รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กระต่ายด่อนวิทยา(125409)
2. ขุขันธ์วิทยา(125413)
3. จะกงวิทยา(125426)
4. ชุมชนบ้านหัวเสือ(125412)
5. ทับทิมสยาม ๐๖(125411)
6. นิคม ๑(125414)
7. นิคม ๒(ตชด.สงเคราะห์)(125415)
8. นิคม 3(กรมประชาสงเคราะห์)(125416)
9. นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)(125417)
10. บ้านกระแมด(125422)
11. บ้านกระโพธิ์ช่างหม้อ(125419)
12. บ้านกฤษณา(125418)
13. บ้านกอกหวาน(125420)
14. บ้านกะกำ(125423)
15. บ้านกะดึ(125432)
16. บ้านกันจาน(125427)
17. บ้านกันตรวจ(125424)
18. บ้านกันทรารมย์(125425)
19. บ้านกันแตสระรุน(125453)
20. บ้านกันโทรกประชาสรรค์(125429)
21. บ้านกำแมด(125428)
22. บ้านกุดปราสาท(125431)
23. บ้านกู่(125433)
24. บ้านขนุน(วันธรรมศาสตร์ศรีสะเกษ 2515)(125430)
25. บ้านขอนแต้(125436)
26. บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)(125435)
27. บ้านขามฆ้อง(125434)
28. บ้านขามทับขอน(125437)
29. บ้านขามหนองครอง(125441)
30. บ้านขี้นาค(125442)
31. บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)(125439)
32. บ้านคลองเพชรสวาย(125465)
33. บ้านคล้อโคกกว้าง(125438)
34. บ้านคอกหนองไพร(125446)
35. บ้านคะนาสามัคคี(125440)
36. บ้านคำเผีอ(125455)
37. บ้านคูสี่แจ(125444)
38. บ้านจันลม(125443)
39. บ้านจำปานวง(125445)
40. บ้านชำแระ(125447)
41. บ้านชำแระกลาง(125449)
42. บ้านดองกำเม็ด(125448)
43. บ้านดองดึง(125450)
44. บ้านดอนหลี่(125457)
45. บ้านดินแดง(125451)
46. บ้านดู่(125452)
47. บ้านตรอย(125454)
48. บ้านตรางสวาย(125458)
49. บ้านตราด(125456)
50. บ้านตะเคียนช่างเหล็ก(125459)
51. บ้านตะเคียนบังอีง(125461)
52. บ้านตะเคียนราม(125463)
53. บ้านตะเภา(125462)
54. บ้านตาจวน(125460)
55. บ้านตาดม(125464)
56. บ้านตาสุด(125470)
57. บ้านตาอุด(125467)
58. บ้านตาเจา(125472)
59. บ้านตาเปียง(125466)
60. บ้านตาเม็ง(อสพป.9)(125471)
61. บ้านตาโสม(125469)
62. บ้านติม(พันธ์พิทยาคม)(125468)
63. บ้านติ้ว(125474)
64. บ้านตูม(125476)
65. บ้านทะลอก(125475)
66. บ้านท่าคอยนาง(125473)
67. บ้านทำนบ(125485)
68. บ้านทุ่งศักดิ์(125478)
69. บ้านทุ่งหลวง(125479)
70. บ้านทุ่ม(อสพป.3)(125477)
71. บ้านธาตุพิทยาคม(125484)
72. บ้านนกยูง(อสพป.30)(125480)
73. บ้านนาก๊อก(125481)
74. บ้านนาตราว(125487)
75. บ้านนาวา(125486)
76. บ้านบ่อ(125482)
77. บ้านบ่อทอง(125483)
78. บ้านบัลลังก์(125499)
79. บ้านบัวบก(125493)
80. บ้านบึงกระโพธิ์(125490)
81. บ้านปราสาท(125492)
82. บ้านปราสาทกวางขาว(125488)
83. บ้านปราสาทเยอ(125489)
84. บ้านปรือคัน(125491)
85. บ้านปรือใหญ่(125498)
86. บ้านปะอุง(125494)
87. บ้านป่าใต้(125495)
88. บ้านปุดเนียม(125515)
89. บ้านผือ(125496)
90. บ้านพนมชัย(125497)
91. บ้านพรหมเจริญ(125501)
92. บ้านพราน(125500)
93. บ้านพอก(125502)
94. บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)(125508)
95. บ้านภูมิศาลา(125503)
96. บ้านมะขาม(125504)
97. บ้านมะขามภูมิ(125505)
98. บ้านมัดกานกทาขุมปูน(125506)
99. บ้านยางชุมภูมิตำรวจ(125507)
100. บ้านระกา(125513)
101. บ้านละลม(125509)
102. บ้านละเบิกตาฮีง(125510)
103. บ้านลุมพุกคลองแก้ว(125519)
104. บ้านศาลา(ปรางค์กู่)(125512)
105. บ้านศาลา(ภูสิงห์)(125511)
106. บ้านศาลาประปุน(125514)
107. บ้านสกุล(125518)
108. บ้านสนามสามัคคีสโมสรโรตารี่ 2(125525)
109. บ้านสนาย(125533)
110. บ้านสมบูรณ์(125516)
111. บ้านสมอ(125517)
112. บ้านสระบานสามัคคี(125523)
113. บ้านสร้างใหญ่(125520)
114. บ้านสลักได(125522)
115. บ้านสวาย(125521)
116. บ้านสวาย-สนวน(125531)
117. บ้านสวายสนิท(125524)
118. บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)(125526)
119. บ้านสะเดาน้อย(125528)
120. บ้านสะเดาใหญ่(125527)
121. บ้านสามขา(125552)
122. บ้านสำโรง(125529)
123. บ้านสำโรงตาเจ็น(125530)
124. บ้านสำโรงพลัน(125532)
125. บ้านหนองกาด(125536)
126. บ้านหนองคล้า(125534)
127. บ้านหนองคูขาม(125544)
128. บ้านหนองคูอาวอย(125540)
129. บ้านหนองบัวตาคง(125535)
130. บ้านหนองพัง(125537)
131. บ้านหนองระนาม(125538)
132. บ้านหนองระเยียว(125554)
133. บ้านหนองสะแกสน(125539)
134. บ้านหนองอิไทย(125541)
135. บ้านหนองเชียงทูน(125542)
136. บ้านหนองเพดาน(125543)
137. บ้านหนองแวง(125550)
138. บ้านหลัก(125549)
139. บ้านห้วยตามอญ(125545)
140. บ้านห้วยสระภูมิ(125546)
141. บ้านหว้า(125547)
142. บ้านหว้าน(125548)
143. บ้านหัวช้าง(125567)
144. บ้านอังกุล(125555)
145. บ้านอาลัย(125563)
146. บ้านอาวอย(125551)
147. บ้านเกาะกระโพธิ์(125557)
148. บ้านเขวา(125553)
149. บ้านเขวิก(125556)
150. บ้านเค็ง(125562)
151. บ้านเคาะสนวนสามัคคี(125558)
152. บ้านเปี่ยมตะลวก(125559)
153. บ้านเริงรมย์(125560)
154. บ้านเรียม(125582)
155. บ้านเรือทองคลองคำ(125561)
156. บ้านเสลาสุขเกษม(125580)
157. บ้านเหล็ก(125564)
158. บ้านแขว(125565)
159. บ้านแซรสะโบว(125568)
160. บ้านแซรไปร(125566)
161. บ้านแดง(125570)
162. บ้านแทรง(125569)
163. บ้านโคกตาล(125573)
164. บ้านโคกสูง(125572)
165. บ้านโคกเพชร(125571)
166. บ้านโคกใหญ่(125574)
167. บ้านโนนดั่ง(125577)
168. บ้านโนนดู่(125576)
169. บ้านโนนสมบูรณ์(อสพป.25)(125575)
170. บ้านโนนใหม่(ประชาอุปถัมภ์)(125578)
171. บ้านโป่ง(ปรางค์กู่)(125584)
172. บ้านโป่ง(ไพรบึง)(125586)
173. บ้านโพง(125579)
174. บ้านโพงกอก(125581)
175. บ้านโพธิ์สามัคคี(125585)
176. บ้านโพนปลัด(125596)
177. บ้านโสน(125583)
178. บ้านใจดี(125587)
179. บ้านใหม่ประชาสามัคคี(125599)
180. บ้านไทร(125591)
181. บ้านไพรพัฒนา(125588)
182. บ้านไม้แก่น(125589)
183. บ้านไฮ(125590)
184. บ้านไฮน้อย(125592)
185. บ้านไฮเลิง(125598)
186. วนาสวรรค์(125593)
187. วัดเขียน(125594)
188. ศรีสะอาดวิทยาคม(125595)
189. สวงษ์พัฒนศึกษา(125597)
190. สวัสดีวิทยา(125600)
191. หนองอารีพิทยา(125614)
192. อนุบาลปรางค์กู่(125604)
193. อนุบาลภูสิงห์(125602)
194. อนุบาลศรีประชานุกูล(125601)
195. อนุบาลไพรบึง(125603)
196. เคียงศิริบ้านโพธิ์ทอง(125610)
197. เพียงหลวง ๑๔ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี(125605)
198. โรงเรียนวัดบ้านประอาง(ประสาธน์คุรุราษฎร์พัฒนา)(125606)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 28.66
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
198 29 0 0

Powered By www.thaieducation.net