รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.อำนาจเจริญ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. ก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม(134475)
2. ขามนาเพียงโคกยาว(134473)
3. คำมะเบื่อแสงเพชร(134470)
4. คุรุประชาสรรค์(134474)
5. ชุมชนบ้านคำพระ(134491)
6. ชุมชนบ้านจิกดู่(134477)
7. ชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่(134484)
8. ชุมชนบ้านน้ำปลีก(134481)
9. ชุมชนบ้านเสารีก(134480)
10. ชุมชนโคกสารวิทยา(134483)
11. ชุมชนไร่สีสุก(134485)
12. ดงแสนแก้วดงสำราญ(134488)
13. ดอนชีหนองมะยอด(134486)
14. ดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ(134518)
15. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ(134490)
16. ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว(134497)
17. นาผือโคกกอก(134493)
18. นาวังกุดตากล้า(134496)
19. นาห้วยยางสองคอน(134501)
20. นาเจริญหนองแดง(134514)
21. นาแต้โคกสำราญ(134499)
22. นิคมชานุมานสงเคราะห์ 1(134509)
23. นิคมชานุมานสงเคราะห์ 3(134500)
24. บ่อบุโปโล(134503)
25. บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)(134506)
26. บ้านก่อนาดี(134507)
27. บ้านกุงชัย(134516)
28. บ้านกุดน้ำกิน(134510)
29. บ้านกุดปลาดุก(134513)
30. บ้านกุดสิม(134512)
31. บ้านขุมเหล็ก(134521)
32. บ้านคันสูง(134524)
33. บ้านคำกลางคำสมบูรณ์(134525)
34. บ้านคำข่า(134556)
35. บ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา)(134611)
36. บ้านคำน้อย(หัวตะพาน)(134560)
37. บ้านคำปอแก้วคำไหล(134528)
38. บ้านคำมะโค้งหนองแฝก(134529)
39. บ้านคำย่านาง(134530)
40. บ้านคำสร้างบ่อ(134532)
41. บ้านคำเจริญ(134558)
42. บ้านคำเดือย(134534)
43. บ้านคำแก้ว(134537)
44. บ้านคำโพน(134552)
45. บ้านคึมข่า(134542)
46. บ้านคึมใหญ่(134561)
47. บ้านจอกพัฒนา(134554)
48. บ้านจานลาน(134565)
49. บ้านจิก(134567)
50. บ้านชะแงะ(134608)
51. บ้านชาด(134571)
52. บ้านชูชาติ(134568)
53. บ้านดงบังพัฒนา(134574)
54. บ้านดงบังโนนจานเสาเล้า(134572)
55. บ้านดงมะยางหนองนกหอ(134575)
56. บ้านดงสวาง(134578)
57. บ้านดงสีโท(134580)
58. บ้านดอนชาด(134588)
59. บ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา)(134581)
60. บ้านดอนดู่(เมือง)(134589)
61. บ้านดอนหมู(134585)
62. บ้านดอนเมย(134595)
63. บ้านดอนแดง(134591)
64. บ้านดอนแดงนาโนน(134596)
65. บ้านดอนไร่(134600)
66. บ้านดู่พัฒนา(134601)
67. บ้านตาด(134597)
68. บ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์)(134624)
69. บ้านถ่อนดอนม่วง(134603)
70. บ้านถ่อนใหญ่(134612)
71. บ้านทวีผล(134610)
72. บ้านทับเมย(134622)
73. บ้านท่ายางชุม(134618)
74. บ้านนาคำ(134621)
75. บ้านนาคำสามัคคี(134614)
76. บ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)(134626)
77. บ้านนางาม(134640)
78. บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด(134632)
79. บ้านนาดอกไม้(134627)
80. บ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี)(134633)
81. บ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี)(134631)
82. บ้านนายม(134630)
83. บ้านนายูง(134634)
84. บ้านนาสะอาด(134636)
85. บ้านนาสะแบง(134659)
86. บ้านนาสีดา(134637)
87. บ้านนาสีนวน(134649)
88. บ้านนาหนองใหญ่(134652)
89. บ้านนาหมอม้า(134647)
90. บ้านนาอุดม(ลืออำนาจ)(134654)
91. บ้านนาอุดม(เสนางคนิคม)(134651)
92. บ้านนาเมือง(134661)
93. บ้านนาเยีย(134653)
94. บ้านนาเรือง(134658)
95. บ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์)(134656)
96. บ้านนาแวงหนองหัวลิง(134663)
97. บ้านนาโพธิ์(134660)
98. บ้านน้ำซับ(134665)
99. บ้านน้ำท่วม(134672)
100. บ้านนิคม(134667)
101. บ้านบก(134673)
102. บ้านบ่อชะเนง(134669)
103. บ้านบาก(134671)
104. บ้านบุ่งเขียว(134677)
105. บ้านผึ้ง(134676)
106. บ้านพุทธรักษา(134689)
107. บ้านฟ้าห่วน(134682)
108. บ้านภูเขาขาม(134679)
109. บ้านม่วงสวาสดิ์(134696)
110. บ้านยางช้า(134680)
111. บ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา(134684)
112. บ้านลือนาคำ(134729)
113. บ้านวังแคน(134695)
114. บ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา)(134693)
115. บ้านศรีราชา(134694)
116. บ้านสงยางนาตากล้า(134713)
117. บ้านสมสะอาดเนินกุง(134703)
118. บ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์)(134704)
119. บ้านสร้างถ่อ(134707)
120. บ้านสว่างใต้(134709)
121. บ้านสามัคคี(134710)
122. บ้านสามัคคีพัฒนา(134720)
123. บ้านสายนาดงอุปถัมภ์(134716)
124. บ้านหนองขอน(134730)
125. บ้านหนองคล้า(134714)
126. บ้านหนองบัวสงยาง(134723)
127. บ้านหนองปลิง(134717)
128. บ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง(134718)
129. บ้านหนองยาง(134722)
130. บ้านหนองสะโน(134724)
131. บ้านหนองสามสีหนองดินดำ(134725)
132. บ้านหนองหิ้งโคกเจริญ(134738)
133. บ้านหนองเทา(134752)
134. บ้านหนองเม็ก(134740)
135. บ้านหนองเรือ(134733)
136. บ้านหนองแก้ว(134732)
137. บ้านหนองแคน(134749)
138. บ้านหนองแมงดา(134736)
139. บ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา)(134741)
140. บ้านหนองแสง(หัวตะพาน)(134751)
141. บ้านหนองโนสวนโคก(134748)
142. บ้านหนองไผ่(134744)
143. บ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา)(134764)
144. บ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม)(134766)
145. บ้านห้วย(คุรุประชาคาร)(134750)
146. บ้านห้วยงูเหลือม(134753)
147. บ้านห้วยทม(134757)
148. บ้านห่องเตย(134768)
149. บ้านหัวดอนขามสามัคคี(134760)
150. บ้านหัวตะพาน(134762)
151. บ้านหัวภู(134767)
152. บ้านหินกอง(บ้านนามน)(134781)
153. บ้านหินกองสามัคคี(134791)
154. บ้านหินขัน(134771)
155. บ้านหินสิ่ว(134769)
156. บ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล)(134809)
157. บ้านเกษมสุข(134778)
158. บ้านเจริญสามัคคี(134773)
159. บ้านเชือก(134779)
160. บ้านเป้า(134785)
161. บ้านเวียงหลวง(134782)
162. บ้านเสียว(134796)
163. บ้านเหล่าขวาว(134784)
164. บ้านเหล่าฝ้าย(134804)
165. บ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี(134789)
166. บ้านเหล่ายางชุมสามัคคี(134799)
167. บ้านเหล่าหนาด(134833)
168. บ้านเหล่าเลิง(134797)
169. บ้านแยหนองแคน(134800)
170. บ้านแสนสุข(134808)
171. บ้านโคกก่ง(134801)
172. บ้านโคกกลาง(134806)
173. บ้านโคกกลางเหนือ(134811)
174. บ้านโคกก่องนคร(134820)
175. บ้านโคกค่าย(134815)
176. บ้านโคกจักจั่น(134817)
177. บ้านโคกช้างฮ้าย(134818)
178. บ้านโคกพระวินัยดี(134827)
179. บ้านโคกสูง(134821)
180. บ้านโคกเลาะ(134826)
181. บ้านโค้งอร่าม(134825)
182. บ้านโนนกุง(134829)
183. บ้านโนนค้อ(134832)
184. บ้านโนนค้อทุ่ง(134867)
185. บ้านโนนงาม(134836)
186. บ้านโนนจาน(134831)
187. บ้านโนนดู่(เมือง)(134853)
188. บ้านโนนทุ่งดอนชาด(134834)
189. บ้านโนนผักหวาน(134861)
190. บ้านโนนสมบูรณ์(134837)
191. บ้านโนนสำราญ(134842)
192. บ้านโนนสูง(134848)
193. บ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน)(134858)
194. บ้านโนนหนามแท่ง(เมือง)(134844)
195. บ้านโนนหวางโนนกุง(134863)
196. บ้านโนนเมือง(134851)
197. บ้านโนนแคน(134869)
198. บ้านโนนโพธิ์(134859)
199. บ้านโป่งหิน(134862)
200. บ้านโพนขวาว(134889)
201. บ้านโพนทอง(134870)
202. บ้านโพนเมือง(134864)
203. บ้านโพนเมืองน้อย(134884)
204. บ้านโสกกระแต้(134877)
205. บ้านโสกท่าวังหิน(134873)
206. บ้านโสกใหญ่(134879)
207. บ้านใหม่พัฒนา(134874)
208. บ้านไก่คำ(134875)
209. บ้านไร่ขี(134878)
210. บ้านไร่สมบูรณ์(134897)
211. ประชารัฐวิทยา(134881)
212. ประชาสามัคคี(134883)
213. ปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง(134885)
214. ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์(134894)
215. พัฒนาสามัคคี(134892)
216. ภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย(134891)
217. ม่วงหนองแดงหนองกะเลา(134896)
218. ม่วงโป้หนองน้ำขุ่น(134900)
219. มิ่งมงคล(134899)
220. สร้างนกทาดอนหวาย(134898)
221. สามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา(134902)
222. สามแยกผดุงวิทย์(134905)
223. หนองข่าป่าหวาย(134904)
224. หนองนาเทิงโนนผึ้ง(134911)
225. หนองยอดู่ในวิทยา(134903)
226. หนองลุมพุกหนองยางสามัคคี(134909)
227. หนองแห่โนนสมบูรณ์(134915)
228. หนองไหลคึมน้อยวิทยา(134907)
229. ห้วยไร่หาดทรายมูล(134956)
230. หัวดงหนองคลอง(134914)
231. หินเกิ้งธารศิลา(134927)
232. อนุบาลชานุมาน(134913)
233. อนุบาลปทุมราชวงศา(134916)
234. อนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)(134920)
235. อนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง)(134918)
236. อนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี)(134929)
237. อนุบาลอำนาจเจริญ(134923)
238. อนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า)(134928)
239. อุ่มยางหนองดั่ง(134934)
240. เค็งใหญ่หนองงูเหลือม(134931)
241. เพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(134932)
242. เมืองอำนาจเจริญ(134938)
243. เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง(134950)
244. แก้งกฐินภูจำปา(134935)
245. โคกชาดกลางท่าโพธิ์(134939)
246. โคกศรีหนองคลอง(134937)
247. โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง(134944)
248. โนนสูงโคกกลาง(134942)
249. โพธิ์ศิลานาหว้า(134948)
250. โสกโดนคำไหลคำเตย(134945)
251. ไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น)(134946)
252. ไม้กลอนดอนหวาย(134947)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 46.92
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
252 221 0 0

Powered By www.thaieducation.net