รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)(125613)
2. ชุมชนบ้านหนองคู(125607)
3. บ้านกงพาน(125612)
4. บ้านกระสังข์(125608)
5. บ้านกระเดาอุ่มแสง(125609)
6. บ้านกระเต็ล(125617)
7. บ้านกล้วยกว้าง(125611)
8. บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)(125615)
9. บ้านกอย(125628)
10. บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)(125655)
11. บ้านกุง(125619)
12. บ้านกุงขาม(125616)
13. บ้านขนวนสีแก้ว(125622)
14. บ้านขวาว(125618)
15. บ้านขะยุง(125623)
16. บ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา)(125620)
17. บ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา(125621)
18. บ้านครั่ง(125638)
19. บ้านคลีกลิ้ง(125632)
20. บ้านค้อกำแพง(125629)
21. บ้านค้อโนนเพ็ก(125624)
22. บ้านคูสระ(125625)
23. บ้านจังเอิน(125626)
24. บ้านจาน(125627)
25. บ้านจานแสนไชย(125630)
26. บ้านจิก(125635)
27. บ้านดงเค็งตู้(125639)
28. บ้านดงแดง(125631)
29. บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด(125645)
30. บ้านดอนไม้งาม(125633)
31. บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)(125634)
32. บ้านด่านนอกดง(125644)
33. บ้านดู่ค้อ(125636)
34. บ้านตลาดหนองเรือ(125637)
35. บ้านตัง(125640)
36. บ้านตาทอง(125643)
37. บ้านตาโกน(125648)
38. บ้านทัพส่วยหนองพอก(125641)
39. บ้านท่า(125642)
40. บ้านท่าบ่อ(125646)
41. บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)(125647)
42. บ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์)(125650)
43. บ้านทุ่ม(125651)
44. บ้านนาทุ่ง(125657)
45. บ้านนานวนหนองแคน(125649)
46. บ้านนาโนน(125669)
47. บ้านน้ำอ้อมน้อย(125653)
48. บ้านบอนใหญ่(125652)
49. บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)(125660)
50. บ้านบึงหมอก(125661)
51. บ้านบุยาว(125654)
52. บ้านปลาขาว(125658)
53. บ้านปะหละ(125656)
54. บ้านปะอาว(125659)
55. บ้านปะโด๊ะ(125705)
56. บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)(125664)
57. บ้านผือ(125662)
58. บ้านพงพรต(125663)
59. บ้านพงสิม(125672)
60. บ้านพลับฝางผักหม(125665)
61. บ้านพอกหนองแข้(125666)
62. บ้านพะวร(125667)
63. บ้านฟ้าผ่า(125668)
64. บ้านม่วง(125670)
65. บ้านมะฟัก(125679)
66. บ้านมะยาง(125671)
67. บ้านยาง(125676)
68. บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)(125673)
69. บ้านยางเอือด(125678)
70. บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161(125674)
71. บ้านสระภู(125675)
72. บ้านสร้างปี่(125683)
73. บ้านสร้างเรือ(125680)
74. บ้านสะเดา(125677)
75. บ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)(125707)
76. บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)(125687)
77. บ้านสำโรงน้อยหนองบัว(125682)
78. บ้านหนองกก(125681)
79. บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)(125684)
80. บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย(125688)
81. บ้านหนองน้ำขุ่น(125685)
82. บ้านหนองบ่อ(125689)
83. บ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม)(125686)
84. บ้านหนองปลาคูณ(125697)
85. บ้านหนองม้า(125692)
86. บ้านหนองยาง(125690)
87. บ้านหนองลุงตาเกษ(125691)
88. บ้านหนองสวง(อสพป.2)(125702)
89. บ้านหนองสะมอน(125693)
90. บ้านหนองสำโรงน้อย(125694)
91. บ้านหนองหงอก(125695)
92. บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)(125696)
93. บ้านหนองหว้า(125700)
94. บ้านหนองหัวหมู(125698)
95. บ้านหนองห้าง(125699)
96. บ้านหนองอาคูณ(125701)
97. บ้านหนองเหล็ก(125706)
98. บ้านหนองเหล็กธาตุน้อย(125703)
99. บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า(125719)
100. บ้านหนองแคน(125704)
101. บ้านหนองแคสวนสวรรค์(125715)
102. บ้านหนองแปน(125708)
103. บ้านหนองโง้ง(125709)
104. บ้านหลักด่านหนองจอก(125717)
105. บ้านห้วย(125711)
106. บ้านหว้า(125727)
107. บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)(125710)
108. บ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์)(125713)
109. บ้านหอย(125712)
110. บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง(125721)
111. บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)(125714)
112. บ้านหาด(อสพป.13)(125716)
113. บ้านอ้อมแก้ว(125718)
114. บ้านอะลาง(125720)
115. บ้านอีสร้อย(125728)
116. บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)(125722)
117. บ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์)(125726)
118. บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา)(125723)
119. บ้านฮ่องข่า(125725)
120. บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)(125724)
121. บ้านเกิ้ง(อสพป.37)(125731)
122. บ้านเขวา(125739)
123. บ้านเชือก(125736)
124. บ้านเปือยขาม(125729)
125. บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)(125730)
126. บ้านเมี่ยงแคนดวน(125737)
127. บ้านเมืองจันทร์(125732)
128. บ้านเมืองน้อย(125734)
129. บ้านเมืองหลวง(125733)
130. บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)(125735)
131. บ้านเสียว(125741)
132. บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ(125742)
133. บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม(125744)
134. บ้านแข้(125738)
135. บ้านแขมโพนทอง(125745)
136. บ้านแต้(ประชาบำรุง)(125740)
137. บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )(125743)
138. บ้านแต้มะหลี่(125746)
139. บ้านแสงเมืองแคน(125748)
140. บ้านแสนแก้วหนองคูไซ(125750)
141. บ้านโก(125769)
142. บ้านโกทา(125749)
143. บ้านโคก(125747)
144. บ้านโคก(125754)
145. บ้านโคกหล่าม(125756)
146. บ้านโจดนาห่อมเดื่อ(125752)
147. บ้านโจดม่วง(125751)
148. บ้านโซงเลง(125757)
149. บ้านโดด(125753)
150. บ้านโต่งโต้น(125781)
151. บ้านโทะ(125755)
152. บ้านโนนกลาง(125764)
153. บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)(125758)
154. บ้านโนนตุ่น(125761)
155. บ้านโนนน้อย(125759)
156. บ้านโนนลาน(125760)
157. บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว(125763)
158. บ้านโนนสูง(125762)
159. บ้านโนนเค็ง(125768)
160. บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น(125766)
161. บ้านโนนแดงโนนม่วง(125765)
162. บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)(125767)
163. บ้านโปร่งสามัคคี(125772)
164. บ้านโพธิ์(125774)
165. บ้านไผ่(125770)
166. บ้านไพรพะยอม(125771)
167. บ้านไฮใหญ่ไฮน้อย(125773)
168. ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)(125777)
169. สระกำแพงวิทยาคม(125775)
170. หนองผือ(125776)
171. อนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203)(125788)
172. อนุบาลราษีไศล(125778)
173. อนุบาลศิลาลาด(125779)
174. อนุบาลห้วยทับทัน(125783)
175. อนุบาลอุทุมพรพิสัย(125784)
176. อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว)(125780)
177. อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ(125782)
178. เบญจคามวิทยาประชาสรรค์(125786)
179. เมืองคง(คงคาวิทยา)(125785)
180. โรงเรียนบ้านโพนเมือง(125787)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...รอการตรวจ
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 39.58
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
180 105 0 0

Powered By www.thaieducation.net