รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กิตติญาณอุปถัมภ์(134823)
2. ชุมชนกลางแก้งส้มป่อย(134855)
3. ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง(134838)
4. ชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์)(134822)
5. ชุมชนบ้านหนองขุ่น(134868)
6. ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี(134824)
7. ชุมชนบ้านหนองแสง(134828)
8. ชุมชนบ้านหัวเรือ(134830)
9. ชุมชนสร้างถ่อสามัคคี(134846)
10. ชุมชนโพนเมืองวิทยา(134835)
11. ดอนมดแดง(บ้านดงบัง)(134839)
12. บ้านกระบูน(134840)
13. บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)(134841)
14. บ้านกลางใหญ่(134847)
15. บ้านก่อ(134843)
16. บ้านกอก(134845)
17. บ้านก่อบึง(134850)
18. บ้านก่อแสนสำราญสามัคคี(134852)
19. บ้านกุดกะเสียน(134849)
20. บ้านกุดกั่ว(134888)
21. บ้านกุดตากล้า(134857)
22. บ้านขมิ้น(134856)
23. บ้านขามน้อย(134860)
24. บ้านขามป้อม(134866)
25. บ้านขามใหญ่(134872)
26. บ้านข่าโคม(134887)
27. บ้านขี้เหล็กคำเจริญ(134865)
28. บ้านค้อ(134871)
29. บ้านค้อกุดลาด(134882)
30. บ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร)(134876)
31. บ้านคำสมอ(ศรีศึกษา)(134886)
32. บ้านคำเกิ่งหนองจิก(134880)
33. บ้านคำไหล(134953)
34. บ้านคำไฮน้อย(134890)
35. บ้านคำไฮใหญ่(134893)
36. บ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร)(134917)
37. บ้านคูเดื่อ(134895)
38. บ้านจานตะโนน(134906)
39. บ้านจิก(134901)
40. บ้านชีทวน(134908)
41. บ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง)(134910)
42. บ้านดงยาง(134925)
43. บ้านดอนกลอยนากลาง(134919)
44. บ้านดอนกลางทุ่งคำแต้(134912)
45. บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)(134940)
46. บ้านดอนประทาย(134921)
47. บ้านดอนแดง(134930)
48. บ้านด้ามพร้า(134922)
49. บ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี)(134924)
50. บ้านดุมใหญ่ดงยาง(134926)
51. บ้านดูน(134941)
52. บ้านดู่น้อย(134957)
53. บ้านตำแย(134936)
54. บ้านทัน(134933)
55. บ้านทัพไทย(134951)
56. บ้านท่าค้อ(134952)
57. บ้านท่าบ่อ(134943)
58. บ้านท่าลาด(134949)
59. บ้านท่าลาด(134961)
60. บ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ(134960)
61. บ้านท่าวารี(134955)
62. บ้านท่าศาลา(134954)
63. บ้านท่าศิลา(134959)
64. บ้านท่าสนามชัย(134958)
65. บ้านท่าเมือง(134963)
66. บ้านท่าไห(ไหทอง)(134965)
67. บ้านทุ่ง(134975)
68. บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา(134962)
69. บ้านทุ่งขุนใหญ่(134970)
70. บ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล)(134964)
71. บ้านทุ่งใต้(134966)
72. บ้านทุ่งใหญ่(134967)
73. บ้านธรรมละ(134973)
74. บ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร)(134968)
75. บ้านนาขมิ้น(134969)
76. บ้านนาขามดอนติ้ว(134972)
77. บ้านนาคำ(134971)
78. บ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล)(134978)
79. บ้านนาดีทุ่งเจริญ(134974)
80. บ้านนาดูน(134985)
81. บ้านนาผาย(134996)
82. บ้านนามน(134976)
83. บ้านนามึน(134977)
84. บ้านนาเมือง(134981)
85. บ้านนาเลิง(134979)
86. บ้านนาแก้วประชาสรรค์(134980)
87. บ้านนาโพธิ์(134989)
88. บ้านนาไผ่(134983)
89. บ้านนาไร่ใหญ่(134982)
90. บ้านน้ำคำน้อย(134984)
91. บ้านน้ำอ้อมผักระย่า(134988)
92. บ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี)(134986)
93. บ้านบัวยาง(134987)
94. บ้านบุตร(134993)
95. บ้านปลาดุก(134990)
96. บ้านปลาฝา(135002)
97. บ้านปะอาว(134991)
98. บ้านปากน้ำ(134992)
99. บ้านปากห้วยวังนอง(134997)
100. บ้านป่าก่อ(134994)
101. บ้านป่าข่า(134995)
102. บ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร)(134998)
103. บ้านผาสุกหนองซองแมว(134999)
104. บ้านผาแก้ว(135005)
105. บ้านผึ้ง(สามัคคี)(135001)
106. บ้านผือ(135004)
107. บ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์)(135000)
108. บ้านพับ(135006)
109. บ้านมะเขือ(135003)
110. บ้านยาง(135017)
111. บ้านยางกะเดา(135007)
112. บ้านยางขี้นก(135014)
113. บ้านยางน้อย(พรหมพิทยา)(135012)
114. บ้านยางลุ่ม(135009)
115. บ้านยางสักกระโพหลุ่ม(135008)
116. บ้านยางเทิง(135010)
117. บ้านยางโยภาพ(135011)
118. บ้านรังแร้ง(135013)
119. บ้านวังพระวังไฮ(135016)
120. บ้านวังมนเดือยไก่(135015)
121. บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร)(135020)
122. บ้านศรีบัว(135033)
123. บ้านศรีสุข(135019)
124. บ้านสงยางดอนไม้คูณ(135022)
125. บ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์)(135021)
126. บ้านสร้างถ่อ(135018)
127. บ้านสร้างมิ่ง(135025)
128. บ้านสร้างหมากแข้ง(135027)
129. บ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี)(135023)
130. บ้านสว่างหนองเสือ(135024)
131. บ้านสว่างโนนสวาง(135049)
132. บ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี)(135037)
133. บ้านสำราญ(135026)
134. บ้านหนองก่านคำไผ่(135034)
135. บ้านหนองขอนดอนยูง(135028)
136. บ้านหนองขุ่น(135029)
137. บ้านหนองคูทรายมูล(135030)
138. บ้านหนองจำนัก(135031)
139. บ้านหนองช้าง(135032)
140. บ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี)(135035)
141. บ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง(135036)
142. บ้านหนองตอแก้ว(135039)
143. บ้านหนองบก(135040)
144. บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย(135038)
145. บ้านหนองบัวแดง(135047)
146. บ้านหนองปลาปาก(135041)
147. บ้านหนองมะทอ(135042)
148. บ้านหนองมะแซว(135045)
149. บ้านหนองมุก(135043)
150. บ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้(135044)
151. บ้านหนองหล่มหนองเหล่า(135046)
152. บ้านหนองหลัก(135054)
153. บ้านหนองหว้า(135048)
154. บ้านหนองห้างหนองกวาง(135050)
155. บ้านหนองหิน(135052)
156. บ้านหนองฮาง(135051)
157. บ้านหนองฮีหนองแคน(135053)
158. บ้านหนองเค็ม(135066)
159. บ้านหนองเซือม(135062)
160. บ้านหนองเป็ด(135055)
161. บ้านหนองเมืองน้อย(135056)
162. บ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร)(135058)
163. บ้านหนองแก(135060)
164. บ้านหนองแต้(135057)
165. บ้านหนองแฝกยางเครือ(135063)
166. บ้านหนองแล้ง(135059)
167. บ้านหนองแสงหนองเม็ก(135061)
168. บ้านหนองโนหนองดูน(135071)
169. บ้านหนองไข่นก(135065)
170. บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)(135064)
171. บ้านหมากมี่(135083)
172. บ้านหวาง(135068)
173. บ้านหัวคำ(135072)
174. บ้านหัวทุ่งประชาสรรค์(135067)
175. บ้านหาด(135070)
176. บ้านอีต้อม(135075)
177. บ้านเค็ง(135069)
178. บ้านเค็งนาดี(135078)
179. บ้านเชือก(ทวีปัญญา)(135076)
180. บ้านเตย(135073)
181. บ้านเทพา(135074)
182. บ้านเป็ดฟากทุ่ง(135081)
183. บ้านเป้า(135085)
184. บ้านเศรษฐี(135077)
185. บ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร)(135084)
186. บ้านเหล่าข้าวดอนก่อ(135079)
187. บ้านเหล่าคำ(135080)
188. บ้านเหล่าบาก(135095)
189. บ้านเหล่าเสือโก้ก(135082)
190. บ้านเหล่าแค(135087)
191. บ้านเหล่าแดง(135086)
192. บ้านเอ้(135096)
193. บ้านแก้งซาว(135092)
194. บ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์)(135089)
195. บ้านแคน(ประชาสามัคคี)(135088)
196. บ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์)(135090)
197. บ้านแดงหม้อ(135091)
198. บ้านแต้เก่า(135094)
199. บ้านแต้ใหม่(135093)
200. บ้านแพง(135103)
201. บ้านแสง(135099)
202. บ้านแสงน้อย(135098)
203. บ้านแสงไผ่(135104)
204. บ้านโนนขวาวนายูง(135097)
205. บ้านโนนจานหนองแสง(135102)
206. บ้านโนนชาติยูง(135100)
207. บ้านโนนดู่(135101)
208. บ้านโนนบ่อหวายดินดำ(135105)
209. บ้านโนนรัง(135107)
210. บ้านโนนรังน้อย(135112)
211. บ้านโนนรังใหญ่(135108)
212. บ้านโนนโพธิ์(135106)
213. บ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร)(135118)
214. บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)(135109)
215. บ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี)(135114)
216. บ้านโพนสิม(เสมาพิทยา)(135110)
217. บ้านโพนเมือง(สุกวิทยา)(135115)
218. บ้านโพนเมืองมะทัน(135111)
219. บ้านโพนแพง(135113)
220. บ้านโอดนาดี(135117)
221. บ้านไทยโพนทราย(135119)
222. บ้านไผ่(135116)
223. บ้านไผ่ใหญ่(135120)
224. บ้านไพบูลย์(135122)
225. ปทุมวิทยากร(135136)
226. ประชานุเคราะห์วิทยา(135123)
227. ประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ)(135127)
228. ประชาสามัคคี(อำเภอเมือง)(135121)
229. ม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา)(135124)
230. มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ)(135125)
231. ราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์)(135134)
232. วัดท่าวังหิน(135126)
233. ศรีศึกษา(135130)
234. สหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร)(135129)
235. อนุบาลอุบลราชธานี(135128)
236. อุบลวิทยาคม(135131)
237. เขื่องใน(เจริญราษฎร์)(135133)
238. เมืองอุบล(135135)
239. ไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง)(135132)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 25.00
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
239 0 0 0

Powered By www.thaieducation.net