชนบ้านโคกอุดม(118083)
7. ชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29)(118086)
8. ชุมชนสมสนุก(118093)
9. ท่าไร่วิทยา(118092)
10. ธเนตรวิทยา(118087)
11. บ้านกำแพงเพชร(118089)
12. บ้านกุดสิม(118090)
13. บ้านขามเปี้ย(118091)
14. บ้านคลองทิพย์(118095)
15. บ้านคลองเค็ม(118098)
16. บ้านคำบอน(118094)
17. บ้านคำภู(118099)
18. บ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ(118101)
19. บ้านคำหมื่น(118096)
20. บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง(118100)
21. บ้านคำแก้วโนนสามัคคี(118097)
22. บ้านคำแวง(118112)
23. บ้านคำไชยวาล(118109)
24. บ้านคำไผ่(118102)
25. บ้านชุมภูทอง(118103)
26. บ้านชุมภูพรโสกก่าม(118105)
27. บ้านซ่อมกอก(118104)
28. บ้านซำบอน(118113)
29. บ้านดงกะพุงหนองนาแซง(118115)
30. บ้านดงชมภู(118106)
31. บ้านดงบัง(118107)
32. บ้านดงสว่าง(118108)
33. บ้านดงเสียด(118111)
34. บ้านดงโทน(118110)
35. บ้านดอนปอ(118114)
36. บ้านดอนหญ้านาง(118120)
37. บ้านดอนเสียด(118116)
38. บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง(118119)
39. บ้านดอนแพง(118121)
40. บ้านดาลบังบด(118127)
41. บ้านต้องโคกกระแซ(118117)
42. บ้านต้าย(118118)
43. บ้านตาลเดี่ยว(118124)
44. บ้านถ้ำเจริญ(118130)
45. บ้านทรัพย์วังทอง(118123)
46. บ้านทองสาย(118122)
47. บ้านท่ากกต้อง(118125)
48. บ้านท่ากกแดง(118126)
49. บ้านท่าคำรวม(118128)
50. บ้านท่าดอกคำ(118134)
51. บ้านท่าศรีชมชื่น(118129)
52. บ้านท่าส้มโฮง(118132)
53. บ้านท่าสวาทท่าลี่(118131)
54. บ้านท่าสะอาด(118133)
55. บ้านท่าสำราญ(118135)
56. บ้านท่าสีไค(118136)
57. บ้านท่าอินทร์แปลง(118137)
58. บ้านท่าเชียงเครือ(118148)
59. บ้านท่าโพธิ์(118139)
60. บ้านท่าไคร้(118144)
61. บ้านท่าไร่ไทยเจริญ(118138)
62. บ้านทุ่งทรายจก(118151)
63. บ้านนากั้ง(118140)
64. บ้านนาขาม(118142)
65. บ้านนาขาม(118141)
66. บ้านนาคำ(118155)
67. บ้านนาคำนาใน(118143)
68. บ้านนาคำแคน(118145)
69. บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม(118146)
70. บ้านนางัวสายปัญญา(118147)
71. บ้านนาจาน(118149)
72. บ้านนาซาว(118150)
73. บ้านนาดง(118152)
74. บ้านนาต้อง(118158)
75. บ้านนาทราย(118153)
76. บ้านนาป่าน(118154)
77. บ้านนาสวรรค์(118159)
78. บ้านนาสะแบง(118156)
79. บ้านนาสิงห์(118157)
80. บ้านนาอ่าง(118163)
81. บ้านนาเจริญ(118160)
82. บ้านนาเจริญวิทยา(118161)
83. บ้านนาเหว่อโนนอุดม(118166)
84. บ้านนาแสง(118164)
85. บ้านบ่อพนา(118162)
86. บ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์(118174)
87. บ้านบัวโคก(118170)
88. บ้านบึงกาฬ(118165)
89. บ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี(118179)
90. บ้านปรารถนาดี(118180)
91. บ้านป่าไร่โนนม่วง(118167)
92. บ้านพรสวรรค์(118168)
93. บ้านพันลำ(118169)
94. บ้านวังยาว(118171)
95. บ้านศรีชมภู(118172)
96. บ้านศรีนาวา(118176)
97. บ้านศรีสว่างพัฒนา(118173)
98. บ้านศิริพัฒน์(118175)
99. บ้านสรรเสริญ(118177)
100. บ้านสร้างคำ(118183)
101. บ้านสะง้อ(118181)
102. บ้านสามหนอง(118178)
103. บ้านสุขสำราญ(118184)
104. บ้านหนองจันทน์(118182)
105. บ้านหนองจิก(118188)
106. บ้านหนองจิก(118185)
107. บ้านหนองชัยวาน(118190)
108. บ้านหนองตอ(118187)
109. บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา(118189)
110. บ้านหนองนาแซง(118186)
111. บ้านหนองบัว(118195)
112. บ้านหนองบัวงาม(118202)
113. บ้านหนองบัวแดง(118191)
114. บ้านหนองผักแว่น(118194)
115. บ้านหนองพันทา(118192)
116. บ้านหนองยาว(118201)
117. บ้านหนองหมู(118193)
118. บ้านหนองหัวช้าง(118197)
119. บ้านหนองฮูฝอยลม(118198)
120. บ้านหนองเข็ง(118196)
121. บ้านหนองเดิ่นท่า(118200)
122. บ้านหนองเดิ่นทุ่ง(118199)
123. บ้านหนองแก่งทราย(118203)
124. บ้านหนองแวง(118210)
125. บ้านหนองแวงประชาสรรค์(118204)
126. บ้านหนองโดดอนเสียด(118205)
127. บ้านห้วยก้านเหลือง(118209)
128. บ้านห้วยคอม(118206)
129. บ้านห้วยดอกไม้(118208)
130. บ้านห้วยทราย(118207)
131. บ้านห้วยผักขะ(118214)
132. บ้านห้วยลึก(ศรีวิไล)(118211)
133. บ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย)(118216)
134. บ้านห้วยสามยอดเทวกุล(118212)
135. บ้านห้วยเชือมใต้(118213)
136. บ้านห้วยเซือมเหนือ(118217)
137. บ้านห้วยเรือ(118215)
138. บ้านห้วยเล็บมือ(118223)
139. บ้านห้วยไม้ซอด(118218)
140. บ้านหัวแฮต(118219)
141. บ้านหาดแฮ่(118225)
142. บ้านเหล่าคาม(118221)
143. บ้านเหล่าถาวร(118220)
144. บ้านเหล่าทองหลาง(118224)
145. บ้านเหล่าหนองยาง(118222)
146. บ้านเหล่าหมากผาง(118227)
147. บ้านเหล่าใหญ่(118231)
148. บ้านแสงอรุณ(118226)
149. บ้านแสนสำราญ(118228)
150. บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย(118233)
151. บ้านโคกกลาง(118229)
152. บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86(118230)
153. บ้านโคกนิยม(118232)
154. บ้านโคกบริการสันกำแพง(118234)
155. บ้านโคกสว่าง(118235)
156. บ้านโคกสวาง(118236)
157. บ้านโคกสะอาด(118238)
158. บ้านโคกสะอาด(118237)
159. บ้านโคกสำราญพรสวรรค์(118240)
160. บ้านโคกหนองลาด(118246)
161. บ้านโนน(118239)
162. บ้านโนนจำปา(118241)
163. บ้านโนนประเสริฐ(118242)
164. บ้านโนนม่วง(118243)
165. บ้านโนนยาง(118244)
166. บ้านโนนยางคำ(118247)
167. บ้านโนนวังเยี่ยม(118245)
168. บ้านโนนสวรรค์(118250)
169. บ้านโนนสวาง(118248)
170. บ้านโนนสว่าง(118258)
171. บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์(118249)
172. บ้านโนนสา(118251)
173. บ้านโนนสำราญ-ยางเรียน(118253)
174. บ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์(118254)
175. บ้านโนนเสถียร(118252)
176. บ้านโนนเหมือดแอ่(118255)
177. บ้านโนนแก้วโพนทอง(118260)
178. บ้านโป่งเปือย(118256)
179. บ้านโพธิ์น้อยหนองสิม(118257)
180. บ้านโสกก่ามนาตาไก้(118259)
181. บ้านโสกบง(118262)
182. บ้านโสกโพธิ์โสกพอก(118261)
183. บ้านใหม่ศรีชมภู(118266)
184. บ้านใหม่สามัคคี(118263)
185. บ้านไคสี(118264)
186. บ้านไทรงามโนนภูดิน(118265)
187. บ้านไร่สุขสันต์(118269)
188. บ้านไร่โนนสำราญ(118267)
189. บึงของหลงวิทยา(118268)
190. ประวิตร (หนองบ่อ)(118270)
191. ประสานมิตรวิทยา(118275)
192. สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา(118274)
193. สังวาลย์วิทย์ 1(118272)
194. สันติสุขเจริญราษฎร์(118271)
195. สิริภัทรวิทยา(118273)
196. หนองทุ่มวิทยา(118280)
197. หนองสิมโนนสวรรค์(118277)
198. หนองแสงประชาสรรค์(118276)
199. หอคำพิทยาสรรค์(118278)
200. อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์(118290)
201. อนุบาลบุ่งคล้า(118279)
202. อนุบาลปากคาด(118281)
203. อนุบาลพรเจริญ(118282)
204. อนุบาลศรีวิไล(118287)
205. อนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย(118283)
206. อนุบาลเซกา(118284)
207. อนุบาลโซ่พิสัย(118285)
208. เลิดสิน(118291)
209. แก่งอาฮง(118286)
210. โนนสาสวรรค์(118288)
211. ไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง)(118289)
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 0.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
0 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net