รายงานภาวะทุพโภชนาการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียน 10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
1. กระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล)(125162)
2. ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673)(125174)
3. จินดาวิทยาคาร 3(125161)
4. ชุมชนหนองสังข์(125168)
5. ตะดอบวิทยา(125163)
6. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2(125164)
7. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3(125186)
8. นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1(125165)
9. บ้านกระถุน(125166)
10. บ้านกระหวันโนนเจริญ(125170)
11. บ้านกล้วย(125169)
12. บ้านกอก(125171)
13. บ้านกอกหัวนา(125172)
14. บ้านก้อนเส้า(125173)
15. บ้านก่อโนนหล่อง(125185)
16. บ้านกะวัน(125180)
17. บ้านกะเอิน(125176)
18. บ้านก้านเหลือง(125177)
19. บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราษฎร์สงเคราะห์)(125191)
20. บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)(125178)
21. บ้านขนวนจานสามัคคี(125179)
22. บ้านขมิ้น(125182)
23. บ้านขาม(125181)
24. บ้านขามป้อม(125184)
25. บ้านขี้เหล็ก(125183)
26. บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)(125188)
27. บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226(125187)
28. บ้านคอนกาม(125190)
29. บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)(125189)
30. บ้านค้อเมืองแสน(125197)
31. บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร)(163756)
32. บ้านคูซอด(125192)
33. บ้านคูบ(125199)
34. บ้านคูเมือง(125193)
35. บ้านจอมวิทยา(125195)
36. บ้านจาน(125194)
37. บ้านจานหนองคู(125196)
38. บ้านจิกกะลา(125198)
39. บ้านซำโพธิ์(125201)
40. บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)(125205)
41. บ้านดงยาง(125204)
42. บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา)(125200)
43. บ้านดอนกลาง(125203)
44. บ้านดินดำ(125202)
45. บ้านดินดำเหล่าเสนไต้(125232)
46. บ้านดู่(125224)
47. บ้านดูนสิม(อสพป.8)(125212)
48. บ้านตำแยหนองเม็ก(125207)
49. บ้านตีกา(125206)
50. บ้านทาม(125214)
51. บ้านทุ่ง(125208)
52. บ้านทุ่งน้อย(125209)
53. บ้านทุ่งพาย(125210)
54. บ้านทุ่งมั่ง(125211)
55. บ้านทุ่งสว่าง(125213)
56. บ้านทุ่ม(125218)
57. บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์)(125215)
58. บ้านนาดี(125223)
59. บ้านนาม่องนาเมือง(125216)
60. บ้านน้ำคำ(125217)
61. บ้านน้ำเกลี้ยง(125234)
62. บ้านบก(125219)
63. บ้านบกขี้ยาง(125220)
64. บ้านบกแดงผักขะย่า(125221)
65. บ้านบอนวิทยา(125222)
66. บ้านบัวน้อยโนนปอ(125235)
67. บ้านบัวระรมย์(125225)
68. บ้านบ้านดอนสั้น(125226)
69. บ้านบูรพา(125227)
70. บ้านปลาข่อ(125228)
71. บ้านป่าไร่(125229)
72. บ้านผักขย่าใหญ่(125231)
73. บ้านผักขะ(125233)
74. บ้านผักบุ้ง(163757)
75. บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์)(125230)
76. บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)(125248)
77. บ้านพะแนงวิทยา(125242)
78. บ้านพันลำ(125236)
79. บ้านม่วงเปเหมือดแอ่(125237)
80. บ้านมะกรูด(125239)
81. บ้านยาง(125273)
82. บ้านยางกุดนาคำ(125238)
83. บ้านยางชุมใหญ่(125240)
84. บ้านยางน้อยตองปิด(125253)
85. บ้านยางน้อยสามัคคี(125241)
86. บ้านยางเครือ(125243)
87. บ้านร่องสะอาด(125244)
88. บ้านร่องเก้า(125245)
89. บ้านรุ่ง(125246)
90. บ้านละทาย(125249)
91. บ้านละเอาะ(125247)
92. บ้านลิงไอ(125250)
93. บ้านลิ้นฟ้า(125251)
94. บ้านลือชัยโนนศรีไคลร่องน้ำคำ(125252)
95. บ้านลุมพุกคูวงศ์(125254)
96. บ้านลุมภู(125255)
97. บ้านสบาย(125256)
98. บ้านสร้างบาก(125259)
99. บ้านสร้างสะแบง(125257)
100. บ้านสร้างหว้า(125263)
101. บ้านสร้างเหล่าโนนแดง(125258)
102. บ้านสวนกล้วย(125260)
103. บ้านสว่าง(163758)
104. บ้านสะพุง(125262)
105. บ้านสะมัด(125265)
106. บ้านสะเต็ง(125261)
107. บ้านสำโรงโคเฒ่า(125264)
108. บ้านสีถาน(125266)
109. บ้านหญ้าปล้อง(125268)
110. บ้านหนองกก(125277)
111. บ้านหนองกันจอ(125267)
112. บ้านหนองกี่(125271)
113. บ้านหนองกุงสนามชัย(125269)
114. บ้านหนองครก(125270)
115. บ้านหนองค้า(125274)
116. บ้านหนองคำ(125272)
117. บ้านหนองคู(125283)
118. บ้านหนองคูโนนแก้วหนองอีย่า(125275)
119. บ้านหนองจิกเหล่าเชือก(125286)
120. บ้านหนองดุมหนองม่วง(125276)
121. บ้านหนองตลาด(125278)
122. บ้านหนองตาเชียง(163759)
123. บ้านหนองถ่ม(125297)
124. บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์)(125279)
125. บ้านหนองทามใหญ่(125282)
126. บ้านหนองทุ่ม(125280)
127. บ้านหนองนาเวียง(125281)
128. บ้านหนองนาโพธิ์(125292)
129. บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน(125293)
130. บ้านหนองบัว(125284)
131. บ้านหนองบัวท่าช้าง(125285)
132. บ้านหนองบัวไชยวาน(125287)
133. บ้านหนองบาง(125288)
134. บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่(125290)
135. บ้านหนองพะแนง(125291)
136. บ้านหนองม่วงหนองแต้(125289)
137. บ้านหนองม่วงหนองแวง(125294)
138. บ้านหนองมะแซว(125295)
139. บ้านหนองรัง(125303)
140. บ้านหนองสนม(125298)
141. บ้านหนองสวง(125299)
142. บ้านหนองสาดโนนเจริญ(125296)
143. บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว(125300)
144. บ้านหนองหญ้าปล้อง(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์60)(163760)
145. บ้านหนองหว้าทับทัย(125308)
146. บ้านหนองหวาย(125310)
147. บ้านหนองหว้าเข้ากรรม(125301)
148. บ้านหนองหัวช้าง(125304)
149. บ้านหนองหิน(125302)
150. บ้านหนองออ(125306)
151. บ้านหนองอีกว่าง(125307)
152. บ้านหนองเข็งเหล่าแค(125305)
153. บ้านหนองเตย(125313)
154. บ้านหนองเทา(125309)
155. บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)(125311)
156. บ้านหนองแก้วสำโรง(125312)
157. บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง(125316)
158. บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)(125315)
159. บ้านหนองแคนหนองเทา(125332)
160. บ้านหนองแลงระไง(125320)
161. บ้านหนองแวง(น้ำเกลี้ยง)(125314)
162. บ้านหนองแวง(โนนคูณ)(125322)
163. บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)(125318)
164. บ้านหนองแวงโพนเขวา(125319)
165. บ้านหนองโนวิทยา(125317)
166. บ้านหนองโพธิ์(125323)
167. บ้านหนองโอง(125328)
168. บ้านหนองไผ่(125321)
169. บ้านหนองไฮ(125326)
170. บ้านหนามแท่ง(125324)
171. บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์)(125325)
172. บ้านหมากเขียบ(125327)
173. บ้านหยอด(125348)
174. บ้านหอย-โนนดู่(125329)
175. บ้านหอยสะเดาพัฒนา(125330)
176. บ้านหัววัวหนองนารี(125334)
177. บ้านหัวเหล่า(163761)
178. บ้านหางว่าวโนนบัว(125331)
179. บ้านอะลางหัวขัว(125333)
180. บ้านอาลัย(125342)
181. บ้านอีต้อม(125335)
182. บ้านอีปาด(125336)
183. บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน(125337)
184. บ้านฮ่องแข้ดำ(125338)
185. บ้านเกาะ(125344)
186. บ้านเขวา(125339)
187. บ้านเจ้าทุ่ง(125345)
188. บ้านเจี่ย(125340)
189. บ้านเท่อเล่อ(125341)
190. บ้านเทิน(125343)
191. บ้านเปือย (เมือง)(125349)
192. บ้านเปือย กร.(125358)
193. บ้านเปือยประชาสามัคคี พย.(125346)
194. บ้านเมืองน้อยหนองมุข(125355)
195. บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา(125347)
196. บ้านเวาะ(125351)
197. บ้านเวาะวิทยาคม(125357)
198. บ้านเสมอใจหนองสะลาม(125356)
199. บ้านเสือบอง(125350)
200. บ้านเห็นอ้ม(125352)
201. บ้านเหม้าหนองเรือ(125353)
202. บ้านเหล่าฝ้าย(125361)
203. บ้านเอกสร้างเรือง(125354)
204. บ้านแก้ง(125362)
205. บ้านแกประชาสามัคคี(125359)
206. บ้านแดงเหล่ายอด(125369)
207. บ้านแทงวิทยา(125360)
208. บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง(125364)
209. บ้านแวด(125370)
210. บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง)(125363)
211. บ้านโคก(125386)
212. บ้านโคกสะอาด(163762)
213. บ้านโคกเพ็ก(125365)
214. บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์)(125366)
215. บ้านโนนคูณ(ยางชุมน้อย)(125375)
216. บ้านโนนคูณ(โนนคูณ)(125367)
217. บ้านโนนงาม(125368)
218. บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)(125379)
219. บ้านโนนดู่(วังหิน)(125373)
220. บ้านโนนดู่(โนนคูณ)(125371)
221. บ้านโนนติ้ว(125372)
222. บ้านโนนผึ้ง(125377)
223. บ้านโนนสมบูรณ์(125374)
224. บ้านโนนสว่าง(น้ำเกลี้ยง)(125383)
225. บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)(125376)
226. บ้านโนนสว่าง(โนนคูณ)(125378)
227. บ้านโนนสะอาดอีตู้(125381)
228. บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร)(125382)
229. บ้านโนนสายหนองหว้า(125380)
230. บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว(125384)
231. บ้านโนนหนองสิม(163755)
232. บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม(125387)
233. บ้านโนนอีปังโพนวัว(125385)
234. บ้านโนนเพ็ก(125403)
235. บ้านโนนแกด(125388)
236. บ้านโนนแย้(125394)
237. บ้านโปร่ง(125389)
238. บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)(125395)
239. บ้านโพธิ์ลังกา(125391)
240. บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล)(125390)
241. บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก(125392)
242. บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)(125398)
243. บ้านโพนค้อ(125399)
244. บ้านโพนงาม(163763)
245. บ้านโพนดวน(125393)
246. บ้านโพนทรายโนนเรือ(125406)
247. บ้านโพนยาง(163764)
248. บ้านโพนแดง(125410)
249. บ้านไทยบวกแต้บวกเตย(125396)
250. มหาราช 3(125397)
251. อนุบาลกันทรารมย์(125401)
252. อนุบาลพยุห์(125421)
253. อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์)(125400)
254. อนุบาลวังหิน(125402)
255. อนุบาลวัดพระโต(125405)
256. อนุบาลศรีสะเกษ(125404)
257. อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)(125408)
258. อนุบาลโนนคูณ(125407)
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ตรวจแล้ว
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง
2...ยังไม่ส่ง

ตารางสรุปการยืนยันข้อมูล ยืนยันข้อมูลแล้วร้อยละ 28.68
10 มิ.ย.2562 30 ก.ย.2562 10 พ.ย.2562 30 มี.ค.2563
258 38 0 0

Powered By www.thaieducation.net